<<
>>

§ 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації

мства, а також обслуговуючі кооперативи, товариства, або ж спільні підприємства та організації.

2. Споживчі товариства та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які створюються для задоволення своїх економічних інтересів, та їх спілки (об'єднання) можуть створювати власні під­приємства та організації, які самостійно здійснюють свою господа­рську діяльність в інтересах кооперативів, говариств-засновників та їх членів.

Створені споживчими і обслуговуючими кооперативами та їх об'єднаннями підприємства та організації також отримують статус юридичної особи, у процесі господарювання виступають від свого імені і укладають господарські договори з іншими фізичними і юридичними особами, утому числі з товариством чи об'єднанням, які їх створили.

Через створене кооперативне підприємство члени споживчого товариства забезпечують реалізацію поставлених завдань щодо еко­номічних взаємовідносин і діяльності.

В усіх випадках здійснення економічних інтересів членів, об'­єднаних у товариство (кооператив), безпосередньо пов'язано із сервісними взаємовідносинами між членами і кооперативним підп­риємством.

Здійснення цих інтересів у формі розподілу доходів чи кооперативних виплат має другорядне значення.

Менеджери (керівники і спеціалісти) кооперативного підпри­ємства всі рішення повинні приймати з урахуванням цього основ­ного завдання — здійснення економічних інтересів членів коопера­тиву, який створив кооперативне підприємство. У цьому розумінні ділова стратегія кооперативного підприємства повинна відрізняти­ся від підприємницької стратегії звичайного підприємства, який займається виробництвом на засадах підприємництва.

3. Економічна ефективність кооперативного підприємства ви­мірюється в таких випадках не сумою доходів, отриманих у кінці фінансового року, а ефективністю надання послуг з метою здійс­нення економічних інтересів членів кооперативу.

У багатьох аспек­тах здійснення економічних інтересів членів можливе лише за рахунок доходів, які в противному випадку припали б на частку кооперативу чи кооперативного підприємства. З цієї причини не можна розглядати ефективність кооперативного підприємства чи кооперативу за даними балансового звіту[103].

Задовольнити економічні інтереси членів споживчого товари­ства може лише економічно міцне підприємство. Тому правління кооперативу і керівництво кооперативного підприємства покликані забезпечити відповідний баланс між економічною ефективністю підприємства, з однієї сторони, і ефективністю здійснення еконо­мічних інтересів членів кооперативу, з другої сторони. Правління кооперативу повинно забезпечити діяльність створеного ним під­приємства таким чином, щоб усі нинішні і майбутні члени коопе­ративу через це підприємство могли максимально задовольняти свої економічні інтереси без шкоди для тривалої фінансової стабі­льності кооперативного підприємства та його конкурентоздатності. При цьому кооперативне підприємство у процесі господарської діяльності повинно забезпечувати також економічні інтереси праці­вників кооперативного підприємства, якими можуть бути як члени споживчого чи обслуговуючого кооперативу, так і нечлени.

Задоволення економічних інтересів працівників кооператив­ного підприємства, стимулювання їх до підвищення продуктивності праці здійснюється шляхом створення належних умов праці, засто­сування прогресивних систем і форм оплати праці і матеріального заохочення, передачі у випадках, передбачених статутом підприєм­ства, членам трудового колективу частини прибутку, залучення працівників до управління підприємством в порядку і формах, встановлених колективним договором між власником підприємства і трудовим колективом (статті 15, 17, 18, 19 Закону України «Про підприємства в Україні).

4. Таким чином, кооперативне підприємство, що створене кооперативом, не належить до підприємницьких структур, якщо його господарська діяльність спрямована на задоволення економіч­них інтересів членів споживчого чи обслуговуючого кооперативу і працівників підприємства.

Кооперативне підприємство, що створене виробничим коопе­ративом, вважається підприємницькою структурою, якщо його го­сподарська діяльність спрямована на отримання прибутку, більша частина якого використовується для розподілу між членами коопе­ративу і працівниками, а не для розвитку виробництва і розширен­ня діяльності кооперативу і якщо послугами підприємства користу­ються переважно нечлени кооперативу.

5. Кооперативні підприємства, що не належать до підприєм­ницьких структур, і ті, що належать до підприємницьких структур, з багатьох позицій не відрізняються від звичайних підприємств, що займаються підприємницькою діяльністю, з якими їм доводиться конкурувати, шоб вижити. Це дозволяє декому робити висновок, що кооперативне підприємство — просто одна з форм підприємни­цької діяльності.

Це обумовлюється, зокрема, тим, що кожний вид підприємс­тва має ряд подібних рис. Підприємства усіх форм і видів діяльності виходять на ринки капіталу і праці, управлінських послуг і повинні іабезпечувати рівну заробітну плату, проценти і порівнянну управ­лінську винагороду. Подібні у більшості випадків виробничі проце­си і виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт, реалізація продукції (послуг, робіт, переробка, кредитна діяльність, ціноутворення, праця тощо). Підприємства всіх форм і видів госпо­дарювання ставлять своєю метою підвищення господарської ефек­тивності та економічне функціонування. Вони однаково підпадають під вплив податків, інфляції, попиту на продукцію тощо.

6. Відмінності між підприємницькими і безприбутковими ко­оперативами полягають головним чином у стосунках між підприєм­ством і власником — засновником підприємства, а також у прин­ципах розподілу чистого доходу.

Основні риси безприбуткового кооперативного підприємства:

1. Задоволення в першу чергу потреб членів споживчого і обслуговуючого кооперативу, обмежені виплати на пай, більшу частину виплат отримує той член, який більшою мірою користуєть­ся послугами підприємства;

2.

Діяльність здійснюється у відповідності із статутом, затвер­дженим кооперативом, і у рамках загальних інтересів членів.

3. Контроль здійснюється членами кооперативу.

4. Джерелом фінансування господарської діяльності є перева­жно внески членів-клієнтів і доходи від господарської діяльності.

5. Оподатковуються тільки чисті доходи після їх розподілу між членами кооперативу.

Основними рисами підприємницького підприємства будуть:

1. Отримання прибутку для інвестора і задоволення потреб інвестора.

2. Діяльність здійснюється з метою отримання прибутків неза­лежно віл задоволення потреб споживачів.

3. Контроль здійснюється інвесторами, вклад яких переважає вклади інших учасників. Кількість голосів залежить від розміру частки у спільному (колективному) капіталі.

4. Джерелом фінансування господарської діяльності є внески інвесторів і прибутки від господарської діяльності.

5. Підлягають оподаткуванню багатьма податками, у тому числі подвійними.

Як бачимо, мета господарської діяльності і механізм досягнен­ня поставлених завдань кооперативних безприбуткових підпри­ємств досить відрізняється від підприємницьких підприємств, нез­важаючи на наявність багатьох спільних ознак.

Основними ж ознаками є те, що кооперативне підприємство здійснює свою діяльність з метою задоволення інтересів членів споживчого, обслуговуючого кооперативу, товариства — клієнтів і шо переважна частина чистого доходу використовується на розви­ток кооперативу і кооперативного підприємства.

7. Отже, отримання кооперативним підприємством чистого доходу ше не свідчить, що воно належить до підприємницьких структур. Якщо переважна сума доходів використовується для зага­льних потреб членів споживчого чи обслуговуючого кооперативу, то таке підприємство не належить до підприємницьких. Воно ство­рюється для підтримання фінансового стану кооперативу. Якщо ж чистий доход від господарювання розподіляється переважно між членами кооперативу і працівниками, то таке підприємство нале­жить до звичайних підприємницьких структур.

3. Кооперативні підприємства утворюються не тільки спожив­чими товариствами, обслуговуючими кооперативами, а й спілками споживчих товариств, об'єднаннями кооперативів.

Основна мета створення таких підприємств та, що й коопера­тивних підприємств, створених безпосередньо кооперативами. Зас­новником кооперативного підприємства є районна, обласна спілка споживчих товариств. Кримспоживспілка, Укоопспілка чи об'єд­нання кооперативів. Завдання кооперативних підприємств, створе­них спілками та об'єднаннями, полягає в забезпеченні економічних інтересів членів кооперативів — членів об'єднань.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації:

 1. § 4. Правове регулювання кредитних відносин у кооперації
 2. Тема 25. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності
 3. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
 4. § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 5. Правове регулювання кооперативної діяльності
 6. ТЕМА 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства
 8. Правове регулювання фінансової діяльності кооперативів
 9. § 1. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання
 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 11. § 4. Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності