<<
>>

§ 1. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання

1.

2. Економічною особливістю господарюючих суб'єктів є те, що в процесі їхнього функціонування певна частина економічних відносин власності на майно проявляється через оборот грошей або через фінанси.

Іншими словами, між ними виникають певні фіна­нсові відносини. Розрізняють чотири групи фінансових відносин господарюючих суб'єктів кооперації (кооперативів, об'єднань, спі­лок та підприємств, що діють на правах юридичних осіб): 1) з державою; 2) між господарюючими суб'єктами об'єднань (спілок) кооперативів; 3) з господарюючими суб'єктами інших систем і форм власності; 4) з громадянами (фізичними особами).

3. До першої групи входять фінансові відносини з Державною податковою адміністрацією при внесенні податків та інших плате­жів, з органами державного управління (Фондом держмайна, мит­ницею, Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі. Міністерством закордонних справ та ін.) з різноманітних платежів (візовий збір, митні пошлини та збори і т.п.).

4. ІЗнутрішньосистемними фінансовими відносинами підпри­ємств і кооперативів, об'єднаних у спілки чи інші форми об'єднань, є: грошові відносини господарюючого суб'єкта з іншими в процесі формування та розподілу грошових коштів, одержаних від реалізації виробленої чи поставленої продукції (товарів, сировини та ін ); відносини, що випливають з факту поставки матеріально-технічних засобів, надання певних послуг, сплати і стягнення штрафних санкцій, орендної плати, оплати френчайзингу і т.п.; відносини, що виникають між господарюючими суб'єктами при випуску і реаліза­ції цінних паперів, при взаємному кредитуванні і дольовій участі у

спільній діяльності і т.п.; відносини, пов'язані з обов'язковим та добровільним страхуванням основних фондів, майна та працівни­ків; відносини з власними структурними підрозділами та підприєм­ствами, які працюють на внутрішньогосподарському комерційному розрахунку, з орендних та інших платежів.

5.

Фінансові відносини кооперативів з господарюючими суб'­єктами інших систем і форм власності виникають: з банківською системою при одержанні та погашенні кредитів, застава майна, факторингу, купівлі і продажу валюти та цінних паперів, при депо­зитних внесках і т.п.; зі страховими компаніями (товариствами) за всіма видами страхування; з фінансовими і фінансово-кредитними господарюючими суб'єктами при здійсненні трастових, заставних та трансфертних операцій, хеджирування, лізингу, селенгу і т.п.; грошові відносини господарюючих суб'єктів кооперації з господа­рюючими суб'єктами інших форм власності в процесі формування та розподілу грошових коштів, одержаних від реалізації виробленої чи поставленої продукції (товарів, сировини та ін.); відносини, пов'язані з поставкою матеріально-технічних засобів, наданням певних послуг, сплатою і стягненням штрафних санкцій, орендною платою, оплатою френчайзингу тощо.

6. З фізичними особами виникають наступні фінансові відно­сини кооперативних організацій та підприємств: з пайовиками шодо внесення вступних та пайових внесків і виплати дивідендів на них; з працівниками господарюючого суб'єкта шодо виплати заро­бітної плати та дивідендів на пайові внески, страхових відшкоду- вань тощо; з громадянами, шо купили товари в кредит в підприєм­ствах роздрібної торгівлі тощо.

7. Особливістю фінансових відносин в кооперації є те, шо вони регулюються як державою шляхом розробки, затвердження і застосування фінансово-правових норм, так і внутрішньосистемни- ми нормативними актами.

Правовий режим фінансової діяльності господарюючих суб'є­ктів кооперації визначається економічним змістом відповідних фі­нансових коштів, які складаються з двох груп: власні і чужі.

Джерелами власних коштів кооперативних організацій і підп­риємств є: а) вступні і пайові внески; б) доходи; в) інші кошти, шо надійшли у безповоротному порядку. Статутами кооперативів та кооперативних підприємств передбачене функціонування власних коштів у вигляді загальних і спеціальних фондів.

Загальними фондами, або фондами загальногосподарського призначення, є власні кошти, спрямовані для фінансування основ­ної діяльності кооперативних організацій і підприємств. До них відносяться пайовий і статутний фонди кооперативів та їхніх госп­розрахункових підприємств.

Група спеціальних включає фонди: фінансування капіталовк­ладень, підготовки кадрів, соціального розвитку, розвитку науки і техніки, резервний, страховий, ризику. Кооперативи та їх спілки можуть створювати інші цільові фонди виходячи з потреби в них.

Чужі (залучені) кошти кооперативів складаються з позичених коштів і кредиторської заборгованості.

7. За ринкової економіки фінансова діяльність господарюючих суб'єктів кооперації одержала новий напрям розвитку. Сьогодні фінанси господарюючого суб'єкта — це індикатор його конкурен- тоздатності, показник його життєспроможності в ринковій еконо­міці, яка визначила для фінансів нове місце в системі господарю­вання. Самостійність господарюючих суб'єктів у фінансових відно­синах при правовому використанні ринкових регуляторів становить міцну базу для ефективного управління фінансовими ресурсами, тобто для функціонування фінансового менеджменту.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 1. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання:

 1. Правове регулювання фінансової діяльності кооперативів
 2. § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 4. § 1. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об'єднань як предмет правового регулювання
 5. Поняття правового регулювання. Правове регулювання і правовий вплив
 6. § 3. Правове регулювання розрахунково- касових операцій кооперативів, їх об'єднань та створенихними підприємств і організацій
 7. § 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації
 8. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
 9. Правове регулювання кооперативної діяльності
 10. ТЕМА 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. § 1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу
 12. § 1. Поняття правового регулювання
 13. § 1. Поняття правового регулювання
 14. § 4. Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності
 15. § 4. Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності
 16. 4.2. Процедури діяльності публічної адміністрації 4.2.1. Історичний розвиток правового регулювання адміністративних процедур та кодифікаційні моделі
 17. § 3. Права і обов'язки кооперативів та їх об'єднань як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 18. ТЕМА 1 ВИДИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 19. МОДУЛЬ 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
 20. Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014, 2014