<<
>>

§ 2. Структура органів самоврядування в кооперації

1. За роки свого існування значного досвіду у здійсненні управління діяльністю споживчих товариств та їхніх представниць­ких органів, додержання демократичних засад у процесі цієї діяль­ності, визначенні структури органів та змісту їхньої роботи набула споживча кооперація.

У сільськогосподарській кооперації такого досвіду менше. Такими органами в споживчій кооперації за сучас­них умов є загальні збори членів-пайовиків споживчих товариств, представницькі органи самоврядування районних та обласних спі­лок як організаційно-правові форми об'єднання споживчих това­риств. Кожній із цих структур притаманна відповідна система ви- конавчо-розпорядчих, контрольно-ревізійних органів. їхнє цільове призначення та зміст діяльності відповідним чином регламентують­ся законами, іншими нормативно-правовими актами. Завдяки фу­нкціонуванню органів управління проводиться реалізація права самоврядування у кожному кооперативі, споживчому товаристві.

2. Відповідно до ст. 13 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» та ст.

7 Закону «Про споживчу кооперацію» і п. 17 Примірного статуту споживчого товариства вищим органом управ­ління кооперативу, споживчого товариства визнаються загальні збори його членів, саме вони правомочні розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності кооперативу. За своєю юридичною природою рішення загальних зборів мають найбільшу юридичну силу порівняно з юридичною силою рішень виконавчо-розпоряд­чих органів (правління і голови правління кооперативу), а також контрольно-ревізійного органу.

Загальні збори членів кооперативу проводять вибори викона­вчо-розпорядчого і контрольно-ревізійного органів самоврядуван­ня, а в сільськогосподарських кооперативах згідно зі ст. 18, п. 1 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» може обиратись спостережна рада для контролю за виконавчим органом кооперати­ву.

Ці вибори проводяться на основі вільного висування кандидатів при всебічному їх обговоренні. До складу органів самоврядування обираються тільки члени цього кооперативу.

Статутом споживчого товариства, як це зазначено п. 23 При­мірного статуту споживчого товариства, передбачається наділення правами вищого органу самоврядування зборів уповноважених. Збори уповноважених скликаються у тих споживчих товариства, в яких налічується 200 і більше членів-пайовиків, для вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів. Проте вве­дення в споживчій кооперації такого органу управління, як збори уповноважених, не узгоджується з одним з основних принципів кооперативної кооперації «один член — один голос» та з тим, що права члена кооперативу на участь в управлінні не може передава­тись іншим особам.

3. Реалізація права кооперативного самоврядування полягає в тому, щоб члени-пайовики кооперативу не були усунуті від вирі­шення будь-яких питань його діяльності. Для цього загальні збори проводяться регулярно і систематично. Так, згідно з п. 24 Примір­ного статуту споживчого товариства загальні збори скликаються правлінням споживчого товариства в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

У тих випадках, коли в кооперативі з вини його керівників допускаються порушення демократичних засад, вимог законодавс­тва та статуту, не скликаються загальні збори, то правління зобов'- язане скликати загальні збори з власної ініціативи або ж на вимогу 1/3 членів-пайовиків, або за пропозицією ревізійної комісії коопе­ративу. Такі збори проводяться у строки, передбачені статутом кооперативу. У споживчих товариствах вони повинні бути скликані не пізніше, ніж через ЗО днів після надходження такої вимоги або пропозиції.

На правління і голову правління кооперативу покладається обов'язок організувати роботу загальних зборів належним чином, скласти відповідно план роботи, визначити, хто з членів правління або спеціалістів кооперативу повинен підготувати питання для розгляду на загальних зборах, а також доповідати про стан виконан­ня попередніх рішень.

Поряд з правлінням право вносити певні питання на розгляд і вирішення загальних зборів може правління об'єднання кооперативів, членом якого є цей кооператив.

Правом внести питання на обговорення зборів користуються ревізійна комісія, члени-пайовики та колективні члени кооперати­ву. Для цього вони повинні подати відповідну заяву, тобто зверну­тися до правління кооперативу.

Правління кооперативу зобов'язане повідомити цих членів кооперативу про дату, місце, час проведення та порядок денний зборів. Оголошення про збори повинно бути доведене до відома членів-пайовиків не пізніше встановленого статутом строку.

4. У здійсненні самоврядування важлива роль належить прав­лінню кооперативу. Правління — це колегіальний виконавчо-роз- порядчий орган, відповідальний перед вищим органом — загальни­ми зборами членів-пайовиків за стан справ і всю діяльність коопе­ративу. Воно здійснює повсякденне керівництво всією організацій­ною, господарською, фінансовою, договірною, соціальною та ін­шими видами діяльності кооперативу, допомагає усім підпорядко­ваним підприємствам в їхній роботі та проведенні контролю за їх діяльністю. Правління виконує всі функції шляхом здійснення оперативного керівництва. Рішення правління кооперативу прий­маються більшістю голосів і заносяться до протоколу.

Рішення правління кооперативу, що суперечать чинному зако­нодавству або статутові товариства, можуть бути скасовані самим правлінням або загальними зборами.

Правління кооперативу не рідше одного разу на рік звітує перед загальними зборами (зборами уповноважених), інформує про свою роботу пайовиків та трудові колективи, використовуючи для нього дільничні збори, сільські сходи, засоби масової інформації тощо.

5. Кооперативи, споживчі товариства відповідно об'єднуються и районну і обласну об'єднання, спілки та Всеукраїнське (центра­льне) об'єднання, спілку кооперативів, товариств. Кожній із цих структур управління властиві свої органи самоврядування: на ра­йонному рівні — конференція, рада, правління, спостережна рада, ревізійна комісія, на обласному рівні — з'їзд, рада, правління і ревізійна комісія, на рівні України — з'їзд, конференція, рада, правління і ревізійна комісія. Повноваження кожної із цих струк­турних утворень визначаються відповідним статутом; на всі ці структури поширюється чинність законів «Про сільськогосподарсь­ку кооперацію» і «Про споживчу кооперацію».

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 2. Структура органів самоврядування в кооперації:

  1. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
  2. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
  3. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
  4. І § 6. Демократія і самоврядування
  5. І § 6. Демократія і самоврядування
  6. § 4. Демократія і самоврядування
  7. § 4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації
  8. § 1. Поняття права кооперативного самоврядування
  9. § 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок)
  10. § 4. Розвиток кооперації після проголошення незалежності України