<<
>>

§ 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування

1. В умовах переходу від планово-адмінісгративно-командної економіки до соціально-орієнтованої ринкової, запровадження рин­кових економічних чинників в діяльність всіх резидентів України, в тому числі й кожного окремо взятого кооперативу (товариства, спілки тошо) принципової значущості набуває юридичне обслуговування цих кооперативного типу юридичних осіб приватного права.

Важливість такого обслуговування зростає у зв'язку з визнанням державою[133]:

(i) виробничих[134] і сільськогосподарських виробничих коопера­тивів[135], колективних сільськогосподарських підприємств[136] суб'єкта­ми підприємницької діяльності;

(ii) споживчих товариств і спілок, сільськогосподарських обс­луговуючих кооперативів суб'єктами вільного непідприємницького господарського функціонування[137];

(iii) житлово-будівельних (житлових), гаражно-будівельних (гаражних), садових кооперативів кооперативами власників;

(iv) всіх кооперативів (товариств, спілок) платниками подат­ків, суб'єктами права користування і/чи права колективної власно­сті земельними ділянками;

(v) суб'єктами, чия зовнішньогосподарська, в т.ч.

й зовніш­ньоекономічна діяльність будується на підставі договорів (контрак­тів), які є єдиною правовою формою регулювання цих відносин.

2. Сучасне юридичне обслуговування цих суб'єктів de-facto як юридичних осіб приватного права усіх легальних організаційно- правових форм є, з одного боку, важливим елементом організацій­но-управлінської діяльності органів управління цими кооператива­ми (товариствами, спілками), а з другого, — формою подання юридичної допомоги кооперативу (товариству, спілці) фахівцем, який володіє спеціальними знаннями. Характер і зміст юридичного обслуговування випливає з їх статутної правоздатності як юридич­них осіб — суб'єктів цивільного, господарського, фінансового, аграрного та інших галузей права України, а також спеціальної правоздатності осіб (фізичних та юридичних), які надають такі юридичні послуги.

Таке обслуговування, по-перше, полягає у здій­сненні певної правової роботи і, по-друге, здійснюється в різних організаційно-правових формах.

3. Головними напрямами, які визначають характер і зміст юридичного обслуговування, є: (і) правильне застосування і додер­жання чинних правових норм у процесі їх статутної виробничо-го- сподарської, фінансової і підприємницької чи непідприємницької діяльності; забезпечення правовими засобами схоронності власно­сті кооперативу (товариства, спілки); (іі) відстоювання інтересів останнього як при укладенні, так і при виконанні договорів (конт­рактів) з постачальними, заготівельними, переробними, сервісними й іншими підприємствами, захист інтересів кооперативу (товарист­ва, спілки) у разі порушення цих договорів тощо; (ііі) забезпечення правовими засобами реалізації і збереження прав їхніх членів; (iv) запобігання порушенням законодавства при трудових відносинах з найманими працівниками з боку кооперативу (товариства, спілки).

Конкретний зміст та види правової роботи, залежно від орга­нізаційної форми юридичного обслуговування, визначаються чин­ним законодавством, посадовими інструкціями про функції осіб, які здійснюють обслуговування, чи умовами договору (контракту) з юридичною або фізичною особою на виконання роботи по право­вому обслуговуванню кооперативу (товариства, спілки).

4. Визначальна функція юридичного обслуговування коопера­тиву (товариства, спілки) полягає в організаційно-управлінському забезпеченні ефективного застосування правових норм в процесі повсякденної його (суб'єкта) діяльності. Юридичне обслуговування послуговує також забезпеченню виробничо-господарської самос­тійності кожного кооперативу (товариства, спілки), юридично гра­мотного і економічно обгрунтованого оформлення та виконання ним своїх договірних зобов'язань, забезпечення виконання догово­ру кожним з його контрагентів, застосування майнових санкцій в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань кожної із сторін за договором.

Юридичне обслуговування покликане забезпечити правовий захист майнових, виробничо-господарських, фінансових, земель­них та інших прав й інтересів кожного кооперативу (товариства, спілки) через систему правоохоронних органів і, в першу чергу, в арбітражному, а також в міжнародному арбітражному суді чи зага­льному суді. Юридична служба зобов'язана найактивнішим чином сприяти схоронності майна й здійснювати правовий захист майно­вих інтересів кооперативу (товариства, спілки). Такими ж важливи­ми є функції юридичної служби шодо правового забезпечення майнових, управлінських, трудових, членських, соціальних, культу­рно-побутових правомочностей членів кооперативу (товариства, спілки), інших підприємств кооперативного типу, а також найма­них працівників. Уданому разі йдеться про правову охорону здоро­в'я працюючих, додержання засад матеріальної зацікавленості в результатах як їх трудової діяльності, так і діяльності кооперативу (товариства, спілки) в цілому, а також про реалізацію прав суб'єктів права кооперативної та корпоративної власності на майновий пай чи його частку у статутному фонді юридичної особи приватного права.

16" К-13(>

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування:

 1. § 2. Основні організаційно-правові форми юридичного обслуговування кооперативів
 2. Юридичне обслуговування кооперативів
 3. § 1. Завдання і функції держави
 4. § 3. Функції і завдання кооперативного права
 5. §1. Поняття і завдання криміналістичної тактики
 6. §1. Поняття, завдання та види допиту
 7. §1. Поняття і завдання обшуку
 8. Поняття юридичного тлумачення
 9. §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів
 10. § 1. Поняття, завдання, принципи огляду місця події
 11. §1. Поняття, завдання та структура криміналістичноїтехніки
 12. §1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту
 13. e) Юридична особа як допоміжне поняття правознавства
 14. §1. Поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
 15. § 1. Поняття, ознаки І функції правового виховання