<<
>>

§ 5. Специфіка управління командитним товариством

Управління командитним товариством здійснюється за спільною згодою всіх повних учасників, якщо в товаристві два та більше повних учасників, або повним учасником самостійно, за умови участі в командитному товаристві одного повного учасника.

Засновницьким договором командитного товариства можуть бути передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів повних учасників. Кожний повний учасник командитного товариства має один голос, якщо засновницьким договором не передбачений інший порядок визначення кількості голосів.

Зазначимо, що вкладники не мають права брати участь в управлінні командитним товариством та заперечувати проти дій повних учасників щодо управління товариством.

Від імені командитного товариства має право діяти кожний повний учасник, якщо установчими документами не визначено, що всі повні учасники ведуть справи спільно або що ведення справ доручено окремим повним учасникам.

Якщо справи командитного товариства ведуться повними учасниками спільно, для вчинення кожного правочину необхідна згода всіх повних учасників товариства.

Якщо ведення справ доручено окремим повним учасникам командитного товариства, інші повні учасники можуть вчиняти правочини від імені товариства за наявності у них довіреності, виданої учасниками, яким доручено ведення справ товариства.

Трапляються випадки, коли між повними учасниками командитного товариства виникає спір щодо ведення справ товариства. У такому разі суд на вимогу одного чи кількох інших учасників товариства за наявності для цього достатніх підстав може припинити повноваження на ведення справ товариства, надані одному чи кільком учасникам командитного товариства. До того ж достатніми підставами вважаються, зокрема грубе порушення учасником, уповноваженим на ведення справ товариства, своїх обов’язків; виявлення його нездатності до розумного ведення справ.

Рішення суду є підставою для внесення змін до засновницького договору командитного товариства.

Зазначимо, що від імені командитного товариства можуть діяти і вкладники. Повноваження таких вкладників виникають на підставі довіреності.

Вкладник командитного товариства, який вчинив правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, звільняється від відповідальності перед кредиторами за вчинений правочин тільки у випадку схвалення його дій командитним товариством. Якщо командитне товариство не схвалить дій вкладника, він відповідатиме перед третіми особами за вчиненим ним правочином усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.

Навчальні завдання

1. Дослідити наукову та навчальну літературу, нормативно-правові акти (як чинні, так і ті, що втратили чинність) та навести визначення поняття «командитне товариство».

2. Дати коротку характеристику ознак командитного товариства.

3. Назвати вимоги, яким має відповідати найменування командитного товариства та надати п’ять прикладів найменувань командитних товариств.

4. Скласти перелік нормативно-правових актів, які регламентують порядок заснування командитного товариства.

5. Ознайомитися з положеннями Цивільного кодексу України, спеціальних законів та скласти перелік вимог, що висуваються до учасників командитного товариства.

6. Охарактеризувати засновницький договір командитного товариства.

7. Скласти перелік істотних умов засновницького договору командитного товариства.

8. Розробити проект засновницького договору командитного товариства.

9. Охарактеризувати меморандум командитного товариства.

10. Скласти перелік відомостей, які має містити меморандум командитного товариства.

11. Розробити проект меморандуму командитного товариства.

12. Охарактеризувати складений капітал командитного товариства.

13. Скласти перелік об’єктів, які не можуть виступати вкладом до складеного капіталу командитного товариства.

14. Охарактеризувати порядок зменшення складеного капіталу командитного товариства.

15. Дослідити порядок збільшення складеного капіталу командитного товариства.

16. Охарактеризувати підготовчий етап створення командитного товариства.

17. Охарактеризувати етап державної реєстрації командитного товариства.

18. З’ясувати, які документи опосередковують процедуру заснування командитного товариства та охарактеризувати їх.

19. З’ ясувати, в якому порядку та на підставі яких документів здійснюється передання учасником командитного товариства своєї частки у складеному капіталі.

20. Дослідити положення Закону України «Про господарські товариства», інших нормативно-правових актів та охарактеризувати порядок виключення учасника з командитного товариства.

21. Охарактеризувати порядок управління командитним товариством.

22. Висвітлити порядок ведення справ командитного товариства.

Практичні завдання

Ситуація 1. Громадянин Панін О. О. виявив бажання створити командитне товариство і виступити в ньому повним учасником. Ним було запрошено громадянина Німеччини пана Штоффа С. виступити вкладником цього товариства. Зазначимо, що за погодженням учасників командитне товариство було названо «Командитне товариство «Панін та Штофф». У ко- мандитному товаристві було сформовано складений капітал у розмірі 50 000 грн. Панін О. О. вніс 20 000 грн, Штофф — 30 000 грн. 10 березня 2007 р. командитне твоарситво було зареєстровано державним реєстратором.

Станом на 1 січня 2008 р. заборгованість командитного товариства перед ТОВ «Аукціон» становила 100 000 грн. ТОВ «Аукціон» звернулося до пана Штоффа С. з вимогою виплатити йому 100 000 грн. С. Штофф звернувся за консультацією до юриста. Зокрема він поставив такі запитання:

Чи правомірна вимога ТОВ «Аукціон»?

Яку відповідальність несе пан Штофф перед кредиторами командитного товариства?

Завдання

Дати правову оцінку описаній ситуації.

Проаналізувати помилки, яких припустилися засновники командитного товариства.

Ситуація 2. 7 липня 2006 р. було зареєстровано командитне товариство «Кавун і партнери».

Вкладниками цього командитного товариства виступили громадяни України Свєтло- ва Р. М. та Патрик С. Д.

30 листопада між командитним товариством «Кавун і партнери» та ТОВ «Радіохвиля» було укладено договір про надання телекомунікаційних послуг. Від імені командитного товариства договір було підписано Свєтловою Р. М.

1 січня 1007 р. Кавун С. О. звернувся до суду з позовом про визнання договору про надання телекомунікаційних послуг недійсним.

Запитання

Хто діє від імені командитного товариства?

Чи мала Свєтлова Р. М. право укладати договір від імені командитного товариства?

До якого суду слід звернутися позивачу?

Яке рішення має прийняти суд?

Ситуація 3. 10 травня 2006 р. повними учасниками командитного товариства «Равко і Степашин» було прийнято рішення про ліквідацію командитного товариства. Учасниками 20 травня було сформовано ліквідаційну комісію. 1 червня 2006 р. ліквідаційна комісія розмістила у «Голосі України» повідомлення про ліквідацію командитного товариства «Равко і Степашин».

10 травня 2006 р. до командитного товариства «Равко і Степашин» звернулися вкладники цього командитного товариства Мелько О. Д. та Лазенко П. М. з вимогою повернути їх вклади до 1 серпня 2006 року.

Запитання

Хто приймає рішення про ліквідацію командитного товариства?

Які відомості має містити повідомлення про ліквідацію командитного товариства?

Чи мають вкладники право одержати свої вклади до складеного капіталу командитного товариства?

Протягом якого строку командитне товариство за наявності майна зобов’язане здійснити виплати на користь вкладників?

Завдання для перевірки знань

— Розкрити зміст поняття «командитне товариство».

— Перелічити ознаки командитного товариства.

— Навести вимоги, яким має відповідати найменування командитного товариства.

— До яких наслідків призведе зазначення в найменуванні командитного товариства імені вкладника?

— Назвати нормативно-правові акти, які регламентують порядок заснування командит- ного товариства.

— Які особи можуть бути вкладниками командитного товариства?

— У якій формі укладається засновницький договір командитного товариства?

— Назвати істотні умови засновницького договору командитного товариства.

— Розкрити зміст поняття «меморандум».

— Розкрити зміст поняття «складений капітал».

— Дати визначення поняття «вклад до складеного капіталу командитного товариства».

— Які об’єкти не можуть виступати вкладом до складеного капіталу командитного товариства?

— Які дії необхідно вчинити на підготовчому етапі створення командитного товариства?

— Які документи необхідно подати для державної реєстрації командитного товариства?

— Назвати випадки зміни складу учасників командитного товариства.

— До яких наслідків призводить вихід повного учасника з командитного товариства?

— Які майнові права має вкладник командитного товариства у разі виходу з товариства?

— Назвати підстави для ліквідації командитного товариства.

— Як здійснюється управління командитним товариством?

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 5. Специфіка управління командитним товариством:

 1. § 1. Специфіка корпоративного управління в акціонерних товариствах, акції яких належать державі
 2. § 2. Специфіка корпоративного управління в холдингах
 3. Командитне товариство
 4. Командитне товариство
 5. § 4. Зміна складу учасників командитного товариства
 6. § 1. Поняття та загальна характеристика командитного товариства
 7. § 2. Правове положення учасників командитного товариства
 8. § 3. Правові засади створення та припинення командитного товариства
 9. § 2. Характеристика органів управління господарського товариства
 10. Глава 14. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА
 11. § 4. Управління повним товариством
 12. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
 13. § 6. Управління акціонерним товариством
 14. § 4. Управління товариством з додатковою відповідальністю
 15. § 4. Управління товариством з обмеженою відповідальністю