<<
>>

§ 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій

1.

2. Фінансова діяльність кооперативних організацій і підпри­ємств здійснюється під загальним керівництвом органів кооперати­вного самоврядування відповідних ланок. Повноваження цих орга­нів та їх розмежування зафіксовані в Законах України «Про спожи­вчу кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», в інших державних нормативно-правових актах, статутах кооперативних ор­ганізацій, інших внутрішньосистемних документах нормативного характеру, затверджених органами кооперативного самоврядуван­ня.

Так, згідно з названими Законами загальні збори членів коо­перативу визначають розміри вступного та обов'язкового пайових внесків, затверджують річні звіти і баланси кооперативу, коштори­си на утримання управлінського персоналу та ревізійної комісії, розподіляють прибуток, створюють необхідні фонди і резерви та визначають порядок їхнього використання. Аналогічні функції ви­конують ради кооперативних об'єднань.

3. Поточну фінансову діяльність здійснюють правління коопе­ративів і об'єднань та їхні фінансові служби.

Так, правління коопе­ративу (спілки кооперативів): забезпечує ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; відкриває на свій вибір у будь-якій установі банку розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні, розпоряджається коштами, шо є на цих раху­нках; одержує в установах банків, в підприємствах і організаціях позички з повною відповідальністю за додержання кредитних дого­ворів і розрахункової дисципліни; користується кредитами банків України, зарубіжних банків, комерційним кредитом в іноземній валюті та погашає їх за рахунок валютних коштів, одержаних від реалізації продукції, що імпортується, або інших власних коштів; зараховує валютну виручку на валютний балансовий рахунок і самостійно її використовує та ін.

Особливістю фінансових операцій кооперативів є те, шо біль­шість з них здійснюється самостійно кожним господарюючим суб'­єктом, що діє на правах юридичної особи.

Об'єднання кооперати­вів, до складу яких входять господарюючі суб'єкти, на договірних засадах можуть здійснювати деякі фінансові операції, пов'язані з необхідністю створення централізованих фондів за нормативами, затвердженими радами відповідних об'єднань: фінансування капі­тальних вкладень, підготовки кадрів, резервного, страхового, роз­витку науки і техніки.

3. Фінансово-правові відносини між правліннями кооперати­вів та їх спілок (об'єднань), що виникають у процесі функціонуван­ня спільних підприємств цих суб'єктів господарювання, регулюю­ться відповідними положеннями, установчими договорами про створення цих підприємств та їхніми статутами. Засновники такого спільного підприємства визначають загальну суму статутного фонду та частки (вклади) кожного засновника у ньому; розмір резервного (страхового) фонду підприємства і порядок його формування; по­рядок формування і витрачання інших фондів; джерела формування майна спільного підприємства; порядок розподілу прибутку підпри­ємства та ін.

Таким чином, фінансова діяльність кооперативів, спілок та створених ними підприємств базується на певних організаційно- правових засадах, визначених юридичними нормами органів держа­вного управління та підзаконними правовими актами органів гро­мадського самоврядування кооперативів.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій:

 1. § 3. Правове регулювання розрахунково- касових операцій кооперативів, їх об'єднань та створенихними підприємств і організацій
 2. § 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями
 3. § 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'єднаннями
 4. § 6. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями
 5. § 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 6. § 2. Правове становище об'єднання кооперативів (спілки)
 7. § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 8. Правове становище кооперативів та їх об'єднань
 9. 1.13 Підприємство. Об’єднання підприємств
 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 11. § 1. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об'єднань як предмет правового регулювання
 12. § 5. Майнові фонди кооперативу та об'єднання кооперативів, їх структура і правовий режим
 13. § 2. Основні організаційно-правові форми юридичного обслуговування кооперативів
 14. § 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок)
 15. § 3. Об'єкти права власності кооперативів та їх об'єднань