<<
>>

§ 7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління акціонерним товариством.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Право на участь у загальних зборах акціонерів мають особи, які не досягли 18 років, — власники акцій на день проведення загальних зборів (крім випадків проведення установчих зборів).

За осіб, які не досягли 14 років, участь у загальних зборах акціонерів від їх імені беруть особи, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси малолітніх.

Особи, що згідно з чинним законодавством представляють інтереси малолітніх, можуть від імені малолітніх, які не досягли 14 років, видати доручення іншій особі для участі у загальних зборах акціонерів.

Неповнолітні особи, віком від 14 до 18 років, мають право брати участь у загальних зборах акціонерів:

— з моменту одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

— за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Неповнолітні особи, віком від 14 до 18 років, мають право написати доручення іншій особі для участі у загальних зборах акціонерів за згодою осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Акціонер має право призначити представника для участі в загальних зборах акціонерів. Представник в такому випадку діє на підставі виданої йому довіреності.

Статтею 41 Закону про господарські товариства передбачено, що довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства.

Таким чином, враховуючи викладене довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства не потребує обов’язкового нотаріального посвідчення.

Процедура посвідчення правлінням акціонерного товариства довіреностей на право участі у загальних зборах акціонерів визначена роз’ясненням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо передачі акціонером повноважень, які виникають з прав власності на акції» від 31.05.01 № 8.

Зазначимо, що представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який момент замінити свого представника у вищому органі, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Компетенція загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності акціонерного товариства, в тому числі тих питань, які передані ними до компетенції виконавчого органу.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) внесення змін до статуту товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;

11) затвердження річного звіту товариства;

12) розподіл прибутку і збитків товариства;

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого ч.

4 ст. 84 Закону про акціонерні товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

Учасники товариства можуть розширити виключну компетенцію загальних зборів учасників, передбачивши відповідні положення у статуті товариства.

Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам товариства.

Процедура скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходження акціонерного товариства. Винятком з цього правила є ситуація, коли на день проведення зборів 100 % акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. В цьому разі загальні збори акціонерів можуть проводитися за межами України.

Загальні збори учасників за критерієм періодичності скликання поділяються на чергові (річні) та позачергові.

Чергові (річні) збори, як правило, скликаються у строки, зазначені в статуті (в певну дату або ж певний день, наприклад перший вівторок березня). Річні загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Позачерговими вважаються всі загальні збори, за винятком річних. Вони скликаються, зокрема, у разі неплатоспроможності товариства, а також за наявності обставин, визначених у статуті товариства, та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

Законодавство передбачає періодичність проведення загальних зборів. Так, відповідно до положень ЦК України, загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами.

Зупинимося на послідовності дій при скликанні чергових загальних зборів. Так, згідно із законом організація загальних зборів передбачає:

— розроблення проекту порядку денного;

— повідомлення учасників про проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням ч. 2 ст. 35 Закону про акціонерні товариства) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство з кількістю акціонерів — власників простих акцій понад 1000 осіб не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу. Товариство з обмеженою та товариство з додатковою відповідальністю повідомляють учасників не пізніше ніж за 30 днів до скликання загальних зборів про проведення загальних зборів товариства передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного;

— подання учасниками пропозицій до порядку денного зборів. Зазначимо, що кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів акціонерів. Учасник товариства з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю мають право вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів;

— прийняття рішення про включення пропозицій учасників до порядку денного. Слід зазначити, що пропозиції акціонерів, які володіють 5 чи більше відсотками простих акцій, вносяться до порядку денного обов’язково. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону про акціонерні товариства, — акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого ч. 1 ст. 38 Закону про акціонерні товариства; неповноти даних, передбачених ч. 2 ст. 38 Закону про акціонерні товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття;

— розроблення остаточного варіанта порядку денного загальних зборів;

— повідомлення учасників про зміни в порядку денному. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно зі статутом, про зміни у порядку денному. Публічне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу;

— ознайомлення учасників із документами, що пов’язані з порядком денним. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Зазначимо, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в своєму рішенні від 26.05.06 № 324 встановила вимоги до розкриття інформації акціонерними товариствами. Так, акціонерні товариства в загальному повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання про затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, що публікується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зазначають час і місце проведення зборів та порядок денний, до якого додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за рекомендованою формою.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, (тис. грн)

(рекомендована форма)

Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Г рошові кошти та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток
Власний капітал
Статутний капітал
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

Зупинимося на реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

У день проведення загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, — акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція — один голос.

Акціонер має право голосувати з усіх питань порядку денного «за» або «проти», а також може не брати участі у голосуванні. Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, як правило, обирається (призначається) лічильна комісія у порядку та складі, що визначаються у внутрішніх документах товариства.

Прийняття рішень загальними зборами акціонерів

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Рішення загальних зборів учасників можуть прийматися простою та кваліфікованою кількістю голосів учасників.

Так, рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш ніж у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

— внесення змін до статуту товариства;

— прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

— прийняття рішення про зміну типу товариства;

— прийняття рішення про розміщення акцій;

— прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

— прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

— прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого ч. 4 ст. 84 Закону про акціонерні товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів акціонерного товариства має містити відомості про:

1) дату, час і місце проведення загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного — зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного — зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Рішення загальних зборів акціонерів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

Зазначимо, що відсутність кворуму на загальних зборах є безумовною підставою для визнання прийнятих загальними зборами акціонерів рішень недійсними.

Наприклад, у постанові Вищого господарського суду України від 23.03.05 у справі за позовом компанії «Craftex Ltd» до ВАТ «Сумиобленерго», треті особи — АТ «Група Енергетичний Стандарт», компанія «Technolux Ltd», компанія «Trade-Invest Group Ltd» — про визнання недійсним рішення загальних зборів, вказаний суд зазначив, що оскільки в загальних зборах брали участь акціонери, які володіють менше 60 % голосів, прийняті рішення є недійсними.

Цей висновок стосується і випадку неможливості визначення кворуму на загальних зборах у зв’язку з тим, що реєстрація акціонерів у день проведення загальних зборів не здійснювалася. Такі збори також є неправомочними в силу положень ст. 159 ЦК України, ст. 41 Закону про господарські товариства, а рішення, прийняті на таких загальних зборах, є недійсними.

Так, рішенням Господарського суду м. Києва від 16.04.07 задоволено позов ТОВ «Приват-Сток Сервіс» до ЗАТ «Трудовий колектив “Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут” “Енергопроект”» про визнання недійсним протоколу в зв’язку з тим, що реєстрація із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах, не проводилась, реєстр акціонерів у порядку, передбаченому законом, не складався, тому легітимність загальних зборів не доведена. Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду залишила це рішення без змін.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів:

 1. Коли і хто може ініціювати скликання загальних зборів
 2. Стаття 33. Компетенція загальних зборів
 3. Стаття 37. Порядок денний загальних зборів
 4. Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів
 5. Стаття 46. Протокол загальних зборів
 6. Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів
 7. Процедура проведення загальних зборів
 8. Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів
 9. Стаття 41. Кворум загальних зборів
 10. ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
 11. Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи
 12. Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів
 13. § 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу
 14. Які питання вирішують на загальних зборах акціонерів
 15. Як приймають рішення на загальних зборах акціонерів
 16. § 9. Порядок формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії
 17. Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
 18. § 8. Порядок формування та компетенція виконавчого органу
 19. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.