<<

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто Харків, п'ятого вересня дві тисячі восьмого року.

Я, Нотаріус М. П., нотаріус Харківської державної нотаріальної контори, посвідчую, що на підставі статті 1261 Цивільного кодексу України спадкоємцем майна Птицина Максима Павловича, який помер 25 лютого 2008 року, є його дружина Птицина Марія Петрівна, ідентифікаційний номер 2222222222, яка проживає в м.

Харкові, вул. Яблунева, 10. Спадкове майно на яке видається свідоцтво, складається з приватного підприємства “ОКО” до складу якого входять всі види майна, що призначене для його діяльності, а також права на позначення, що індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи, послуги, в т. ч. фірмове найменування, товарний знак, та інші виключні права, за винятком тих прав та обов'язків, які у відповідності до законодавства України не мають права передаватися спадкоємцям. Підприємство зареєстроване у місті Харкові 27 липня 2004 року, реєстраційний номер 1 480 120 0000 009567, реєстратор Іванова В. А, свідоцтво АО № 222222; місцезнаходження підприємства: місто Харків – 36, вул.
Яблунева, 35, ідентифікаційний код 33333333. До складу підприємства як майнового комплексу входять: основні фонди загальною вартість 2500000, 00 (два мільйони п'ятсот тисяч грин. 00 коп.) гривень; оборотні засоби загальною вартістю 356763, 78 (триста п'ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят три грн. 78 коп.) гривень; права, вимоги загальною вартістю 256897, 24 (двісті п'ятдесят шість тисяч вісімсот дев'яносто вісім грн. 24 коп.) гривень; борги (зобов'язання) загальною вартість 123567, 58 (сто двадцять три тисячі п'ятсот шістдесят сім грн. 58 коп.) гривень; майновий комплекс підприємства знаходиться на земельній ділянці площею 0, 9800 га, за адресою: місто Харків, вулиця Яблунева, 35 (тридцять п'ять), що надана на умовах оренди за договором від 04.01.2005 року, зареєстрованим у ДЗК 04.01.2005 року за № 4536373.
Склад та вартість Підприємства як майнового комплексу зазначені у висновку незалежного аудитора про склад та вартість підприємства станом на 25 лютого 2008 року. Оцінка спадкового майна по цьому свідоцтву складає 2990093, 40 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч дев'яносто три грн. 40 коп.) гривень. Зміст ст. 13 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” спадкоємцю роз'яснено. Після одержання цього свідоцтва спадкоємець зобов'язаний зареєструвати зміни до установчих документів підприємства щодо зміни власника в установленому законом порядку. Спадкова справа № _________ Зареєстровано в реєстрі за № ______ Стягнуто держмита _________ НОТАРІУС

Зразок договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ

ДОГОВІР

Місто Харків, дев'ятого вересня дві тисячі восьмого року.

Ми, нижчепідписані: Продавець Віталій Васильович (ідентифікаційний номер 2111111111), що проживає в м. Харкові, вул. Яблунева, 67, учасник Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОВАРИСТВО” - далі “Сторона 1”, та Покупець Олександр Анатолійович (ідентифікаційний номер 1111111111), що проживає в м. Харкові, пров. Вишневий, 45, учасник Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОВАРИСТВА” - далі “Сторона 2”, а разом пойменовані “Сторони”, склали цей договір про таке: 1. У відповідності із статтею 53 Закону України “Про господарські товариства” Сторона 1 передає, а Сторона 2 – приймає належну Стороні 1 частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОВАРИСТВО” (далі - ТОВАРИСТВО), зареєстрованого у виконавчому комітеті Харківської міської Ради 01.12.2007 року, ідентифікаційний код 3333333, місцезнаходження: місто Харків, пр. Яблуневий, 185, офіс 202, статутний капітал (фонд) 46000, 00 (сорок шість тисяч грн. 00 коп.) гривень, та зобов'язується сплатити за неї належну грошову суму. 2. Данні про частку: Розмір вкладу – 20 % (двадцять відсотків) статутного капіталу (фонду), вартістю 9200, 00 (дев'ять тисяч двісті грн. 00 коп.) гривень; Документ, що підтверджує право власності, – свідоцтво Товариства, видане 05 вересня 2008 року б/н.

3. Цю уступку вчинено за 9200, 00 (дев'ять тисяч двісті грн. 00 коп.) гривень. 4. Про характер діяльності та про фінансовий стан справ Товариства на момент укладання цього договору Сторона 2 повідомлена. 5. Цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення. 6. З моменту укладання цього договору до Сторони 2 переходять всі права та обов’язки учасника Товариства, які належали Стороні 1, а Сторона 1 відповідно втрачає всі права та обов’язки учасника Товариства. 7. Сторона 2, з моменту переходу до неї всіх прав учасника, зобов’язується виконувати вимоги установчих документів Товариства, а також нести всі обов’язки учасника, що випливають із статутних документів та чинного законодавства. Після укладання цього договору в установчі документи товариства повинні бути внесені відповідні зміни, оформлені в установленому законом порядку. 8. Сторона 1 стверджує, що частка в статутному капіталі (фонді) Товариства, що є предметом цього договору, нікому іншому не продана, не подарована, не обміняна, не передана, в спорі не перебуває. 9. Цей правочин вчинюється за згодою дружини сторони 2, Покупець Наталії Юріївни, оформлених заявами, підпис на якій засвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Нотаріус Н. В. 09.09.2008 року за реєстром № 3432. 10. Цей договір складено в трьох примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, а один залишається у справах нотаріуса, що його посвідчив. 11. Витрати по нотаріальному посвідченню цього договору несе Сторона 2.

ПІДПИСИ:

Сторона 1 ___________________________ Сторона 2 ___________________________

Посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про вихід зі складу учасників ТОВ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО“, код 33333333 гр. Учасник Віктора Анатолійовича, паспорт МК 444444, виданий 04.05.1998 року Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, що проживає в м. Харкові, пр. Яблуневий, 10, кв.

23, ідентифікаційний номер 2999999999

ЗАЯВА

Я, Учасник Віктор Анатолійович, повідомляю про свій добровільний вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО“. Жодних матеріальних, майнових, фінансових та інших претензій до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО“, а також до його учасників я не маю. Належну мені частку в статутному капіталі товариства прошу виплатити мені в установленому законом порядку.

м. Харків 10 вересня 2008 року.

ПІДПИС: ____________________________________________

Посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок заяви про відмову спадкоємця від вступу до складу учасників ТОВ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО“, код 33333333 гр. Спадкоємця Віктора Анатолійовича, паспорт МК 444444, виданий 04.05.1998 року Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, що проживає в м. Харкові, пр. Яблуневий, 10, кв. 23, ідентифікаційний номер 2999999999

ЗАЯВА

Я, Спадкоємець Віктор Анатолійович, що є спадкоємцем майна учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО“ Спадкодавця Анатолія Сергійовича, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом, виданним Харківською державною нотаріальною конторою 13 липня 2008 року за реєстром № 1234, повідомляю що відмовляюся від вступу від участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО“. Жоднихх матеріальних, майнових, фінансових та інших претензій до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОВАРИСТВО“, а також до його учасників я не маю. Частку в статутному капіталі товариства, що значиться за Спадкодавцем Анатолієм Сергійовичем прошу виплатити мені в установленому законом порядку.

м. Харків 10 вересня 2008 року.

ПІДПИС: ____________________________________________

Посвідчувальний напис нотаріуса

Пропонується орієнтовний перелік документів, який необхідно вимагати при посвідченні договорів відчуження частки (її частини) статутного капіталу за участю фізичних осіб:

Статут юридичної особи.

Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи. Виписку (або витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (довідка статуправління). Документ, що встановлює особу продавця і покупця. Довідка про присвоєння ідентифікаційних кодів фізичних осіб. Оригінал свідоцтва про сплату внеску, виданого Товариством, на частку статутного капіталу, що відчужується, або якщо вклад внесено не повністю, подається довідка Товариства про суму внесеного вкладу та процентне визначення. Заява згода подружжя продавця, якщо майно є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Заява згода подружжя Покупця, якщо частка в статутному капіталі купляється за спільні кошти подружжя. Заяви згоди від інших співвласників Товариства про відмову від переважного права придбання частки (її частини), якщо вона відчужується третій особі (не учаснику), або докази повідомлення їх про намір відчужити частку. Перевірка - чи не містить Статут обмежень щодо відчуження частки (її частини). Перевірка наявності заборони відчуження частки (її частини) в Державному реєстрі заборон відчуження рухомого майна про податкові застави.

<< |
Источник: Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді.. 0000

Еще по теме СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ:

 1. § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
 2. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 3. г) Християнська церква перейняла від стоїцизму вчення про дві природи людини та про двояке природне право
 4. §6. Прийняття спадщини
 5. Право одержувати інформацію про діяльність товариства
 6. Закон України Про акціонерні товариства Зміст документа
 7. 1.15 Час та місце відкриття спадщини
 8. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”
 9. ♥ В связи с этим вопрос – есть ли у вас планы составить еще какую-нибудь подобную «инструкцию»? Про лекарства, про платные медуслуги вообще? Про какие-нибудь специализированные клиники? Спасибо! (Анита)
 10. Право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства
 11. з) Теорія засадничої норми та вчення про природне право
 12. II. ВЧЕННЯ ПРО ПРИРОДНЕ ПРАВО
 13. Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
 14. Розділ XII ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО