<<
>>

§ 3. Суб’єкти корпоративних правовідносин

Суб’ єктами корпоративних правовідносин є особи, які беруть участь у корпоративних правовідносинах, зокрема:

а) господарське товариство є основним суб’єктом корпоративних правовідносин;

б) учасники господарського товариства;

в) органи управління господарських товариств.

Господарське товариство — це юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитно- го товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа. Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Зазначимо, що суб’єктом корпоративних відносин є саме учасник господарського товариства, суб’єктами корпоративних правовідносин не є особи, які не стали учасниками, зокрема спадкоємці померлого учасника, особи, які бажають вступити до складу учасників товариства.

Так, Донецький апеляційний господарський суд постановою від 12.06.07 у справі за позовом ТОВ «Зодіак» до Л.С., Л.О. про визначення їхніх часток у статутному капіталі товариства, успадкованих після смерті учасника товариства, обґрунтовано припинив провадження у справі на підставі п. 1 ст. 80 ГПК України (спір не підлягає вирішенню у господарських судах). Судова колегія апеляційної інстанції дійшла висновку про те, що цей спір не є корпоративним з огляду на те, що відносини між юридичною особою-позивачем та спадкоємцем померлого учасника не є корпоративними.

Учасники товариства мають ряд прав, зокрема:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом;

2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);

3) вийти у встановленому порядку з товариства;

4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом;

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом;

6) учасники господарського товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом.

На учасників покладено також ряд обов’язків, серед яких такі:

1) додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів;

2) виконувати свої зобов’ язання перед товариством, у тому числі ті, що пов’ язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

4) учасники господарського товариства можуть також мати інші обов’ язки, встановлені установчим документом товариства та законом.

Органами управління товариством є загальні збори та виконавчий орган. Проте слід зазначити, що закон може передбачати й інші органи управління господарським товариством (наприклад, наглядову раду). Органи управління мають свою чітко визначену компетенцію. Органи управління тісно співпрацюють один з одним для досягнення цілей, поставлених перед товариством. Система органів управління господарського товариства побудована таким чином, щоб забезпечити сталість розвитку товариства, оперативність прийняття поточних рішень, ефективність поточного управління діяльністю товариства тощо. Все це досягається шляхом розмежування компетенції органів управління, встановлення системи контролю за діяльністю виконавчого органу, можливістю зміни складу виконавчого органу у разі невиконання поставлених перед ним завдань.

Саме тому органи управління постійно взаємодіють між собою. Чітке визначення прав і обов’язків органів управління, порядку обміну інформацією, організації виконання рішень у локальних актах господарського товариства дозволить підвищити ефективність роботи товариства в цілому.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 3. Суб’єкти корпоративних правовідносин:

 1. Законодавство має встановлювати справедливі правові норми, які суб’єкти корпоративних правовідносин вважатимуть розумними і добровільно їх виконуватимуть.
 2. РОЗДІЛ ІІІ СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Види суб’єктів корпоративного управління та їх інтереси
 3. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 4. Глава 3. Специфічні суб’єкти корпоративного управління
 5. Глава 2. ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО — ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
 6. §2. Види, об’єкти, суб’єкти ідентифікації
 7. § 4. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок як основний юридичний зміст правовідносин
 8. Суб’ект права — особа а) Суб ’єкт права
 9. § 5. Суб'єкти правовідносин
 10. Суб'єкти правовідносин. Поняття правосуб'єктності
 11. § 2. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин
 12. 1)Держава як діючий суб'єкт: державний орган
 13. Види суб’єктів корпоративних відносин. Інтереси суб’єктів корпоративних відносин. Теорія інтересу Ієрінга.
 14. ТЕМА 7 ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ
 15. Глава 6. Охорона та захист прав учасників корпоративних правовідносин як показник рівня корпоративного управління
 16. БЛОК І. ОСОБИ Модуль І. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 17. Дієздатність; компетенція; включення одного суб’єкта до складу іншого а) Дієздатність
 18. Корпоративне право в суб’єктивному розумінні.