<<
>>

§ 5. Організація правової роботи в кооперативах

1. Одним з об'єктивно необхідних засобів організації забезпе­чення впровадження ринкових відносин з участю кооперативів (товариств, спілок) є належним чином організована правова робота штатного юрисконсульта та/чи організоване юридичне обслугову­вання кооперативу (товариства, спілки) приватним адвокатом (ад­вокатським бюро, фірмою тошо).

Ця робота в народному господа­рстві поставлена у останні роки в число найважливіших чинників зміцнення законності в діяльності кооперативів (товариств, спі­лок), інших підприємств, установ та організацій і визнається скла­довою правового регулювання економіки[140].

Правова робота є трудовою діяльністю, котра пов'язана із застосуванням норм права, і має бути націлена на правове забезпе­чення функціонування господарського механізму. Правову роботу можна визначити як локально нормотворчу і правозастосовчу (ор­ганізаційну і виконавчу) діяльність, спрямовану на зміцнення за­конності, договірної, фінансової, виробничої, трудової дисципліни, госпрозрахунку, організацію боротьби з негативними явищами в кооперативах (товариствах, спілках), підприємствах, створених ко­оперативами та їх об'єднаннями.

Правовою роботою можна визнати лише ту, яка прямо і безпосередньо, тією чи іншою мірою, пов'язана з проблемами юридичної відповідальності, взаємозв'язку між різноманітними ла­нками господарського механізму і посадовими особами. Виконання правової роботи в кооперативі (товаристві, спілці) має за мету: (і) належне правове регулювання діяльності цих кооперативів (това­риств, спілок, інших юридичних осіб кооперативного типу); (іі) забезпечення законності в господарських та в інших пов'язаних з ними відносинах; (ііі) зміцнення господарського розрахунку і пок­ращення економічних показників; (іу) збереження власності коопе­ративів; (v) захист прав і законних інтересів членів та/чи пайовиків кооперативів (товариств, спілок).

2. Спрямування правової роботи в кооперативі (товаристві, спілці), в підприємствах кооперативного типу здійснюється їхніми керівниками, які відповідають за стан цих юридичних осіб. Свою діяльність органи управління кооперативу (товариства, спілки то­що) мають грунтувати на засадах законності, вживати заходів до її зміцнення.

Питання організації правової роботи в кооперативах (спілках, товариствах, інших юридичних особах кооперативного типу) можна умовно визначити як загальні й особливі. Загальні питання мають значення для всієї організації правової роботи, а особливі відбива­ють її окремі напрями. До загальних відносяться насамперед питан­ня планування, систематизації нормативного матеріалу, додержан­ня законності в діяльності підприємства, господарства, консульту­вання керівників підприємства і структурних підрозділів, роз'яс­нення поточного законодавства в трудовому колективі[141].

До особливих відносяться питання організації договірно-пра- вової і претензійно-позовної роботи, забезпечення правовими ме­тодами якості продукції, збереження власності кооперативу (това­риства, спілки, підприємства споживчої кооперації), додержання законодавства про працю і зміцнення трудової дисципліни, демок­ратичних основ управління громадським господарством, методичне керівництво правовою роботою в структурних підрозділах підприє­мства, господарства та ін.[142]

3. Важливим в організації правової роботи в будь-якому коо­перативі, юридичній особі кооперативного типу є планування пра­вової роботи. Цю роботу, як правило, виконує юридична служба кооперативу (товариства, спілки). Так само як і в інших виробни­чих підприємствах всіх форм власності, у юридичних особах коопе­ративного типу плани роботи можуть бути різними: перспективни­ми (на рік), поточні (на квартал) і тематичні (за основними напря­мами)[143].

У перспективному плані роботи передбачаються найбільш ва­гомі правові заходи по забезпеченню законності в діяльності коо­перативу (товариства, спілки) протягом року. На основі перспекти­вного плану складаються поточний план на квартал та/чи місяць.

Тематичний план може, наприклад, мати своїм змістом збереження та/чи заготівлю сільгосппродукції, додержання законодавства про охорону природи, про працю тошо.

У цих планах мають бути чітко визначені строки виконання тих чи інших заходів і, якщо працюють декілька юрисконсультів — відповідальні особи за виконання конкретної позиції плану роботи. Перспективні та поточні плани обов'язково погоджуються з керів­ництвом кооперативу (товариства, спілки) й керівниками відповід­них структурних підрозділів. Дані плани затверджуються керівни­ком кооперативу (товариства, спілки).

4. При складанні цих планів юрисконсультам слід керуватися завданнями, які поставлені перед кооперативом (товариством, спі­лкою) у той чи інший період його діяльності, а також даними про господарську і фінансову діяльність, виконання договірних зобов'­язань, заподіяну шкоду, збитки і псування матеріальних цінностей тощо. На практиці планування правової роботи здійснюється за основними напрямами, зокрема, участю юридичної служби в дого­вірній і претензійно-иозовній роботі. В даний розділ, як правило, включають такі заходи: підготовку інструкцій, наказів, ведення договірної і претензійно-позовної роботи, розробку облікової доку­ментації, узагальнення практики укладення і виконання господар­ських угод за минулий рік, аналіз невиробничих втрат від зниження якості і нестачі продукції, що передається, аналіз практики виплати санкцій за невиконання договірних зобов'язань тощо[144].

Один із напрямів роботи має бути присвячений забезпеченню схоронності власності кооперативу (товариства, спілки). Сюди включають такі перспективні заходи: розробку спільно з іншими структурними підрозділами документів правового характеру, що встановлюють порядок приймання і відвантаження продукції; вив­чення разом з бухгалтерією стану дебіторської заборгованості й вжиття заходів до боржників; результативність стягнення заборго­ваності з осіб, які завдали матеріальних втрат господарству; конт­роль за оформленням документації про прийняття працівників на матеріально-відповідальні посади і укладення з ними угод про повну матеріальну відповідальність; проведення занять з посадови­ми особами по вивченню нормативних актів про відповідальність за збереження матеріальних цінностей.

В плані роботи може бути і такий розділ як забезпечення дотримання законодавства про працю і зміцнення трудової дисци­пліни. Планується також участь юридичної служби у розробці документів правового характеру, шо регулюють трудові відносини в кооперативі (товаристві, спілці); правил внутрішнього трудового розпорядку, колективної угоди, посадові інструкції. До плану вклю­чається й перевірка наказів, рішень органів управління та посадо­вих осіб кооперативу (товариства, спілки); підготовка довідок за результатами перевірки; проведення правової пропаганди; аналіз звітних даних, шо характеризують стан трудової дисципліни з ме­тою виявлення причин невиробничих втрат робочого часу.

5. Правова робота в кооперативі (товаристві, спілці) включає також систематизацію иормативно-правових актів, вивчення й ана­ліз змін, шо вносяться до них, складення систематизованої карто­теки тощо. Систематизації підлягають головним чином нормативні акти, а також правові акти вищих судових органів України, міжна­родних комерційних арбітражних судів.

6. До правової роботи належить і аналізування стану законно­сті в господарстві у формі доповідних записок керівництву, підго­товки проектів наказів, інструкцій тощо.

7. Методичне керівництво правовою роботою здійснюють уп­равління юстиції виконкомів обласних рад. Вони вивчають і узага­льнюють практику правової роботи, її ефективність і дають рекоме­ндації щодо її поліпшення.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 5. Організація правової роботи в кооперативах:

 1. Стаття 4. Організація і порядок роботи Уряду Республіки
 2. § 4. Організація роботи органів управління господарського товариства
 3. § 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'єднаннями
 4. § 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями
 5. § 6. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями
 6. Вопрос 65. Каковы права и обязанности членов производственного кооператива? Какую ответственность несут члены производственного кооператива?
 7. Второй способ — управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
 8. Новый подход к созданию роботов
 9. Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.
 10. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6
 11. 4.4. Виховна робота з умовно засудженими неповнолітніми
 12. § 1. Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види
 13. ДКЦПФР надає також низку рекомендацій щодо організації роботи наглядової ради.