<<
>>

Розпорядження акціями акціонерного товариства

Оскільки участь акціонера в акціонерному товаристві та його корпоративні права ґрунтуються на належності йому акцій цього товариства на праві власності, то відповідно і припинити правовідношення з акціонерним товариством акціонер може шляхом відчуження акцій.

Згідно до статті 41 Конституції України, право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, з підстав і в порядку, встановлених законом, то відповідно акціонер не може бути виключений зі складу учасників акціонерного товариства. Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", акція є іменним цінним папером, що посвідчує право на отримання частини майна акціонерного товариства лише у разі його ліквідації. Оскільки акція є об'єктом цивільного обороту, її власник вправі реалізувати свої корпоративні майнові права шляхом відчуження належних йому акцій. Законом не передбачено права акціонерів на вихід з акціонерного товариства з виплатою акціонерові вартості частки майна товариства, пропорційній розміру його частки у статутному капіталі акціонерного товариства.
Незважаючи на те, що чинне законодавство України не передбачає необхідності обов'язкового нотаріального посвідчення договору відчуження акцій, такий договір може бути нотаріально посвідчений за згодою сторін. При цьому нотаріус має перевірити належність таких акцій відчужувачеві. Таким чином, при посвідчені договорів відчуження акцій нотаріусам слід враховувати, що відповідно до частини 4 статті 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", підтвердженням права власності на цінні папери у документарній формі є сертифікат, а на цінні папери, випущені у бездокументарній формі, або знерухомлені (тобто переведені з документарної форми у бездокументарну), - виписка з рахунку у цінних паперах.
Сертифікати цінних паперів оформлюються на бланках суворої звітності. Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів не є документом, який посвідчує право власності на акції. Пунктом 24 розділу VII Положення про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів передбачено надання виписок з реєстру власників іменних цінних паперів на запит зареєстрованих осіб. Водночас, Положення не містить обмежень щодо підстав та кількості таких запитів та не передбачає механізмів вилучення і погашення виданих виписок при реєстрації переходу права власності на цінні папери. У зв'язку з цим після відчуження акцій в особи можуть зберігатися видані їй раніше виписки з реєстру власників іменних цінних паперів. Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку посвідчує факт реєстрації особи у системі реєстру та належності їй певної кількості акцій лише на дату видачі виписки, а не на дату звернення до нотаріуса. Також необхідно враховувати, що сертифікат цінних паперів є доказом права власності на цінні папери за умови його дійсності. Положенням про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів передбачено недійсність сертифікату цінних паперів, раніше оформленого на ім'я власника цінних паперів, якого за рішенням (вироком) суду позбавлено права власності на цінні папери. Сертифікат, не наданий реєстроутримувачу разом з документом, що підтверджує рішення (вироку) суду, вважається недійсним, про що реєстроутримувачем здійснюється відповідний запис у журналі обліку сертифікатів іменних цінних паперів та повідомляється особа, на ім'я якої він був оформлений, та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. З метою визначення дійсності сертифікату акцій, оформленого на ім'я фізичної особи, нотаріусам на підставі пункту 24 розділу VII Положення про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів повинні витребовувати у реєстратора виписку з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку позивача - власника іменних акцій на час нотаріального посвідчення договору відчуження. Частина 3 статті 81 ГК України передбачає переважне право акціонерів закритого акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства. Нотаріуси при посвідченні таких договорів, повинні враховувати, що переважне право поширюється лише на випадки продажу акцій закритого акціонерного товариства, але не на інші випадки їхнього відчуження. Також перевіряється відсутність податкової застави на майно відчужувача та покупця, згода другого з подружжя на відчуження та купівлю акцій (якщо вказане майно є об'єктом спільної власності подружжя.

Зразок договору купівлі-продажу приватного підприємства

<< | >>
Источник: Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді.. 0000

Еще по теме Розпорядження акціями акціонерного товариства:

 1. Право на вільне розпорядження акціями
 2. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 3. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 4. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 5. § 3. Розпорядження майном товариства
 6. Акціонерне товариство
 7. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 8. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 9. Стаття 5. Типи акціонерних товариств
 10. § 1. Поняття та класифікація акціонерних товариств
 11. Акціонерне товариство
 12. Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій
 13. Стаття 79. Припинення акціонерного товариства
 14. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 15. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств