<<
>>

Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства

1.

2. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов’язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

3. Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів акціонерного товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товари- ства-правонаступника.

4. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

5. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збере - женням співвідношення між частками акціонерів у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не погашені в порядку, визначеному цим Законом. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства:

 1. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 2. Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства
 3. § 3. Порядок злиття, поділу, приєднання та перетворення господарського товариства
 4. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 5. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 6. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 7. Стаття 79. Припинення акціонерного товариства
 8. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 9. Акціонерне товариство
 10. Стаття 5. Типи акціонерних товариств
 11. Акціонерне товариство
 12. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 13. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств
 14. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 15. Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства
 16. § 4. Порядок створення акціонерного товариства