<<
>>

Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств

Якщо вести мову про переваги акціонерних товариств, необхідно передусім загадати про відповідальність власників підприємств з такою організаційно- правовою формою .

Знайте, — відповідно до діючого законодавства акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства, акціями якого вони володіють.

Тобто, якщо акціонерне товариство заборгує, наприклад, державі чи іншим кредиторам, і буде визнане банкрутом, акціонери не повинні будуть погашати зобов’язання такого товариства. Винятком з цього правила є акціонери, які не повністю оплатили свої акції. Вони, у випадках, коли це передбачено статутом акціонерного товариства, можуть нести відповідальність за зобов’язаннями товариства- Але лише у межах неоплаченої частини своїх акцій . Проілюструємо це прикладом .

Припустимо, на підставі договору з засновниками акціонерного товариства, ви отримали у власність 100 акцій на суму 10 000 гривень. Але оплатити лише 60 відсотків, тобто 6000 гривень. І раптом, підприємство визнають банкрутом . У такому разі кредитори мають право вимагати від вас (у судовому порядку) погасити зобов’язання підприємства в межах 4000 гривень-

Ще одним винятком є холдингові компанії2 .

Така компанія несе відповідальність за зобов’язаннями корпоративних підприємств, акціями якого вона володіють, у випадках, коли корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом .

В інших випадках, акціонери, які повністю оплатили свої акції, ризикують лише в межах вартості акцій, що їм належать. Фактично для них єдиний ризик — це зазнати збитків внаслідок знецінення акцій підприємства.

Для порівняння нижче наводимо таблицю з інформацією про відповідальність учасників господарських товариств інших форм:

Форма господарського товариства Відповідальність учасників товариства
Повне товариство солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить
Командитне

товариство

Частина учасників солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном (повні учасники), а один чи кілька учасників (вкладників) несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів
Товариство з обмеженою відповідальністю Учасники не відповідають за зобов'язаннями товариств і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів

2 Такими компаніями вважають відкриті акціонерні товариства, які володіють, користуються, а також розпоряджаються холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності).

Товариство Учасники солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відпо-
з додатковою відальнісгь за зобов'язаннями товариства своїм майном
відповідальністю у розмірі, який встановлюється статутом товариства і є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним учасником вкладу. У разі визнання банкрутом одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства.

Крім того, з погляду власників перевагою є те, що акції набагато легше перетворити в гроші при виході з акціонерного товариства, ніж, наприклад, отримати назад частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю . Заради справедливості слід зазначити, що така можливість існує лише за умови ефективного функціонування в країні фондового ринку

Разом з тим, важливою перевагою є простота зміни акціонерів. Фактично власники змінюються шляхом купівлі-продажу акцій . Така зміна власників не потребує внесення змін до статуту й здійснення державної реєстрації таких змін . Достатньо лише внести відповідні зміни до реєстру власників акцій . До того ж акціонер, виходячи з товариства, не забирає частину вартості майна товариства, пропорційно до його частки в статутному капіталі, як це відбувається, наприклад, утовариствах з обмеженою відповідальністю . Він лише продає свої акції. Причому покупцем може виступати не тільки товариство, а й будь-яка стороння особа.

15

Ще одна важлива перевага акціонерних товариств — значно ширші (порівняно з іншими формами господарських товариств) можливості для залучення капіталу (коштів). Акціонерні товариства можуть збільшувати свій капітал шляхом емісії додаткової кількості акцій, емісії облігацій, отримання кредитів на вигідних умовах тощо .

Хоча основним способом, безумовно, є емісія акцій . Адже кошти, отримані від продажу акцій, не підлягають поверненню (за винятком окремих випадків), і тому товариство може вільно інвестувати їх у довгострокові проекти.

Перевагою можна вважати і те, що акціонерні товариства можуть мати необмежений строк існування, в той час як період дії, наприклад, товариств з обмеженою відповідальністю з участю фізичних осіб, як правило, обмежений рамками життя їх засновників .

У акціонерних товариствах функції власника і керівника чітко розмежовані . Завдяки цьому власники (акціонери) мають широкий вибір можливостей для того, щоб найняти для керівництва діяльністю товариства саме таку команду, яка їм потрібна.

Акціонерна форма господарювання має ще одну перевагу, з якою варто ознайомити читача. Вона дозволяє залучати до складу акціонерів «потрібних» (в гарному розумінні цього слова) осіб- Наприклад, членів трудового колективу Ставши акціонерами, такі особи будуть більш зацікавлені в підвищенні ефективності діяльності товариства. Тобто, з більшою віддачею працюватимуть на нього .

Разом з тим, необхідно мати на увазі, що така форма господарських товариств, як акціонерне товариство, має і певні недоліки. Насамперед, це досить складна процедура створення . Оскільки вона включає такий непростий етап, як емісія акцій .

Так само значно складнішою є процедура ліквідації акціонерних товариств .

Крім того, як ми вже говорили, діяльність акціонерних товариств є більш прозорою (відкритою) . Це подобається не всім власникам .

Суттєвим недоліком є високий ризик втрати контролю над підприємством . Акціонер, який володіє крупним пакетом акцій, може втратити свій вплив на підприємство в різні способи. Хтось може купити більший пакет. Частку акціонера можна «розмити» внаслідок додаткової емісії акцій тощо .

Джерела інформації: Статті 83, 84, 88, 152, 163 Цивільного кодексу України; стаття 126 Господарського кодексу України; статті 4, 25, 37 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 № 1576-XII; статті 39, 40, 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV; Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 № 571; Лист Держпідприємництва від 27.07.2006 № 5460; Лист Держпідприємництва від 17.07.2006 № 5190 .

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств:

 1. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 2. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 3. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 4. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 5. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 6. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 7. § 1. Поняття господарського товариства
 8. § 2. Система господарських товариств
 9. § 4. Ліквідація господарського товариства
 10. Роль нотаріуса при створенні господарських товариств
 11. § 1. Створення господарських товариств: основні положення
 12. § 2. Характеристика органів управління господарського товариства
 13. § 4. Найменування та місцезнаходження господарського товариства
 14. Акціонерне товариство
 15. 1.10 Види господарських товариств
 16. Право на вихід із господарського товариства
 17. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 18. Стаття 79. Припинення акціонерного товариства