<<
>>

§ 8. Порядок формування та компетенція виконавчого органу

Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління або інший орган, передбачений статутом.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор).

Формування виконавчого органу, згідно з положеннями ЦК України, здійснюється загальними зборами акціонерів. Водночас обрання голови і членів виконавчого органу Законом про акціонерні товариства віднесено до компетенції наглядової ради акціонерного товариства.

Виконавчий орган має бути сформований відповідно до положень статуту товариства, тобто має бути обрана відповідна кількість членів виконавчого органу, призначено голову правління чи іншу особу, яка очолюватиме виконавчий орган. При формуванні виконавчого органу необхідно виходити з того, що до його складу можуть бути обрані як акціонери, так і треті особи, які мають повну дієздатність. Водночас до складу виконавчого органу не можуть входити особи, які є членами наглядової ради чи ревізійної комісії.

У випадку формування колегіального виконавчого органу оптимальною його структурою є голова, перший заступник голови, заступники голови (як правило за напрямками діяльності товариства), члени виконавчого органу та секретар виконавчого органу.

Формою роботи колегіального виконавчого органу є засідання, періодичність проведення яких визначається в статуті товариства або у положенні про виконавчий орган.

Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена колегіального виконавчого органу, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Статутом акціонерного товариства може бути надано право іншим особам отримувати протокол засідання колегіального виконавчого органу для ознайомлення.

Виконавчий орган, що складається з кількох осіб, приймає рішення простою більшістю від кількості присутніх членів, якщо інше не встановлено статутом товариства або законом.

Голова колегіального виконавчого органу організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова колегіального виконавчого органу має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший член колегіального виконавчого органу в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом товариства.

Якщо в акціонерному товаристві сформовано одноосібний виконавчий орган, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді акціонерного товариства та організовує виконання їхніх рішень.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 8. Порядок формування та компетенція виконавчого органу:

 1. § 9. Порядок формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії
 2. Виконавчий орган
 3. Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган
 4. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 5. Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства
 6. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 7. Виконавчий орган акціонерного товариства (правління)
 8. Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
 9. § 3. Вищий виконавчий орган влади
 10. Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
 11. § 7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів
 12. Глава 4. Виконавчий орган товариства
 13. Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 14. Порядок формування та організації діяльності правління
 15. § 3. Нормативно-правові акти та порядок формування юридичної служби в кооперативах
 16. Забезпечення системою корпоративного управління стратегічного керівництва корпорацією, ефективного нагляду за діяльністю виконавчого органу та відповідальності посадових осіб та значних акціонерів.
 17. РОЗДІЛ IV ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Глава 1. Формування та визначення компетенції органів корпорації: загальні проблеми
 18. Порядок формирования и подчиненность антимонопольных органов.