<<
>>

§ 1. Поняття і зміст правової охорони кооперативної власності

1.

2. Під правовою охороною кооперативної власності розумієть­ся сукупність правових засобів, спрямованих на збереження, раці­ональне і дбайливе використання кооперативного майна.

Ці засоби визначаються чинним законодавством та іншими нормативними актами, якими регулюються відповідні майнові відносини в коопе­рації. Це насамперед Конституція України, закони, укази Президе­нта і постанови Кабінету Міністрів України тощо. У ст. 13 Консти­туції України закріплено, що держава забезпечує захист усіх форм власності. У Законі України «Про споживчу кооперацію» є спеціа­льна стаття — «Правова охорона власності споживчої кооперації». Відповідно до неї власність споживчої кооперації є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом нарівні з іншими формами власності. Забороняється відволікання майна споживчих товариств та їх спілок на цілі, не пов'язані з їх статутною діяльністю (ч. 1 ст. 10). Згідно з п. 1 ст. 32 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» держава гарантує додержання прав і законних інтересів сільськогосподарських кооперативів (об'­єднань) та їх членів.

3. Законодавство встановлює загальні для всіх вимоги щодо охорони власності, закріплює відповідні правила, визначає заходи та систему державних органів щодо боротьби з правопорушеннями і вирішення спорів у цій галузі. У конституційному порядку перед­бачений обов'язок усіх фізичних і юридичних осіб додержувати Конституції та законів України.

Внутрішніми нормативними актами кооперативів і об'єднань, зокрема їх статутами, встановлюються права і обов'язки членів

ix. х-н(

кооперативів та їх об'єднань щодо охорони і раціонального, дбай­ливого використання кооперативного майна, закріплюються відпо­відні правила і повноваження органів управління стосовно збере­ження кооперативної власності.

4. До членів кооперативів, які порушують Статут, можуть бути застосовані заходи громадського впливу (попередження, громадсь­кий осуд). Член кооперативу, який допустив грубе або повторне порушення, може бути виключений із кооперативу. Це питання вирішується загальними зборами пайовиків або уповноваженими ними органами.

5. Органами контролю за збереженням майна є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія та деякі інші. Загальні збори як вищий орган управління кооперативу поряд з розглядом інших питань заслуховують звіти про діяльність правління і ревізій­ної комісії, затверджують баланси та кошториси на утримання його апарату, а також вирішують питання про притягнення до відповіда­льності виборних осіб за порушення ними статутних вимог аж до позбавлення повноважень членів правління або ревізійної комісії (ст. 19 Закону «Про споживчу кооперацію».

6. Правління кооперативу несе відповідальність за всю діяль­ність кооперативу, товариства, в тому числі за збереження товарно- матеріальних цінностей, коштів та іншого майна. Він провадить ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств та організа­цій, які входять до складу кооперативу чи об'єднання, здійснює інші функції внутрікооперативного контролю.

7. Важливі функції щодо контролю за збереженням коопера­тивної власності покладені на ревізійну комісію кооперативу, об'є­днання. Вона контролює додержання статуту і фінансово-господа­рську діяльність кооперативу (ст. 19 Закону «Про сільськогоспода­рську кооперацію»). Постійний контроль за роботою виробничих і обслуговуючих підрозділів, магазинів, їдалень, виробничих, заготі­вельних та інших підприємств кооперації здійснюють комісії коо­перативного контролю. Вони діють у координації з ревізійною комісією відповідного кооперативу, об'єднання.

Примірним статутом споживчого товариства, наприклад, пе­редбачена й система санкцій, застосовуваних до його порушників. Зокрема, за порушення вимог щодо збереження кооперативної власності і заподіяння товариству матеріальних збитків до осіб, які займають виборні платні посади в споживчому товаристві, можуть застосовуватися догана або дострокове звільнення від виборної штатної посади.

Ці стягнення накладаються органом, якому надане право обрання даного працівника на посаду, правлінням спожив­чого товариства або правлінням спілки, до складу якої входить відповідне товариство (ст. 37).

7. Таким чином, внутрішня нормативна база кооперації дає можливість власними силами провадити роботу щодо збереження кооперативної власності, запобігати безгосподарності і марнотрат­ству. Але цих засобів виявляється недостатньо. Вони доповнюються системою зовнішніх засобів, що узгоджується з положенням ст. 17 Закону України «Про споживчу кооперацію» про те, що держава гарантує додержання прав і законних інтересів споживчої коопера­ції та її членів.

До системи цих засобів, зокрема, належать захо/іи цивільно- правової, кримінально-правової та адміністративно-правової відпо­відальності за порушення правил охорони кооперативної власності. Підстави і умови застосування цих видів юридичної відповідально­сті визначаються спеціальним законодавством. Діє також система спеціальних держаних органів щодо застосування цивільних, кри­мінальних і матеріальних санкцій та виконання їх відповідних постанов у цій галузі.

Вказані санкції можуть застосовуватися як щодо суб'єктів кооперації, так і щодо юридичних і фізичних осіб, які не є такими суб'єктами. Як правило, ці санкції застосовуються незалежно від застосування до суб'єктів кооперації засобів впливу, передбачених їх статутами. Рішення судів та інших державних органів про притя­гнення до цивільної, кримінальної та адміністративної відповідаль­ності є обов'язковими до виконання тими фізичними і юридични­ми особами, яких вони стосуються.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 1. Поняття і зміст правової охорони кооперативної власності:

 1. § 4. Адміністративно-правова охорона кооперативної власності
 2. § 2. Цивільно-правова охорона кооперативної власності
 3. § 3. Кримінально-правова охорона кооперативної власності
 4. Правова охорона кооперативної власності
 5. § 1. Поняття права кооперативної власності
 6. §2. Зміст права власності
 7. § 4. Зміст права власності
 8. 1. Економічний зміст власності, її місце і роль в економічній системі
 9. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 10. Поняття правової системи
 11. §1. Поняття та виникнення права власності
 12. § 2. Поняття типу (сім'ї) правової системи
 13. § 1. Поняття і структура правової системи
 14. § 1. Поняття і види правової поведінки
 15. § 1.Поняття і види правової поведінки
 16. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 17. § 2. Поняття і ознаки правової держави
 18. § 1. Поняття, ознаки і види правової поведінки
 19. § 1. Поняття змішаного типу правової системи