<<
>>

§ 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу

1. Права кооперативного самоврядування реалізуються голов­ним чином шляхом правового визначення повноважень загальних зборів членів-пайовиків і практичним керуванням цими повнова­женнями у процесі усієї діяльності кооперативу.

Завдяки праву самоврядування кожний член-пайовик спроможний брати участь у керуванні справами кооперативу. Це їхнє право визначено закона­ми «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 11, п. 1, ст. 13, п. 1), «Про споживчу кооперацію» (ст. 7). В них закріплені основні повноваження загальних зборів. Вони полягають у: праві приймати статут кооперативу, споживчого товариства, визначенні розмірів вступного і обов'язкового пайового внеску, обранні керівних та контрольних органів товариства, а також у вирішенні інших питань, пов'язаних з його діяльністю. У відповідності з цією правовою нормою в статуті кооперативу, споживчого товариства в тій його частині, що відповідає змісту відповідного закону визначені стату­тні права та обов'язки членів-пайовиків конкретного кооперативу, споживчого товариства.

У залежності від предмета регулювання суспільних відносин, характерних для діяльності кооперативу, статутні повноваження вищого його органу управління підлягають відповідній правовій класифікації. Це повноваження щодо прийняття статуту коопера­тиву та інших локальних (внутрішньокооперативних) правових ак­тів; виборів органів самоврядування і посадових осіб; визначення особового складу кооперативу, товариства; вирішення майнових питань діяльності кооперативу, товариства, його утворення як юри­дичної особи або припинення діяльності чи реорганізації; визна­чення кола питань, шо належать до виключної компетенції вищого органу кооперативного самоврядування, та ін.

2. Визначальним повноваженням вищого органу самовряду­вання належить вважати прийняття статуту кооперативу, товарист­ва.

Прийняття його є, по-перше, необхідною умовою державної реєстрації кооперативу, споживчого товариства і є підставою надан­ня йому правового статусу юридичної особи. А по-друге, правові норми статуту визначають правоздатність кооперативу, товариства як для здійснення внутрішньокооперативної діяльності, в тому числі юридичного закріплення прав та обов'язків членів-пайовиків, так і для визнання його правомочностей для здійснення зовнішніх відносин. Лише загальним зборам належить право вносити зміни і доповнення до статуту, шо передбачено п. 1 ст. 14 Закону і п. «б» ст. 19 Примірного статуту споживчого товариства.

3. Закони «Про сільськогосподарську кооперацію» і «Про спо­живчу кооперацію» спрямовані на відродження і зміцнення демок­ратичних основ кооперації і в першу чергу її першооснови — кооперативів і споживчих товариств. Кожний з таких кооперативів проводить свою діяльність на засадах кооперативного самовряду­вання, що проявляється в обранні на загальних зборах виконавчо- розпорядчого і контрольно-ревізійного органів та відповідальних посадових осіб. Визначені повноваження загальних зборів закріпле­но в пункті статуту, який відповідає п. З ст. 14 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» та п.п. «д» п. 19 Примірного статуту споживчого товариства. Вони обирають голову кооперати­ву, споживчого товариства, членів правління та ревізійної комісії, визначають чисельність і склад цих органів. Примірний статут ставить до кандидата на посаду голови відповідні вимоги: він повинен мати необхідну освіту і досвід роботи в кооперації. Поло­ження Примірного статуту про необхідну освіту є нечітким і неко­нкретним: чи вищу, чи середню освіту повинен мати кандидат, а щодо спеціальності — чи торговельну освіту, чи якусь іншу — статут не визначає.

Поряд із статутом загальні збори кооперативу, товариства затверджують Положення про ревізійну комісію кооперативу, това­риства. До їхньої компетенції віднесено також обрання делегатів на з'їзди (конференції) об'єднань кооперативів, спілок споживчих то­вариств.

Демократичну основу кооперативного самоврядування стано­влять повноваження загальних зборів обговорювати та приймати накази пайовиків, заслуховувати звіти виконавчо-розпорядчих та контрольних (ревізійної комісії) органів про їхню діяльність протя- юм звітного року; в разі проведення звітно-передвиборних загаль­них зборів ці органи доповідають про свою роботу за визначений с гатутом період.

Кожний окремо взятий кооператив, споживче товариство є суб'єктом права кооперативної власності як юридична особа. Вирі­шення майнових відносин, що основані на цьому праві власності, здійснюється загальними зборами членів кооперативу, споживчого товариства. Саме вони згідно з пунктом статуту, що відповідає за своїм змістом п. 1 ст. 7 Закону «Про сільськогосподарську коопе­рацію», п. 2 ст. 5 Закону «Про споживчу кооперацію», визначають розміри вступного та обов'язкового пайового внеску, що у своєму поєднанні становлять статутний фонд кооперативу, споживчого товариства. Загальні збори здійснюють право кооперативної влас­ності кооперативу, товариства шляхом реалізації права володіння, права користування, права розпорядження її окремими об'єктами. Вони визначають коло майна та органів управління товариства, яким ці окремі об'єкти права власності перелаються для викорис­тання за їхнім цільовим призначенням.

Вирішення питань майнового характеру проводиться шляхом затвердження річних звітів правління, балансів кооперативу, това­риства та висновків щодо цих звітів і балансів ревізійної комісії. Саме таким чином товариства дізнаються про стан господарського використання коштів кооперативу, товариства, визначають позити­вні та негативні моменти у використанні майнових засобів.

Вищий орган кооперативного самоврядування вирішує ряд організаційно-правових питань. Зокрема, установчі збори коопера­тиву, споживчого товариства приймають рішення про створення свого кооперативу, споживчого товариства. Згідно з відповідним пунктом статуту, шо відповідає змісту п. І ст. 14 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію», пп.

«п» п. 19 Примірного Ста­туту споживчого товариства загальні збори вирішують питання про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, поділу, виділен­ня, перетворення) кооперативу, споживчого товариства, входження його в об'єднання кооперативів, спілку споживчих товариств та виходу з них. З реорганізацією кооперативу, споживчого товариства пов'язано ряд питань майнового змісту (розподіл майна між коопе­ративом, товариством, шо виділяється, розрахунки з кредиторами, повернення паїв та ін.), які також повинні вирішуватися на рівні загальних зборів.

Організаційно-правовими є також питання шодо формування особового складу кооперативу, споживчого товариства. Це питання про вступ, прийняття громадян до членів кооперативу, товариства, що проводиться загальними зборами; вирішення питань про при­пинення членства в кооперативі, товаристві, що здійснюється шля­хом звернення члена кооперативу, товариства до загальних зборів через правління з відповідною заявою, або ж виключення із числа членів кооперативу, товариства, що передбачено його статутом.

Ці питання вирішуються відповідно до статей 9, 10 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію», пи. «г» ст. 19 Примірного статуту споживчого товариства.

Загальні збори розглядають питання щодо організації діяльно­сті кооперативу, товариства. Одним із методів цієї роботи є її планування, що проводиться шляхом розробки і затвердження про­грами (плану) економічного і соціального розвитку споживчого товариства.

4. Закони «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 14), «Про споживчу кооперацію» (ст. 7) і статут споживчого товариства в тій його частині, що відповідає змісту п. 20 Примірного статуту споживчого товариства, визначають коло питань, розгляд і вирі­шення яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів. Лише ці збори повноважні вирішувати питання, по-перше, про прийняття статуту кооперативу, споживчого товариства, а також вносити до нього зміни та доповнення; по-друге, обговорювати та приймати накази пайовиків, заслуховувати звіти виконавчо-розпо­рядчих та контрольних органів про їх виконання; по-третє, здійс- нювити право колективно-кооперативної власності та визначати органи управління, котрим передаються окремі функції по господа­рському управлінню кооперативним майном; по-четверте, вирішу­вати питання ліквідації та реорганізації (злиття, приєднання, поді­лу, виділення, перетворення) кооперативу, споживчого товариства, входження його в об'єднання кооперативів, спілку споживчих то­вариств або інші об'єднання і організації та виходу з них.

Окремі питання в системі споживчої кооперації можуть розг­лядатися і вирішуватися зборами уповноважених. їхня діяльність як органу самоврядування споживчого товариства має своєю юридич­ною основою положення ст. 7 Закону «Про споживчу кооперацію», в якій зазначено, що збори уповноважених скликаються з метою оперативного вирішення питань, що віднесені до компетенції зага­льних зборів. Належить вважати недопустимою практику підміни загальних зборів зборами уповноважених, оскільки це суперечить кооперативним принципам «один член — один голос». Цим самим основна частина членів-пайовиків споживчого товариства усуваєть­ся від особистої участі у вирішенні актуальних питань діяльності товариства, шо призводить до порушення принципів колективно- кооперативного самоврядування.

5. Багаторічний досвід діяльності споживчої кооперації харак­теризується пошуками організаційних форм і засобів поліпшення обслуговування сільського населення, створення відповідних форм здійснення самоврядування. Як зазначається в п. 25 Примірного статуту споживчого товариства, основною формою здійснення по­вноважень пайовиків на кооперативній дільниці є дільничні збори. Кооперативні дільниці створюються за територіальною або вироб­ничою ознаками. Зони кооперативних дільниць та їх кількість визначаються правлінням споживчого товариства.

Статутом споживчого товариства, в межах якого створюються кооперативні дільниці визначається повноваження дільничних збо­рів. Ці повноваження полягають у тому, що вони:

а) обирають строком на п'ять років або звільняють до закін­чення строку повноважень уповноважених споживчого товариства, органи самоврядування та контрольно-ревізійний орган на коопе­ративній дільниці, та заслуховують їхні звіти. Цими органами мо­жуть бути дільничний кооперативний комітет, комісія кооператив­ного контролю та ін.

б) дають рекомендації щодо кандидатів на посаду голови правління споживчого товариства;

в) розглядають та схвалюють накази пайовиків, вносять про­позиції правлінню споживчого товариства про відкриття нових, закриття або перепрофілювання кооперативних підприємств, що втратили своє значення на кооперативній дільниці;

г) розглядають результати діяльності підприємств, що розмі­щені на території дільниці, накреслюють шляхи підвищення їхньої ефективності, заслуховують звіти директорів (завідувачів магазинів, їдалень, заготівельних пунктів та інших кооперативних підприємств або осіб, які виконують їх функції), що безпосередньо обслуговують пайовиків дільниці, та можуть вносити пропозиції правлінню спо­живчого товариства про притягнення зазначених осіб до відповіда­льності за порушення статуту, неналежне виконання обов'язків, наказів пайовиків, вимог комісій кооперативного контролю, рішень дільничних зборів чи дільничного кооперативного комітету тощо;

д) приймають рішення на скарги.

Дільничні збори скликаються дільничним комітетом або пра­влінням споживчого товариства в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, а також на вимогу не менше як 1/3 пайовиків дільниці. Про дату, годину, місце проведення і порядок денний пайовики оповіщаються не пізніше, ніж за три дні до зборів.

Загальні та дільничні збори правомочні вирішувати питання, якщо на них присутньо більше половини членів, а збори уповнова­жених — при наявності не менше 2/3 уповноважених. Рішення загальних зборів, а також зборів уповноважених і дільничних зборів приймаються більшістю голосів присутніх пайовиків. Рішення, що суперечать законові «Про споживчу кооперацію», нормативно-пра­вовими актам або статутові споживчого товариства, можуть бути скасовані самими зборами або постановою органу управління спо­живчої кооперації вищого рівня.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу:

 1. Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
 2. Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
 3. § 3. Права та обов'язки членів кооперативу
 4. § 4. Повноваження правління і голови кооперативу
 5. Процедура проведення загальних зборів
 6. Стаття 46. Протокол загальних зборів
 7. Стаття 33. Компетенція загальних зборів
 8. Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів
 9. Стаття 37. Порядок денний загальних зборів
 10. Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів
 11. Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи
 12. Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів
 13. ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
 14. Стаття 41. Кворум загальних зборів
 15. Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів
 16. § 7. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів
 17. Коли і хто може ініціювати скликання загальних зборів
 18. Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
 19. Вопрос 65. Каковы права и обязанности членов производственного кооператива? Какую ответственность несут члены производственного кооператива?
 20. Стаття 53. Обрання членів наглядової ради