<<
>>

§ 2. Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій

1.

2. Одним найважливіших принципів господарсько-виробничої діяльності кооперативів та їх об'єднань є самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів виробле­ної продукції, встановлення цін відповідно до вимог законодавства.

Він випливає зі ст. 42 Конституції України, яка гарантує право кожного розпоряджатися своєю власністю, і закріплюється в Зако­нах «Про власність» (ст. 5)[113], «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. (п. 1 ст. 21)[114] та в інших законодавчих актах.

3. Господарсько-виробнича діяльність кооперативних органі­зацій передбачає використання договору як її регулятора; без нього в умовах ринку вона не може здійснюватися. Про те, що договір — основний інструмент господарської діяльності, свідчить норма, яка сформульована в ст. II Закону України «Про споживчу коопера­цію». Аналіз цього Закону, а також Законів «Про сільськогоспода­рську кооперацію», «Про підприємства в Україні» дає чітке розу­міння характеру договірних відносин, що виникають між коопера­тивами та іншими господарюючими суб'єктами, а також між ними й органами державного управління з приводу виконання робіт і поставок продукції для державних потреб.

Держава гарантує усім виробникам незалежно від обраних ними форм діяльності рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-техні­чних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Забезпечення кооперативів матеріально-технічними засо­бами та іншими ресурсами, шо централізовано розподіляються державою, здійснюється тільки за умови виконання ними робіт й поставок для державних потреб.

4. Кооперативні організації, відповідно до законодавчих актів, вільні у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань. Вони самостійно здійснюють матеріально-технічне забезпечення власно­го виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації.

Рівно ж на основі прямих угод (контрактів) вони здій­снюють реалізацію своєї продукції, інших матеріальних цінностей.

5. Однією з істотних умов договору є умова про ціну. Законо­давчі акти про ціну і ціноутворення великою мірою стосуються регулювання договірних відносин. Кооперативи реалізують свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються ними самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, — за державними цінами і тарифа­ми. Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону «Про ціни і ціноутворення» від З грудня 1990 р.1 кооперативні організації мають право оскаржити в арбітражному суді порушення цін з боку державних органів, підприємств, організацій та інших юридичних і фізичних осіб і вимагати відшкодування завданих збитків у випадках реалізації їм товарів та послуг з порушенням вимог чинного законодавства. У свою чергу за порушення договірних зобов'язань, кредитно-розра­хункової й податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності кооперативи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

6. На договірні відносини кооперативів (крім споживчих това­риств), як виготовників, виконавців, продавців товарів (робіт, пос­луг), поширюється чинність Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. (в редакції Закону України від 15 грудня 1993 р.2). Згідно з цим Законом споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного або інших термінів, установлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право за своїм вибором вимагати від кооперативної організації, яка виступає продавцем або виготівником, розірвання договору та відшкодування завданих йому збитків. Державний Ко-

1 Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1990. — № 52. — Ст. 650.

Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 1. — Ст. 1.

І И К-П(.

мітет України у справах захисту прав споживачів відповідно до п.

5 і п. 7 ст. 5 Закону і п. 8 Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 16 жовтня 1996 р., має право приймати рішення про припинення відвантаження і реалізації про­дукції у сфері виробництва, а також про припинення у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг продажу товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення госпо­дарюючими суб'єктами виявлених недоліків.

7. Кооперативні організації самостійно встановлюють міжна­родні зв'язки з господарюючими суб'єктами зарубіжних країн і відповідно до законодавчих актів України створюють спільні підп­риємства та здійснюють інші види зовнішньоекономічної діяльно­сті. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. (ст. З)[115] у числі учасників такої діяльності називає кооперативи як юридичні особи. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономі­чних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України. З метою скорочення дефіциту державного бюджету України, здійснення контролю за дотриман­ням порядку розрахунків в іноземній валюті запроваджено облік (реєстрацію) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (кон­трактів), які укладені суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності. Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) затве­рджено Указом Президента України від 7 листопада 1994 р.

8. Договірні відносини кооперативних організацій регулюють­ся Указами Президента, постановами Кабінету Міністрів України і положеннями та інструкціями міністерств і відомств. Серед них варто назвати Укази Президента України про державні контракти на сільськогосподарську продукцію на відповідні роки, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1995 р. № 768 «Про заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні», від 4 лютого 1997 р. № 124 «Про задоволення державних потреб у зерні в 1997 році»[116], в яких зазначається, що формування зернових ресурсів для державних потреб у межах затверджених обсягів державного контракту на відповідний бюджетний рік здій­снюється шляхом їх закупівлі па Українській аграрній біржі та інших біржах.

Прикладом нормотворчої діяльності міністерств у сфері договірних відносин може послужити Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене нака­зом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України за № 75 і 9 жовтня 1995 р. зареєстроване у Міністерстві юстиції України.

8. Особливості договірних взаємовідносин кооперативних ор­ганізацій відображаються у нормативних актах, шо їх приймають органи управління цих організацій. Практика їхньої правотворчої діяльності виробила примірні договори про господарсько-правові взаємовідносини між кооперативами та їхніми об'єднаннями, між самими об'єднаннями кооперативів, Типові договори на закупку лишків сільськогосподарської продукції в особистих підсобних го­сподарствах громадян та інші. Вже зазначалося, шо постановою п'ятих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання від 17 червня 1992 року затверджено примірні договори про господарсь­ко-правові взаємовідносини між правліннями споживчого товарис­тва та районної спілки споживчих товариств (районного споживчо­го товариства) та обласної (республіканської) спілки споживчих товариств, обласної спілки споживчих товариств, Кримспоживспі- лки та Центральної спілки споживчих товариств (Укоопспілки). З метою надання практичної допомоги кооперативам в укладанні договорів на закупівлю сільськогосподарської продукції у товарови­робників правління Укоопспілки розробляє відповідні примірні договори.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 2. Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій:

  1. § 5. Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів
  2. § 1. Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види
  3. § 2. Законодавче регулювання кооперативних відносин
  4. § 6. Договірні відносини в сфері про спільну діяльність кооперативних організацій
  5. Шляхи вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні
  6. § 4. Правове регулювання кредитних відносин у кооперації
  7. Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
  8. Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
  9. § 3. Правове регулювання розрахунково- касових операцій кооперативів, їх об'єднань та створенихними підприємств і організацій
  10. § 4. Методи регулювання в кооперативному праві