<<
>>

§ 1. Поняття права кооперативного самоврядування

1. Кооперація в Україні становить собою цілу систему коопе­ративів, споживчих товариств, районних, обласних і загальнодер­жавних об'єднань, спілки з властивими їм організаційно-управлін­ськими функціями, відособленим колективно-кооперативним май­ном, самостійними і незалежними органами управління, що функ­ціонують на засадах кооперативного самоврядування.

Кооператив­не самоврядування — це сукупність суспільних владно-управлінсь­ких відносин, то існують у кожному кооперативі, споживчому товаристві в процесі здійснення своїх функцій кожним із органів управління; воно здійснюється відповідно до їхніх функцій і повно­важень, взаємодії і розмежування компетенції і відповідальності, проведення контрольно-ревізійної роботи. Відносини самовряду­вання своєю організаційною основою мають членство громадян у кооперативі, споживчому товаристві, участь в управлінні усіх чле- нів-пайовиків. Економічну основу самоврядування становить влас­ність кооперативу, споживчого товариства.

Найбільш важливі відносини колективного самоврядування визначені і закріплені в законах «Про споживчу кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», в статуті кооперативу, прийня­тому загальними зборами його членів і зареєстрованому у держав­ному органі.

Взяті в своїй єдності і сукупності правові норми, шо покликані регулювати владно-управлінські відносини, в кооперати­ві становлять право кооперативного самоврядування, шо є самос- тійним інститутом кооперативного права в Україні. Цими правови­ми нормами визначено: самоврядування у кооперативі, шо забезпе­чується шляхом застосування кожним членом кооперативу свого права брати участь у вирішенні всіх питань його діяльності, вибор­ності і підзвітності виконавчо-розпорядчих органів, обов'язковості рішень, прийнятих більшістю голосів на загальних зборах, засіданні правління кооперативу для усіх членів кооперативу.

Додержання вимог широкої демократії означає обов'язкове виконання принципів та процсдурно-процесуальних правил, спря­мованих на організаційно-правове забезпечення гарантій повного самоврядування і демократії у кожному кооперативі та об'єднанні кооперативів. Поняття «кооперативне самоврядування» і «демокра­тія» за своїм соціально-управлінським призначенням і змістом, пра­вовим визначенням і закріпленням та здатністю бути вагомим засобом регулювання ринкових економічних відносин є тотожними.

2. Сутність колективного самоврядування в кооперативі та об'єднаннях визначається такими його ознаками і складовими час­тинами:

в участі у вирішенні всіх найважливіших питань діяльності кооперативу безпосередньо його членів;

у виборності чи призначенні виконавчо-розпорядчих та конт­рольно-ревізійних органів, а також окремих посадових осіб згідно зі статутом;

у додержанні вимог гласності при обговоренні і прийнятті рішень з питань діяльності кооперативу;

у поєднанні колегіальності й єдиноначальності при здійсненні своїх функцій органами управління та контролю, де кожний окре­мий член кооперативу зобов'язаний підкорятися утвореним орга­нам управління і обраним чи призначеним посадовим особам;

у свободі критики з боку членів кооперативу й обов'язку керівників та інших посадових осіб кооперативу товариства га об'єднання своєчасно і найбільш ефективним способом враховува­ти в своїй роботі критичні зауваження і громадську думку членів.

Право самоврядування здійснюється на основі рівного права на участь в управлінні справами кооперативу, шо належить кожно­му його членові. Згідно з п. 2 ст. 7 Закону «Про споживчу коопера­цію» та ст. З Закону «Про сільськогосподарську кооперацію», кож­ний член споживчого товариства, кооперативу користується на загальних зборах споживчого товариства, кооперативу правом од­ного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску, і це право не може бути передане іншим особам. Наведена правова норма відповідним чином закріплюється в статуті споживчого това­риства, кооперативу, що передбачено, наприклад, в п.

18 Примір- ного статуту споживчого товариства.

3. Усім своїм змістом закони «Про сільськогосподарську коо­перацію», «Про споживчу кооперацію» спрямовані на забезпечення демократичного управління і юридичних гарантій права самовряду­вання в кожному кооперативі, споживчому товаристві, об'єднанні чи спілці. Ці гарантії становлять:

вичерпне визначення повноважень органів управління і поса­дових осіб;

своєчасне скликання загальних зборів членів кооперативу та представницьких органів управління в об'єднаннях, проведення засідань правління та контрольно-ревізійних органів і дотримання регламенту їх роботи;

дотримання правил голосування — відкритого або закритого (таємного) — при обранні голови правління кооперативу, а також при вирішенні загальними зборами принципово важливих для дія­льності кооперативу питань;

виборність і змінюваність голови, складу виконавчо-розпоря­дчих органів і ревізійної комісії кооперативу на строк, визначений в статуті та інших локальних нормативних актах;

додержання належного кворуму при проведенні загальних збо­рів пайовиків, правління кооперативу, спостережної ради;

обрання до органів управління і ревізійної комісії лише членів цього кооперативу;

дострокове відкликання виборних посадових осіб в разі, коли вони не виправдали довір'я членів кооперативу;

припинення або скасування незаконного рішення органу уп­равління кооперативу.

Наведені організаційно-управлінські і юридичні гарантії спря­мовані на забезпечення членам-пайовикам кооперативу їхньої пов­ноправності і відчуття єдиного господаря при вирішенні усіх питань діяльності кооперативу.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 1. Поняття права кооперативного самоврядування:

 1. § 1. Поняття і предмет кооперативного права і його співвідношення з іншими галузями права
 2. Право кооперативного самоврядування
 3. § 1. Зародження кооперації та розвиток кооперативного руху і кооперативного права в Україні в середині XIX — на початку XX ст.
 4. Розділ II Історія кооперативного руху і кооперативного права в Україні
 5. § 1. Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види
 6. § 2. Співвідношення кооперативного права з іншими галузями права
 7. § 5. Принципи кооперативного права
 8. § 6. Система кооперативного права
 9. § 1. Конституційні засади кооперативного права
 10. § 3. Функції і завдання кооперативного права
 11. § 4. Витоки кооперативного права зарубіжних країн
 12. § 2. Закони як витоки кооперативного права
 13. Поняття справедливості потрібно відрізняти від поняття права
 14. § 2. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації
 15. Розділ III Витоки кооперативного права
 16. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн
 17. Частина перша Розділ І Загальна теорія кооперативного права Предмет, система, витоки, суб'єкти
 18. І § 6. Демократія і самоврядування
 19. І § 6. Демократія і самоврядування
 20. § 4. Демократія і самоврядування