<<
>>

Реєстрація випуску акцій

Після того, як проведено збори засновників і прийнято рішення про розміщення акцій, можна починати емісію акцій .

На початку цього процесу необхідно здійснити реєстрацію випуску акцій у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку і випустити акції.

Для цього до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — реєструвальний орган) подають заяву про реєстрацію випуску акцій, складену за формою, що її ми наводимо на стор. 81 . До заяви необхідно додати документи, перелік яких наводимо нижче .

Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій

• Протокол рішення зборів засновників про розміщення акцій, що має бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом і печаткою (у разі її наявності) засновника (засновників) або підписами голови і секретаря зборів засновників .

• Договір про створення товариства або його нотаріально засвідчена копія .

• Рішення засновників щодо визначення уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням товариства, що оформлено протоколом або витягом з протоколу зборів засновників, які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом і печаткою (в разі її наявності) засновника (засновників), у разі прийняття такого рішення .

• Висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника-юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства-

• Копія декларації про майновий стан і доходи, завірена відповідним податковим органом, за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про намір створення товариства, щодо спроможності засновника-фізичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства.

Як ви, напевне, зрозуміли, перші три з наведених документів можна отримати лише після проведення загальних зборів засновників .

Вимоги до цих документів ми розглядали в попередньому розділі посібника.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та подані документи протягом 30 днів . За наслідком розгляду приймає рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в такій реєстрації .

У разі відмови засновникам акціонерного товариства (або уповноваженій особі) надсилають відповідне письмове повідомлення, яке має містити правове обґрунтування такої відмови. При цьому всі подані документи залишаються в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Знайте, — підставами для відмови у реєстрації випуску акцій є:

• невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

• відсутність будь-якого з перелічених вище документів .

У разі прийняття позитивного рішення засновникам акціонерного товариства (або уповноваженій особі) видають тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Цей документ є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Отримавши тимчасове свідоцтво, засновники акціонерного товариства повинні укласти на свій вибір:

• або договір про обслуговування емісії акцій з так званим депозитарієм;

• або договір про ведення реєстру власників акцій з реєстратором.

Як правило, перший варіант використовують, якщо акції випускатимуться у бездокументарній формі, а другий — якщо в документарній .

Депозитарій — юридична особа, створена у формі відкритого акціонерного товариства, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку і здійснює діяльність з:

• надання послуг щодо зберігання цінних паперів;

• обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках зберігачів цінних паперів;

• обслуговування операцій емітента щодо випущених ними цінних паперів .

Реєстратор — юридична особа, яка має право на підставі відповідної ліцензії вести реєстр власників іменних цінних паперів .

Перелік ліцензованих депозитаріїв та реєстраторів можна отримати в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наступний крок залежатиме від того, в якій формі будуть випускатись акції: документарній чи бездокументарній . У першому випадку необхідно буде забезпечити виготовлення сертифікатів акцій . Для цього необхідно укласти відповідну угоду з підприємством, яке має право виготовляти бланки цінних паперів . Вимоги до сертифікатів акцій встановлені в нормативних документах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У другому випадку необхідно оформити глобальний сертифікат і передати його на зберігання в обраний депозитарій . Зробити це необхідно протягом семи робочих днів після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій .

Глобальний сертифікат — документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументній формі, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі .

Вимоги до оформлення і ведення обліку глобальних сертифікатів та їх реквізити встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Процедура ця не є складною . Якщо вам необхідно буде оформлювати глобальний сертифікат, поцікавтесь як це зробити у фахівців зазначеного державного органу при отриманні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій .

На цьому етап реєстрації випуску акцій фактично завершується і починається розміщення акцій.

3.3.2

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Реєстрація випуску акцій:

 1. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 2. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 3. Реєстрація акціонерів
 4. § 2. Державна реєстрація господарських товариств
 5. § 5. Публічне розміщення акцій (відкрита підписка на акції)
 6. Як провести первинну емісію акцій
 7. § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
 8. 5.2 Деномінація акцій
 9. Кримінальна реєстрація
 10. Кримінальна реєстрація
 11. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт
 12. Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства
 13. Первинне розміщення акцій
 14. 19. Поняття мультиплікатора та акселератора. Неокейнсіанська модель рівноваги „видатки – випуск“ та „інвестиції – заощадження“. Рецесійний та інфляційний розриви.