<<
>>

§ 6. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх об'єднанням (спілкам) внаслідок втручання державних органів в їх діяльність

1.

2. Законом Украї ни «Про споживчу кооперацію» (п. 7 ст. 17) встановлено, що органам державної виконавчої влади заборонено втручатись у фінансово-господарську та іншу діяльність споживчих товариств, спілок та їх підприємств, установ і організацій.

Згідно з п. 2 ст. 32 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» держава максимально сприяє розвитку і зміцненню господарської самостійності кооперативів.

Якщо внаслідок видання державним органом акта, що не відпо­відає його компетенції або вимогам чинного законодавства, порушу­ються права кооперативних організацій, то вони мають право вимага­ти в судовому порядку визнання такого акта недійсним.

3. Юридичною підставою цивільно-правової відповідальності є невиконання договірних зобов'язань або ж склад цивільного правопорушення, елементами якого є шкода, протиправна поведі­нка, причинний зв'язок між шкодою і протиправною поведінкою, вина.

4. Незаконні дії державних органів у галузі адміністративного управління можуть полягати у виданні акта з порушенням їх ком­петенції або у виданні акта на порушення вимог чинного законода­вства.

5.

Закони України «Про споживчу кооперацію» (п. 7 ст. і 7) «Про сільськогосподарську кооперацію» (п. З ст. 32) встановлюють спеціа­льний порядок відповідальності за шкоду, завдану кооперативним організаціям неправомірними діями органів державної влади або їх посадовими особами. Тому у разі видання таким органом акта, що порушує права кооперативної організації, остання вправі звернутись до суду або арбітражного суду з заявою про визнання такого акта недійсним повністю або частково. Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання рішень державних органів, які пору­шили її права, підлягають відшкодуванню за рахунок цих органів.

6. Оскільки Закони України «Про споживчу кооперацію» і «Про сільськогосподарську кооперацію» є спеціальними законами про таку відповідальність, то вони поширюються не тільки на кооперативи та їх об'єднання, а й на створені ними підприємства і організації. Спори з питань відшкодування збитків вирішуються судом або арбітражним судом.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 6. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх об'єднанням (спілкам) внаслідок втручання державних органів в їх діяльність:

 1. § 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями
 2. la) Обов’язки держави: державний обов’язок і державна несправедливість; відповідальність держави
 3. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 4. § 4. Державний апарат Поняття, ознаки і класифікація державних органів.
 5. § 1. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об'єднань як предмет правового регулювання
 6. Тема 3. Небезпека для працівників правоохоронних органів, що виникає внаслідок екстремальної ситуації
 7. Межі державного втручання у приватне життя людей (громадян) та суспільне життя і право
 8. § 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'єднаннями
 9. Глава 5. Контроль за діяльністю органів товариства
 10. Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства
 11. § 5. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ
 12. § 5. Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів
 13. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)