<<
>>

Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

1.

2. Переважним правом акціонерів визнається:

право акціонера — власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

право акціонера — власника привілейованих акцій придбавати розміщувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці на- лежних акціонеру привілейованих акцій певного класу зу агальній кількості привілейованих акцій цього класу.

3. Переважне право надається акціонеру — власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов’язково, в порядку, встановленому законодавством.

Переважне право надається акціонеру — власнику привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов’ язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5. У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій:

 1. Право акціонера вимагати переважного продажу акцій
 2. Переважне право на придбання акцій
 3. Стаття 26. Права акціонерів — власників привілейованих акцій
 4. Стаття 68. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
 5. Стаття 25. Права акціонерів — власників простих акцій
 6. Послідовність дій при зменшенні розміру статутного капіталу за рахунок зменшення кількості акцій
 7. Особливості придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його майна (акцій)[53] [54]
 8. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 9. Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як різновид злиття товариства
 10. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 11. Стаття 26. Додаткові виплати
 12. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 13. § 5. Публічне розміщення акцій (відкрита підписка на акції)