<<
>>

Право акціонера вимагати переважного продажу акцій

при їх додатковому випуску з метою збільшення статутного капіталу передбачено в ст. 38 Закону «Про господарські товариства», з якої випливає, що це право мають власники акцій всіх АТ.

Питання визначення порядку придбання акціонерами в такий спосіб акцій та їх кількості регулюється самим АТ Втім, згідно з ч. 3 ст. 156 ЦК переважне право акціонерів на акції додаткового випуску не презюмується, а може бути встановлене в статуті або законі. Внаслідок такого підходу постає питання про те, як співвідносяться ці норми.

Варіант перший: пізніше прийнята норма ЦК скасовує презумпцію Закону «Про господарські товариства» і переважне право акціонерів можливо лише в разі його фіксації у статуті АТ. Однак якщо новий закон про АТ знов поновить редакцію ст. 38 Закону «Про господарські товариства», то відновиться й презумпція щодо цього права акціонерів.

Варіант другий: незважаючи на таку редакцію ЦК, зроблене в ч. 3 ст. 156 посилання на те, що переважне право акціонерів на придбання акцій додаткових випусків може встановлюватися законом, свідчить, що дія ст.

38 Закону «Про господарські товариства» не припиняється і на це право акціонерів не впливає така редакція ЦК.

Як видно, подібний підхід викликає труднощі, які не виникли б при узгодженій редакції законів. До того ж, це право взагалі породжує й інші проблеми. Наприклад, додаткові випуски акцій можуть потягти за собою іншу пропорційність розподілу пакетів акцій і, як наслідок, іншу розстановку сил в управлінні АТ.

Редакція ст. 156 ЦК, що надає можливість встановити переважне право в статуті товариства, може привести до того, що не завжди додатково випущені акції розподілятимуться між усіма акціонерами. Часто приймається рішення про їх розподіл лише між тими акціонерами, які мають певну кількість акцій. Реалізація даного права дозволяє зміцнити становище значних акціонерів і надати їм ще більше можливостей впливати на управління справами товариства[785].

З метою запобігання подібним наслідкам у законодавстві треба було б установити імперативну норму про переважне право всіх акціонерів на пропорційне придбання додатково випущених акцій. Це право зумовлено сутністю корпоративних правовідносин, і тому, якщо навіть статутом конкретного АТ воно не передбачено, ЗЗ акціонерів можуть ухвалити рішення про його незастосування[786].

При збільшенні розміру створеного в процесі приватизації статутного капіталу АТ за рахунок індексації основних засобів додатково випущені акції підлягають розподілу між акціонерами. Однак на відміну від звичайного порядку підписки на додатково випущені акції при розповсюдженні таких акцій урахування переважного права акціонерів на їх придбання проявляється:

по-перше, у тому, що ці акції розподіляються серед акціонерів пропорційно їх акціям (п. 4 Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду АТ у зв’язку з індексацією основних фондів (07-04/98)[787]), тобто без будь-якої заяви з їх боку;

по-друге, ці акції розповсюджуються тільки серед акціонерів. Однак слід зазначити, що в п. 4 Порядку реєстрації додаткового випуску акцій у зв’язку з проведенням індексації основних фондів і збільшенням статутного фонду відкритих АТ, акції яких знаходяться в державній власності, а також інформації про їх випуск[788] була передбачена можливість придбання таких акцій додаткового випуску іншими особами, але за наявності письмової заяви акціонерів про відмову одержувати ці акції.

Такий підхід нам видається неправильним, бо дозволяє придбати акції додаткового випуску не акціонерам, а стороннім особам, до того ж безкоштовно. Подібні ситуації на практиці відомі. Так, ЗАТ «Овощник» (м. Харків), проіндексувавши свої основні фонди, прийняло рішення про збільшення статутного фонду. При цьому додатково випущені акції були передані новим акціонерам без їх оплати. Це стало можливим через відсутність у законодавстві України категоричної заборони на звільнення акціонера від обов’язку оплати акцій разом із припустимістю розподілу акцій і використання непритаманної АТ термінології про «вступ» до товариства. Внаслідок цього особи, які не брали участь у первісному придбанні акцій і не оплатили їх вартості, при додатковому випуску стають повноправними акціонерами;

по-третє, акції додаткового випуску, які придбавають акціонери внаслідок проведеної індексації і збільшення розміру статутного фонду, не оплачуються;

по-четверте, одержання таких акцій акціонерами строками не обмежується.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Право акціонера вимагати переважного продажу акцій:

 1. Переважне право на придбання акцій
 2. Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій
 3. Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій
 4. Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
 5. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 6. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 7. Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
 8. § 1. Акціонер та його основні права
 9. Хто і як може стати акціонером-
 10. Акціонери і засновники
 11. § 2. Поняття та види акцій. Дивіденди
 12. Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером
 13. Позови, пов’язані із порушенням права акціонера на інформацію.
 14. Стаття 4. Акціонери товариства
 15. § 3. Акціонери як інвестори