<<
>>

§ 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'єднаннями

1.

2. Господарську діяльність в кооперації здійснюють, як прави­ло, безпосередньо кооперативи (товариства) та їх спілки. Для цього у складі кооперативів (товариств) і спілок створюються спеціальні структурні підрозділи без надання їм права юридичної особи.

В організаційно-правовій структурі кооперативу простежується його подвійна природа як соціальної та економічної одиниці: добровіль­ного об'єднання людей і підприємств.

Кооператив як об'єднання пайовиків і юридична особа здійс­нює функції підприємства, тобто займається господарською діяль­ністю, шо визначається його кооперативною метою — забезпечен­ням економічних інтересів своїх членів. Господарська діяльність таких коогіеративів-підприємств регулюється статутами, а для окре­мих видів, — ще й законами. Так, господарська діяльність сільсь­когосподарських кооперативів і споживчих товариств та їх об'єд­нань і спілок регулюється законами України «Про сільськогоспо­дарську кооперацію» і «Про споживчу кооперацію» та їх статутами.

3.

В окремих випадках обсяг матеріально-технічних і фінансо­вих ресурсів, виробництва та послуг, кількість членів кооперативу га інші об'єктивні і суб'єктивні фактори дозволяють кооперативу створити самостійне відокремлене від товариства за предметом діяльності підприємство, організацію, установу. Окремі підгіриємс- гва, організації та установи створюються також на рівні районних, обласних (республіканської для Автономної Республіки Крим) та Центральної спілок. Таке право кооперативів і спілок як власників майна передбачено законодавством України.

Згідно із п. З ст. 5 Закону України «Про власність» власник іас обів виробництва та іншого майна (а саме таким є кооператив чи спілка) має право створити в установленому законом порядку підприємство, організацію, установу, шо є юридичною особою.

Закон України «Про споживчу кооперацію» (п. 2 ст. 11) передбачає, що споживчі товариства та їх спілки, виходячи із статутних норм, мають право створювати (реорганізовувати, ліквідовувати) для здій­снення своїх статутних завдань будь-які підприємства, установи, організації, комерційні банки, фінансово-разрахункові центри, страхові товариства, біржі та інші об'єкти, діяльність яких не суперечить законам України. Для виконання статутних завдань сільськогосподарські кооперативи та їх об'єднання у відповідності із ст. 27 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» також можуть створювати підприємства різних видів. Такі підприє­мства функціонують відповідно до їх статутів, затверджених коопе­ративами (об'єднаннями)-засновниками.

Таким чином, господарська діяльність в кооперації здійснює­ться:

а) кооперативами (товариствами) безпосередньо;

б) кооперативами-підприємствами;

в) об'єднаннями та спілками, у яких для виконання господар­ських функцій створюються відповідні внутрішні підрозділи без права юридичної особи;

г) підприємствами та організаціями, шо мають статус юриди­чної особи, заснованими кооперативами чи їх об'єднаннями, спіл­ками як власниками майна;

д) спільними підприємствам (кооперативами кооперативів), створеними групою кооперативів чи їх об'єднань спілок (одного чи різних рівнів);

є) шляхом добровільної участі кооперативів у господарській діяльності, підприємств, в т.ч. спільних, господарських товариств, асоціацій, об'єднань, які не входять до відповідної системи коопе­рації.

3. Господарська діяльність кооперативу безпосередньо прояв­ляється в тому, шо він сам без створення додаткових юридичних осіб здійснює цілі, передбачені його статутом.

У деяких кооперативах окремі види діяльності переважають за своїми обсягами інші, становлять його господарську основу. До таких, наприклад, належать сільскогосподарські виробничі коопе­ративи, основним видом діяльності яких є виробництво сільсько­господарської продукції. У таких кооперативах нема потреби виді­ляти основне виробництво.

Такий кооператив виконує функції підприємства. Його можна визначати як кооператив-підприємство, тобто кооператив — за формою організації, а підприємство — за функціями діяльності.

Деіцо інше правове становище самостійних підприємств з правами юридичної особи, які створені кооперативами чи їх об'єд­наннями (спілками), що є власниками майна.

4. Правове становище підприємств, створених кооперативами чи їх об'єднаннями (спілками) відрізняється від правового станови­ща підприємств-кооперативів. Діяльність останніх регулюється за­конами про кооперацію, зокрема кооперативів-підириємств спожи­вчої кооперації — законами України «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про споживчу кооперацію», тоді як перші — Зако­ном України «Про підприємства в Україні».

Відмінність вбачається як у порядку їх створення і ліквідації, так і в організаційно-майнових, господарських відносинах, в упра­влінні господарської діяльності і розподілі доходів.

5. Першою відмінністю є порядок заснування підприємства. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про підприємства в Україні» підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу. Ст. 9 нього Закону передбачено, що статут підприємства затверджується власником (власниками) майна.

Кооператив-підприємство утворюється його членами-пайови- ками, загальні збори якого затверджують статут кооперативу, вста­новлюють основні напрями всіх видів його діяльності, в т.ч. виро­бничої. Якщо кооператив чи об'єднання, (спілка) утворюють само­стійне і окреме підприємство для здійснення певних виробничих чи інших господарських функцій, то його статут затверджується упов­новаженим органом кооперативу чи об'єднання (спілки) коопера­тивів. Таким уповноваженим органом кооперативу можуть бути його загальні збори або ж правління кооперативу, а на рівні об'єд­нання (спілки) — з'їзд, конференція чи рада об'єднання в залежно­сті від того, як це питання вирішено в статуті кооперативу чи об'єднання (спілки).

6. В установчих документах заснованого кооперативом (об'єд­нанням) підприємства вирішуються також питання організаційних і майнових відносин.

Оскільки кооператив чи об'єднання (спілка) наділяють підприємство відповідними коштами, в тому числі май­ном (у вартісному вираженні), то між кооперативом (спілкою) і підприємством виникають зобов'язальні майнові відносини. Само­стійність будь-якого підприємства забезпечується законом.

Відповідно до ст. 10 Закону «Про підприємства в Україні» підприємство самостійно володіє, користується і розпоряджається наявним у нього майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та статуту підприємства.

У разі ліквідації підприємства майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, передається кооперативу чи об'єднанню (спілці) як власнику і використовується за вказівкою власника.

7. Характерним для правового становища є порядок управлін­ня підприємством, яке здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. Коопера­тив як власник здійснює свої права по управлінню кооперативом- підприємством безпосередньо органами управління кооперативу (загальними зборами, правлінням, головою). Свої права по управ­лінню заснованим відокремленим підприємством кооператив здійс­нює через створені ним органи підприємства. Таким органом, як правило, виступає директор (дирекція) підприємства.

Права та обов'язки кооперативу (об'єднання) у відносинах з органами управління заснованого ним підприємства визначаються законами про підприємства і кооперацію, статутами підприємства, а також законами про працю щодо найманих керівників та інших працівників управлінського органу.

Виходячи із характеру діяльності й обсягу робіт, підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати.

Найняття (призначення, обрання) керівника підприємства є правом кооперативу (об'єднання) як власника майна і реалізується шляхом прийняття рішення зборами пайовиків, правління коопе­ративу, радою чи правлінням об'єднання (спілки). В ст.

27, п. 2 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» передбаче­но, що для оперативного управління підприємством наймається виконавчий директор на умовах, визначених ст. 17 цього Закону і статутом кооперативу (об'єднання). Кооператив як власник може делегувати повноваження щодо управління раді підприємства чи іншому органові, який передбачений статутом підприємства і пре­дставляє інтереси власника та трудового колективу. При найнятті кооперативом (об'єднанням, спілкою) або уповноваженим ним ор­ганом керівника підприємства з ним укладається трудовий договір у формі контракту, в якому визначаються права, строки найняття, обов'язки і відповідальність керівника підприємства перед коопера­тивом (спілкою) як власником, умови його матеріального забезпе­чення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

8. Правове становище підприємства визначається значною мірою участю його трудового колективу в управлінні. Трудовий колектив підприємства з правом найняття робочої сили: розглядає і затверджує проект колективного договору; вирішує згідно зі ста­тутом підприємства питання самоврядування трудового колективу; визначає і затверджує перелік й порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг; бере участь у моральному і матері­альному стимулюванні праці, заохочує винахідницьку і раціоналіза­торську діяльність, порушує клопотання про представлення праці­вників до державних нагород.

Повноваження трудового колективу підприємства, де викори­стовується наймана праця, реалізується, якщо інше не передбачено статутом, загальними зборами (конференцією) та їх виборним ор­ганом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 2—3 роки не менш як 2/3 голосів. Для членів виборного органу передбачені відповідні гарантії. Вони не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди від­повідного виборного органу цього колективу.

Повноваження трудового колективу визначаються колектив­ним договором, який укладається на всіх підприємствах, де вико­ристовується наймана праця. Колективний договір укладається між кооперативом (об'єднанням) як власником, або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, або уповноваженим ним органом і не може суперечити чинному законодавству України. Ним регулюються виробничі, трудові та економічні відносини тру­дового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні доходів (прибутку) підприємства, якщо останнє передбачено стату­том підприємства.

Виходячи з цілей, для яких засновано підприємство, воно відповідно до статуту самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, фонд оплати праці, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів праців­ників, здійснює передбачене статутом забезпечення економічних та інших інтересів кооперативу — засновника.

Відносини підприємства з кооперативом (об'єднанням) — за­сновником здійснюються в порядку і на умовах, передбачених статутом, а з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності — на основі договорів.

Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забе­зпечення власного виробництва і капітального будівництва. Воно реалізує свою продукцію, надає послуги за цінами і тарифами, шо встановлюються самостійно або на договірній основі, у розрахунках іі зарубіжними партнерами засновує контрактні ціни, шо формую­ться відповідно до умов і цін світового ринку.

В межах, передбачених статутом, підприємство на договірних засадах реалізує свою продукцію, надає послуги кооперативу (об'є­днанню) та його членам. Решта продукції (послуг) реалізується підприємством самостійно як в Україні, так і за рубежем, якщо це не забороняється законодавством України. При цьому в статуті підприємства зазначається, шо його продукція (роботи, послуги) в першу чергу надаються кооперативу-засновнику га його чланам.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'єднаннями:

 1. § 6. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями
 2. § 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями
 3. § 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій
 4. § 3. Правове регулювання розрахунково- касових операцій кооперативів, їх об'єднань та створенихними підприємств і організацій
 5. § 4. Правове становище спільних підприємств у системі кооперації
 6. § 2. Правове становище об'єднання кооперативів (спілки)
 7. § 1. Правове становище кооперативу (товариства)
 8. Правове становище кооперативів та їх об'єднань
 9. 1.13 Підприємство. Об’єднання підприємств
 10. § 5. Майнові фонди кооперативу та об'єднання кооперативів, їх структура і правовий режим
 11. § 5. Організація правової роботи в кооперативах
 12. § 6. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх об'єднанням (спілкам) внаслідок втручання державних органів в їх діяльність
 13. Правове становище окремих груп населення. Особливості рабства
 14. § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 15. §2. Правове становище різних категорій населення Риму
 16. 3. Правове становище населення. Рабовласницька демократія в Афінах