<<
>>

§ 4. Повноваження правління і голови кооперативу

1.

2. Правління і голова кооперативу є виконавчо-розпорядчими органами кооперативного самоврядування. Голова є одночасно го­ловою правління кооперативу. Правління є колегіальним органом самоврядування.

Голова правління є керівною посадовою особою, яка здійснює і колегіальне і єдиноначальницьке керівництво діяль­ністю кооперативу, товариства. У своїй повсякденній оперативній роботі вони керуються тими цілями і завданнями, що покладаються па систему відповідної кооперації в цілому і кооператив, споживче товариство, керівництво яким вони здійснюють. У своїй роботі вони підпорядковані загальним зборам як суб'єктам права самовря­дування, діють у відповідності із законами «Про сільськогосподар­ську кооперацію», «Про споживчу кооперацію», статутами коопера­тиву, товариства, іншими нормативно-правовими і локальними правовими актами. На них покладається обов'язок бути достатньо обізнаними з конкретними умовами діяльності кооперативу, това­риства, економічною обстановкою, в якій він функціонує, соціаль­ними проблемами, що турбують членів-пайовиків, і відшуковуван- ням шляхів і засобів вирішення цих проблем.

Саме від сумлінного виконання цими органами і в першу чергу головою кооперативу, товариства функціональних обов'язків зале­жить рівень ефективності діяльності кооперативу, товариства, ста­влення членів-пайовиків до вирішення конкретних питань і зав­дань. Ефективність такої діяльності значною мірою залежить від організаційно-управлінських здібностей і бажання керівників і спе­ціалістів.

Правління і голова кооперативу, споживчого товариства не­суть відповідальність за всю його діяльність, забезпечення збере­ження товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна, додержання вимог самоврядування, за неналежне виконан­ня своїх службових обов'язків посадовими особами та ін.

3. Правління і голова правління кооперативу, споживчого товариства є носіями суб'єктивних прав та юридичних обов'язків в системі самоврядування, які в своїй сукупності становлять їхні управлінські повноваження. Реальне здійснення цих повноважень, в першу чергу полягає в їхній організаційно-управлінській роботі щодо додержання компетенції загальними зборами членів пайови-

II. Х-ІЗі, ків. Вони зобов'язані організувати розробку проекту статуту коопе­ративу, споживчого товариства та його обговорення, розглядати заяву громадянина, який виявив бажання стати членом кооперати­ву, товариства. Правління кооперативу, товариства згідно з п. З ст. 15 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» пункту ста­туту, що відповідає п. 32 Примірного статуту споживчого товарис­тва, обирає зі свого складу та звільняє заступників голови правлін­ня, розробляє проект програми економічного і соціального розвит­ку та організовує після їх прийняття загальними зборами виконан­ня цих планів.

Важливими повноваженнями правління і голови є питання здійснення майнових правомочностей кооперативу, товариства що­до одержання доходів та розподілу частки цих доходів за результа­тами господарської діяльності товариств між його членами відпові­дно до їх пайового внеску та ін.

Організапійно-управлінська форма діяльності правління поля­гає у вирішенні питання про віднесення підпорядкованих коопера­тиву, споживчому товариству господарюючих суб'єктів до підпри­ємств, які користуються правами юридичної особи, інших типів підприємств та затвердженні їхніх статутів (положень). Правління самостійно визначає структуру управління і штати, встановлює відповідно до чинного законодавства форми, систему і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників та апарату кооперативу, товариства в межах кошторису на його утримання, що затверджується загальними зборами пайовиків.

3. Правління і голова забезпечують додержання принципів кооперативного самоврядування, статутних прав пайовиків, розви­вають їхню активність в управлінні справами кооперативу, товари­ства, гласність, координують діяльність дільничних підрозділів ко­оперативів та комісій кооперативного контролю, організовують роботу довірених осіб щодо кооперування населення та прийому пайових внесків, навчають членів цих органів та довірених осіб.

До компетенції правління і голови кооперативу, споживчого товариства віднесено кадрові питання. Зокрема, вони займаються добором та розстановкою кадрів, їх підготовкою і підвищенням кваліфікації, направляють членів і працівників кооперативу, спо­живчого товариства на навчання в навчальні заклади.

Наймання (призначення) та звільнення керівників підприєм­ства, які мають статус юридичної особи, здійснюється правлінням кооперативу, товариства. Згідно з нормами Кодексу законів про працю України з керівником підприємства укладається контракт, в якому визначаються права, строки найму, обов'язки та відповідаль­ність керівника підприємства, умови його матеріального забезпе­чення та звільнення з посади. Статутом може бути передбачено, що наймання та звільнення з посад керівників структурних підрозділів апарату та господарських одиниць провадиться правлінням коопе­ративу, товариства, а інших працівників — головою. Статутом може бути передбачений інший порядок вирішення кадрових питань.

4. Діяльність кооперативу, товариства грунтується на засадах вільного господарського функціонування в умовах ринкової еконо­міки. Звідси випливає, шо серед повноважень правління і посадо­вих осіб особливе місце належить питанням укладання господарсь­ких договорів та угод у відповідних сферах його діяльності, зокрема, щодо виробництва, і реалізації сільськогосподарської продукції, обслуговування сільськогосподарського виробництва, торговельній сфері, щодо придбання товарів широкого вжитку для реалізації серед населення і в першу чергу серед членів кооперативу, товари­ства; укладання договорів з пайовиками про закупівлю сільського­сподарської продукції, шо виробляється в їхньому особистому під­собному господарстві; придбання через магазини споживчої коопе­рації будівельних матеріалів для житлового будівництва громадян- пайовиків та ін.

До компетенції правління товариства статут може відносити питання самостійно або на договірних засадах установлювати вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо-технічного призначення, сировину, сільськогосподарську продукцію і товари народного спо­живання, шо виробляються і закуповуються кооперативом, товари­ством.

та надані послуги, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачається державне регулювання цін і тарифів.

5. Статут кооперативу, споживчого товариства передбачає за­ходи дисциплінарного впливу до порушників статутної і трудової дисципліни. За порушення трудової дисципліни, вимог чинного законодавства, статуту, незабезпечення збереження власності, до­пущення безгосподарності, заподіяння матеріальних збитків, а та­кож неналежне виконання службових обов'язків особами, які зай­мають виборні платні посади в кооперативі, товаристві, можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення: догана, дострокове звільнення від виборної платної посади.

Зазначені дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право обрання цього працівника на посаду, а також накладаються правлінням кооперативу, товариства або правлінням об'єднання, спілки, до складу якої входить кооператив, товариство, якщо такі повноваження передбачені статутом. Правління коопера- шву, товариства або об'єднання спілки повинне подати інформа­цію про накладене стягнення до відповідного виборного органу кооперативу, товариства.

Правління кооперативу, товариства має право приймати рі­шення про звільнення з роботи голови кооперативу, товариства за власним бажанням. У цьому разі про своє рішення правління зобов'язане поінформувати на загальних зборах членів-пайовиків кооперативу, товариства.

6. Статут кооперативу, споживчого товариства може покладати на правління обов'язок притягати до матеріальної відповідальності членів-пайовиків та інших громадян, винних у заподіянні майнової шкоди кооперативу, товариству. Ця відповідальність настає для членів-пайовиків згідно з Кодексом законів про працю України (статті 130—133), а для громадян, які не є членами кооперативу і не працюють у ньому, але є винними в заподіянні майнової шкоди товариству, на підставі ст. 440 Цивільного кодексу.

7. Правління і голова кооперативу, товариства покликані забе­зпечити належне виконання законодавства про схоронність коопе­ративної власності, не допускати розкрадання, недостачу, знищен­ня, псування матеріальних цінностей, прагнути до належного вико­нання договірних зобов'язань як самим товариством, так і іншими особами, які є стороною в цих договірних зобов'язаннях, вживати заходів щодо профілактики правопорушень. Враховуючи складність правопорушень, правління застосовує обмежену і повну матеріаль­ну відповідальність правопорушників.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 4. Повноваження правління і голови кооперативу:

 1. Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
 2. § 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу
 3. Вопрос 65. Каковы права и обязанности членов производственного кооператива? Какую ответственность несут члены производственного кооператива?
 4. Второй способ — управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
 5. § 2. Форма правління держави
 6. § 2. Форма правління держави
 7. Форма державного правління
 8. Порядок формування та організації діяльності правління
 9. Виконавчий орган акціонерного товариства (правління)
 10. 2.2. Повноваження глав держав щодо публічної адміністрації
 11. § 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
 12. Стаття 54. Голова наглядової ради
 13. Обмеження дискреційних повноважень
 14. Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
 15. Описание головы