<<
>>

Шляхи вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні

Навряд чи сьогодні слід обговорювати питання достатності норм ЦК, ГК та Закону «Про господарські товариства» для належного правового регулювання корпоративних відносин, зокрема відносин в АТ Правники і практики єдині в своїх висновках — цього явно замало.

ЦК та ГК містять лише загальні норми про АТ, зокрема визначають його поняття; встановлюють порядок створення; вимоги до статуту; поняття та порядок формування і зміни статутного капіталу; порядок формування і повноваження органів АТ тощо. Правда, ЦК містить й механізми, спрямовані на захист прав акціонерів і кредиторів, але про це йдеться лише в одній ст. 158 «Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів», якою встановлюються заборони на виплату дивідендів, облігацій та привілейованих акцій в АТ за певних умов.

Як вже зазначалося, удосконалення правового регулювання корпоративних відносин перш за все пов’язується з прийняттям нового Закону про АТ.

В чому ж на сьогодні полягає нагальна необхідність у врегулюванні корпоративних відносин?

Передусім у встановленні механізмів реалізації норм щодо прав акціонерів та їх захисту, оскільки сам по собі захист прав дрібного акціонера є специфічним і не може зводитися тільки до судового захисту, а повинен передбачати і механізм реалізації права на незгоду, і розроблення та закріплення більш детальних механізмів діяльності органів управління, зокрема АТ

При цьому слід виходити з такого:

- на рівні закону мають встановлюватися норми про міру і критерії втручання держави в приватні відносини;

- держава в будь-якому разі не позбавлена своєї основної функції регулятора і захисту відносин у цивільному обороті, а коли в ці відносини втягнуті широкі кола дрібних акціонерів і це позначається на їх правах, вона обов’язково повинна встановлювати необхідні для правового регулювання механізми;

- ці механізми мають діяти через надання широкого спектру можливостей учасникам корпоративних відносин шляхом: а) встановлення диспозитивних норм; б) заборон; в) дозволів і порядком їх реалізації і меж; г) контролю; ґ) захисту тощо;

- дворівневості правового регулювання корпоративних відносин — з боку держави (у законі, підзаконних актах) та внутрішніми актами.

Крім цього, слід ураховувати і такий момент: відсутність більш-менш детального регулювання на рівні закону сьогодні, як правило, тягне за собою або неможливість здійснення акціонерами своїх прав, або їх порушення.

Яскравим прикладом цього слугує те, що багато питань з кращих намірів віддається на відкуп самим акціонерам як само по собі зрозуміле, або для врегулювання їх у внутрішніх актах.
Насправді це обертається або неприйняттям цих актів щонайменше через правову неосвіченість, або нерозумінням очевидного. Наприклад, нескликання щорічних загальних зборів АТ призведе до усунення акціонерів від реалізації ними права на управління, а право щодо самостійного скликання акціонерами загальних зборів може призвести до неможливості його здійснення, оскільки ця процедура є ускладненою і дорогою.

На практиці виникають й інші непорозуміння. Так, якщо певна кількість акціонерів наполягає на скликанні загальних зборів у той час, коли така робота провадиться правлінням, то чи можна їх (загальні збори) проводити паралельно, чи будуть якісь із них черговими, а якісь позачерговими, в якій послідовності у порядку денному вирішуватимуться питання, внесені правлінням та акціонерами. Останнє тільки на перший погляд видається незначущим, однак це не так, бо вирішення питань, запропонованих правлінням раніше, фактично може нівелювати проблеми, що намагалися обговорити і розв’язати акціонери при включенні ними додаткових питань на розгляд загальних зборів АТ.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Шляхи вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні:

  1. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).
  2. § 2. Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій
  3. § 4. Правове регулювання кредитних відносин у кооперації
  4. ~І § 4. Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні
  5. Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
  6. Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
  7. § 5. Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів
  8. 4. Реформування відносин власності в Україні
  9. Види суб’єктів корпоративних відносин. Інтереси суб’єктів корпоративних відносин. Теорія інтересу Ієрінга.
  10. § 2. Становлення корпоративного права в Україні