<<
>>

§ 6. Правомочності юрисконсульта (адвоката) щодо укладання та забезпечення виконання договорів

1.

2. В умовах переходу України до ринкових відносин значно зростає роль усіх без винятку господарських договорів.

Відповідно до загальних законів «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні» та спеціальних — «Про споживчу коопера­цію», «Про сільськогосподарську кооперацію» всі зовнішньогоспо- дарські відносини виробника продукції, робіт та послуг регулюють­ся виключно на договірних засадах.

Аналіз правозастосовчої практики в України свідчить про те. що сільськогосподарські кооперативи та інші підприємства коопе­ративного типу укладають щороку (кожне) від 20 до 200 господар­ських договорів (залежно від розміру господарства), а підприємства споживчої кооперації, споживчі товариства та спілки, відповідно значно більше договорів. А тому юристи, які обслуговують ці кооперативи та підприємства кооперативного типу, обов'язково мають брати участь в процесі регулювання зовнішньогосполарських відносин, починаючи з підготовки проекту договору (угоди, конт­ракту), його укладення та виконання.

3. Відповідно до чинного законодавства на юрисконсульта покладено такі обов'язки: брати участь в підготовці й укладенні договорів, стороною в яких є кооператив (товариство, спілка), що обслуговується ним. Це означає, що юрисконсульт, беручи участь в цьому процесі, повинен виявити насамперед свою обізнаність у законодавчих актах, вміння їх використовувати при підготуванні проекту договору чи при вивченні проекту, який надійшов від іншої сторони. Зокрема, юрисконсульт повинен керуватися перш за все законами, а не підзаконними актами, які іноді суперечать їм. Це, зокрема, стосується проблеми укладення договорів на реалізацію продукції. Традиційно (у гіршому розумінні) склалося так, шо дану реалізацію нав'язують здійснювати сільськогосподарським коопе­ративам тільки за договорами контрактації продукції.

Однак за чинним цивільним законодавством є чимало законних способів реалізації: шляхом договорів купівлі-продажу (найбільш перспекти­вний спосіб, оскільки сторони вправі самостійно домовитись про ціну), поставки, комісії та міни (так звана, бартерна угода) та інші. Юрисконсульт має довести своєму працедавцю — кооперативу (товариству, спілці), в чому перевага того чи іншого способу реалі­зації продукції, підготувати проект договору, який відповідає чин­ному законодавству і, звичайно, інтересам підприємця.

При розгляді проектів договорів, які надійшли в кооператив (товариство, спілку) від виробників, постачальників, сервісних ор­ганізацій (установ, підприємств), юрисконсульт має перевірити їх відповідність чинному законодавству, доповісти керівнику про юридичну та економічну доцільність укладення такого договору, про негативні для господарства його умови. У разі, коли юрискон­сульт вважає укладання договору недоцільним, він повинен дати правовий висновок на проект і передати останній керівнику свого кооперативу (товариства, спілки). Так робить більшість кваліфіко­ваних юристів і до їх думки уважно прислуховуються керівники кооперативів.

У разі, коли проект договору, шо надійшов, в ряді пунктів не відповідає чинному законодавству, юрисконсульт складає протокол розбіжностей, візує договір і передає на підпис керівнику коопера­тиву (товариства, спілки) разом з протоколом розбіжностей.

На практиці постачальницькі, енергопостачальницькі та серві­сні організації часто пропонують проекти договорів, які не відпові­дають чинному законодавству. Зокрема, зазначають, наприклад, що половину законтрактованої сільськогосподарської продукції коопе­ратив має вивозити своїм транспортом, що енергопостачальницькі організації несуть відповідальність за відключення електроенергії тільки у розмірі вартості електроенергії тощо. Погодитися на ці умови є правом сільськогосподарського кооперативу. Однак слід мати на увазі, що вивезення законтрактованої продукції — це обов'язок заготівельника.

Сільськогосподарські кооперативи мо­жуть (а не зобов'язані) надавати допомогу у вивезенні продукції. Наведена норма союзної постанови 1980 р. не втратила чинності, оскільки вона не суперечить чинному законодавству України. От­же, юристи суб'єктів аграрного підприємництва можуть у протоколі розбіжностей підставно зазначати, шо продукція (сировина) має вивозитися лише заготівельником.

З новою хвилею директивного доведення сільськогосподарсь­ким кооперативам обов'язкових показників за державними контра­ктами і державними замовленнями слід враховувати обсяги цих замовлень на район, про зустрічний продаж тощо. Тому кваліфіко­вані юристи мають консультувати керівника кооперативу (товарис­тва, спілки) і з цього питання, давати йому пораду: не засвідчувати такий договір своїм підписом, а повертати його постачальникам з супровідним листом, у якому зазначати, що договір складено з порушенням чинного законодавства. Слід підготувати належним чином проект договору для укладення. Такі підходи юристів до питань належного укладення договорів у 1991 р. призвели до того, шо кооперативи (товариства, спілки) не укладали кабальних, не забезпечених лімітами та фондами під замовлення договорів.

У разі, коли перевірений проект договору відповідає чинному законодавству, юрист візує його і передає на підпис керівнику кооперативу (товариства, спілки).

Юрист здійснює контроль за виконанням укладених догово­рів, висловлює пропозиції керівництву про його організацію і зас­тосування санкцій щодо контрагентів, які порушили договірні зо­бов'язання. Зважаючи на те, що виробничі та споживчі кооперати­ви і підприємства останніх в середньому укладають більш як 200 господарських договорів з різних галузей виробничо-господарської діяльності та об'єктивну неможливість юристу одноособово здійс­нити контроль за виконанням усіх договорів, велике значення належить організації контрольних функцій з боку адміністрації з постійним інформуванням юриста відповідними спеціалістами ко­оперативу (товариства, спілки) про хід виконання або невиконання договірних зобов'язань.

Такий досвід нагромаджено в підприємст­вах споживчої кооперації України. Тут наказами керівників коопе­ративу (товариства, спілки) на конкретних спеціалістів покладено обов'язок письмово інформувати юриста про виконання або неви­конання договорів за галузями та напрямами виробничо-господар- ської діяльності. Даний порядок дисциплінує спеціалістів, дає мо­жливість юристу своєчасно застосовувати штрафні санкції та ін. Якщо ж спеціаліст несвоєчасно повідомив про порушення контра­гентом умов договору чи приховав відомості про наявність пору­шень, то на нього накладається дисциплінарне стягнення, а в разі закінчення строку позовної давності для стягнення штрафних сан­кцій він притягається ще й до матеріальної відповідальності.

Подання допомоги з боку спеціалістів кооперативу (товарист­ва, спілки) не звільняє юриста від здійснення контрольних функцій за виконанням договірних зобов'язань як з боку самого кооперати­ву (товариства, спілки), так і контрагента.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 6. Правомочності юрисконсульта (адвоката) щодо укладання та забезпечення виконання договорів:

 1. Юрисконсульт.
 2. Юрисконсульт.
 3. §4. Порядок укладання договору. Представництво
 4. 5. одинадцята директива ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 РОКУ ЩОДО УМОВ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ФІЛІЙ, СТВОРЕНИХ В ОДНІЙ ДЕРЖАВІ-ЧЛЕНІ КОМПАНІЯМИ РІЗНИХ ТИПІВ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ЮРИСДИКЦІЮ ІНШОЇ ДЕРЖАВИ
 5. Співвідношення міжнародних договорів і національного законодавства України
 6. §1. Поняття та класифікація договорів
 7. Розділ 17. Виконання
 8. 2.4. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы коллективной деятельности адвокатов
 9. §4. Виконання зобов'язання
 10. Розділ XII. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ
 11. 1.7 Застава та форми укладання договору застави
 12. Статья 37. Ассоциация адвокатов является юридическим лицом общественной организации и организацией самоконтроля адвокатов.
 13. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 14. 4.2.4. Процедури прийняття, оскарження та виконання індивідуальних адміністративних актів
 15. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 16. §4. Оскарження та виконання судового рішення
 17. зразОк викОНаННя іНдивідуальНОгО завдаННя