<<
>>

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Основною метою ефективного управління акціонерним товариством є створення прибутку для власників капіталовкладень або акціонерів, а у випадку збитковості діяльності підприємства - недопущення настання стану банкрутства (неплатоспроможності).

Обов’язки посадових осіб виконавчого органу, які можна виділити відповідно до кодексів корпоративного управління держав-членів ЄС, являють собою засіб, за допомогою якого може бути підвищено їхню корпоративну відповідальність.

Проте головним обов’язком виконавчого органу залишається забезпечення належного рівня корпоративного управління. [104] [105] Це передбачає встановлення певних відносин між керівництвом корпорації, її радою, дрібними та великими акціонерами, а також у тому, що орган управління має схвалювати мету створення товариства, пріоритети його діяльності та стратегію в досягненні встановлених цілей. Він повинен звітувати перед акціонерами та нести відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності.

Асоціація Співдружності з питань корпоративного управління розробила Принципи корпоративного управління, що стосуються ради директорів. Ці

принципи не є юридичними нормами, дотримання яких є обов’язковим, але являють собою стандарти поведінки, яким бажано було б слідувати. Принципи розроблено з метою допомогти директорам усіх форм комерційних підприємств у прийнятті рішень стосовно того, чи відповідають їхні дії встановленим стандартам. Наведемо деякі з них.

• здійснювати керівництво товариством, виявляти підприємливість, чесність та розсудливість в управлінні з метою досягнення успіху в його діяльності; здійснювати цю діяльність в найкращих інтересах товариства на засадах відкритості, підзвітності та відповідальності.

• забезпечувати призначення осіб в раду таким чином, щоб членами ради ставали досвідчені керівники, здатні виносити незалежні судження в процесі прийняття радою рішень.

• визначати мету та стратегію досягнення поставленої мети та застосування пріоритетів з метою забезпечення успіху товариства, захисту його майна, активів та репутації.

• здійснювати нагляд та оцінку застосування стратегій, політики, критеріїв ефективності управління та виконання бізнес-планів товариства.

• забезпечувати здійснення діяльності товариства згідно з відповідними законами, нормативними актами та найкращими методами ведення бізнесу.

• служити законним інтересам акціонерів товариства та звітувати перед ними про свою діяльність.

• гарантувати належний баланс повноважень посадових осіб.

• регулярно проводити оцінку результатів своєї діяльності та ефективності в цілому, а також діяльності окремих директорів, включаючи головного виконавчого директора.

• призначати головного виконавчого директора та, принаймні, брати участь у призначенні вищого керівництва, забезпечувати мотивацію персоналу, необхідний тренінг для керівництва та співробітників, а також наступність вищого керівництва.

• забезпечувати належну технологію та інфраструктуру товариства, що є адекватною для ведення діяльності та забезпечення конкурентноздатності товариства.

• визначати ключові галузі ризиків і ключові показники діяльності підприємства та проводити моніторинг цих факторів.

• забезпечувати продовження діяльності підприємства в наступному фінансовому році.

Більшість із вказаних принципів було втілено як в окремих кодексах корпоративного управління та законодавстві про компанії держав-членів ЄС, так і в Кодексі Корпоративного Управління ОЕСР.

Згідно з останнім система корпоративного управління має забезпечувати стратегічне керівництво товариством, ефективний нагляд за діяльністю правління з боку ради, а також відповідальність цієї ради перед товариством та акціонерами. Члени ради повинні діяти на основі всієї необхідної інформації, сумлінно, з належною обачністю та обережністю, в найкращих інтересах товариства та акціонерів. Якщо рішення ради можуть по-різному впливати на різні групи акціонерів, вона має однаково справедливо ставитися до всіх акціонерів.

Рада повинна забезпечити дотримання відповідного законодавства та враховувати інтереси зацікавлених осіб.

• переглядати й спрямовувати корпоративну стратегію, основні плани дій, політику управління ризиками, річні бюджети та бізнес-плани, окреслювати орієнтири ефективності, здійснювати нагляд за виконанням планів та роботою товариства, а також контролювати основні витрати придбання та продажу;

• підбирати ключові управлінські кадри, призначати їм винагороду, здійснювати нагляд за їхньою діяльністю і, в разі необхідності, звільняти їх та планувати процедуру наступництва;

• переглядати винагороду, що отримують члени ради та правління товариства, забезпечувати формальний та прозорий процес висунення кандидатів для обрання до складу ради;

• відстежувати й врегульовувати потенційні конфлікти інтересів членів правління, ради та акціонерів, включаючи нецільове використання активів товариства та зловживання під час укладання угод з особами, що пов’язані з товариством;

• забезпечувати правильність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи проведення незалежних аудиторських перевірок, а також створювати необхідні системи контролю, зокрема, системи моніторингу ризиків, фінансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;

• стежити за ефективністю практики управління, в межах якої діє рада, і, за необхідності, вносити в неї зміни;

• контролювати процес розкриття та поширення інформації.

Щоб мати можливість виконувати свої обов’язки, члени ради повинні мати доступ до інформації, яка є точною, своєчасною і стосується справи.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ:

 1. 4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління
 2. 6. Статус і механізми реалізації положень Принципів корпоративного управління
 3. 5. Сфера дії Принципів корпоративного управління
 4. АНОТАЦІЇ ДО ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 5. РОЗДІЛ ІІІ СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Види суб’єктів корпоративного управління та їх інтереси
 6. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
 7. Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.
 8. § 5. Корпоративне управління
 9. І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія .2007, 2007
 10. Проблематика становлення українського корпоративного законодавства та його зіставлення з Принципами корпоративного управління.
 11. ІІІ. ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 12. § 1. Загальна характеристика корпоративного управління
 13. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014, 2014
 14. 2. Важливість корпоративного управління
 15. § 4. Організація роботи органів управління господарського товариства