<<
>>

§ 2. Основні організаційно-правові форми юридичного обслуговування кооперативів

1. У належному здійсненні юридичного обслуговування важ­ливе значення має кожна, окремо взята, його організаційна форма. Відповідно до чинного законодавства кооперативи (товариства, спілки) мають можливість забезпечуватись юридичним обслугову­ванням через різні форми (див.

мал. 1).

На відміну монопольних форм юридичного обслуговування колгоспів, райспоживспілок, які раніше існували1, сучасне юриди­чне обслуговування кооперативів (спілок, товариств, підприємств кооперативного типу) може здійснюватися у різноманітних формах.

ЛЕГАЛЬНІ ФОРМИ ЮРИДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

. _ і " , За договором із | | Штатний | | Юридична служба

Мал. 1. Легальні організаційно-правові форми юридичного обслуговування кооперативів (товариств, спілок)

Так, юридичне обслуговування колишніх колгоспів, рай- та облспоживспілок та підп­риємств останніх здійснювалося міжколгоспними (міжгосподарськими) (1960-1985 рр.) юридичними групами, а пізніше (1984-1990 рр.) — міжгосподарськими юристами, а також штатними юрисконсультами і юридичними консультаціями колегій адвокатів.

2. Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України 27 серпня 1995 р. № 690[138] (далі — Загальне положення про юридичну службу), так, як і раніше, це може бути штатний (головний, старший чи відповідної категорії) юрисконсульт. Таке обслуговування оформлюється та здійснюється на підставі укладеного трудового договору (контрак­ту).

3. Юридичне обслуговування може здійснювати також прива­тний адвокат, який має відповідні ліцензію та свідоцтво, або адво­катське бюро, контора чи інше адвокатське об'єднання, юридична фірма (в тому числі й іноземна або міжнародна), юридичний коо­ператив тощо, шо мають відповідні ліцензії та свідоцтва (сертифі­кати).

Таке обслуговування оформлюється та здійснюється на під­ставі укладеного договору (контракту) на юридичне ослуговування.

4. Юридичну допомогу кооперативам (товариствам, спілкам) можуть надавати також й окремі фізичні особи (незалежно від громадянства, освіти, фаху), що виконують юридичні дії в інтересах юридичної особи кооперативного типу. Однак, на відміну від наве­дених вище форм, таке обслуговування має здійснюватися на підс­таві цивільно-правового договору підряду чи доручення клієнта-до- вірителя — без будь-яких ліцензій та свідоцтв.

5. Юридичну допомогу (а не обслуговування), головним чи­ном методичну, можуть надавати юридична служба, зокрема, обла­сних і районних держадміністрацій, їх управлінь юстиції, сільського господарства, оскільки ці штатні юристи, по-перше, мають обслу­говувати саме апарат органу державного управління, і по-друге, вони є державними службовцями, котрим заборонено сумісництво (за чітко визначеними винятками з цього правила).

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 2. Основні організаційно-правові форми юридичного обслуговування кооперативів:

 1. § 2. Організаційно-правові форми кооперативної діяльності
 2. Юридичне обслуговування кооперативів
 3. 10. Підприємництво. Організаційно-правові форми підприємництва. Підприємництво у аграрному секторі.
 4. § 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування
 5. Тема 13. Юридична правотворчість. Зовнішні форми (джерела) об'єктивного юридичного права
 6. § 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій
 7. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави
 8. § 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави
 9. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
 10. § 1. Поняття і основні форми реалізації норм права
 11. Глава 20. Основні форми світогосподарських зв’язків
 12. § 4. Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації
 13. § 1. Основні принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації
 14. § 3. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання
 15. РОЗДІЛ II ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Глава 1. Корпорація як юридична особа
 16. §11. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад
 17. § 3. Договори в сфері кооперативної торгівлі, побутового, комунального обслуговування і громадського харчування в кооперації
 18. Розділ 12 ЮРИДИЧНА МОВА. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА НОРМОТВОРЧОСТІ
 19. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 20. § 1. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання