<<
>>

ОСНОВНІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА УЧАСНИКІВ

Право брати участь в управлінні товариством

Право брати участь в управлінні товариством полягає в можливості учасника безпосередньо або опосередковано управляти товариством. Безпосереднє управління передбачає участь особи в роботі органів управління товариства.

Опосередковане — здійснюється обраними учасниками особами чи сформованими органами (виконавчим органом тощо).

Право брати участь в управлінні товариством мають акціонери — власники простих акцій та власники привілейованих акцій, якщо таке право надано їм статутом товариства, учасники товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, учасники повного товариства та повні учасники командитного товариства. Не можуть брати участь в управлінні товариством вкладники командитного товариства та акціонери — власники привілейованих акцій (якщо інше не обумовлено в статуті акціонерного товариства).

Право на участь в управлінні товариством містить низку складових, зокрема:

— право на участь у загальних зборах;

— право вимагати скликання загальних зборів учасників.

Таке право надано всім учасникам, що володіють не менше ніж 10 % голосів;

— право скликати загальні збори. Це право мають учасники, що володіють не менше ніж 10 % голосів, вимога яких щодо скликання загальних зборів не виконана;

— право бути вчасно поінформованим про скликання загальних зборів учасників;

— право зареєструватися для участі у загальних зборах у день проведення зборів. Зазначимо, що реєстрація акціонерів здійснюється згідно з реєстром акціонерів;

— право вносити пропозиції до порядку денного;

— право вимагати включення пропозиції до порядку денного;

— право на ознайомлення з матеріалами, пов’язаними з порядком денним;

— право брати участь у загальних зборах учасників самостійно або через вільно обраного представника.

Учасник не може бути обмежений у праві вибору та призначення представника для участі та голосування на загальних зборах. Представником учасника, який діє на підставі довіреності, може бути інший учасник товариства або третя особа. Слід звернути увагу на те, що представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Довіреність, що видається представникові, може містити завдання на голосування, тобто перелік питань порядку денного із вказівками, за які рішення (проти яких рішень) представник повинен голосувати;

— право брати участь в обговоренні питань порядку денного;

— право брати участь у голосуванні. Слід зазначити, що процедура голосування на загальних зборах повинна забезпечувати прозорість і надійність підрахунку голосів.

Слід звернути увагу на те, що в загальних зборах учасників мають право брати участь і особи, які не досягли 18-ти років. У Роз’ясненні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 23 від 10 листопада 1999 р. характеризується порядок участі осіб, які не досягли 18-ти років, у загальних зборах акціонерів. Так, зазначені особи мають право брати участь у загальних зборах акціонерів незалежно від кількості, типу та категорій акцій, власниками яких вони є.

За осіб, які не досягли 14 років, участь у загальних зборах акціонерів від їхнього імені беруть особи, які згідно з чинним законодавством представляють їхні інтереси.

Представники за законом можуть від імені осіб, які не досягли 14 років, видати доручення іншій особі для участі у загальних зборах акціонерів.

Неповнолітні особи, віком від 14 до 18 років, мають право брати участь у загальних зборах акціонерів:

— з моменту одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

— за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) законних представників.

Неповнолітні особи, віком від 14 до 18 років, мають право видати доручення іншій особі для участі у загальних зборах акціонерів за законних представників.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме ОСНОВНІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА УЧАСНИКІВ:

 1. ОСНОВНІ МАЙНОВІ ПРАВА УЧАСНИКІВ
 2. Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й.. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я. 2016, 2016
 3. § 3. Права учасників господарського товариства
 4. § 1. Акціонер та його основні права
 5. 4. Основні риси права
 6. 5. Основні риси права
 7. Основні права акціонерів
 8. § 2. Основні риси звичаєвого права
 9. §1. Основні поняття спадкового права
 10. Поняття та основні риси системи права
 11. § 3. Основні стадії застосування норм права
 12. § 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права
 13. § 1. Поняття і основні форми реалізації норм права
 14. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 15. § 4. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу
 16. 4. Державний лад, суд, збройні сили. Основні риси афінського права
 17. РОЗДІЛ II ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Глава 1. Корпорація як юридична особа
 18. З.Людина мас право... (Основні права і свободи людини)
 19. § 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
 20. § 2. Правове положення учасників командитного товариства