<<
>>

Стаття 54. Голова наглядової ради

1.

2. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 54. Голова наглядової ради:

 1. Стаття 55. Засідання наглядової ради
 2. Склад наглядової ради
 3. Стаття 52. Компетенція наглядової ради
 4. Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
 5. Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства
 6. Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
 7. § 9. Порядок формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії
 8. Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар
 9. Поняття, склад та порядок створення наглядової ради.
 10. ДКЦПФР надає також низку рекомендацій щодо організації роботи наглядової ради.
 11. Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
 12. Описание головы
 13. 4.6.4. Алгоритм конструктивного построения античной головы
 14. § 4. Повноваження правління і голови кооперативу
 15. Мудрецы со странной головой
 16. 4.6.3. Построение деталей античной головы
 17. 4.6.5. Анализ и графическое моделирование светотеневых отношений в форме головы
 18. Упражнение 2. Отведение рук за голову