<<
>>

Виконавчий орган акціонерного товариства (правління)

Ефективне управління Акціонерним товариством не може здійснюватися лише на підставі рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів . Хоча б з огляду на те, що загальні збори скликати важко, і тому відбуваються вони рідко .

А динамічні та мінливі ринкові умови вимагають від товариства оперативно приймати різні рішення .

Тому для прийняття рішень з питань поточної діяльності (назвемо їх тактичними рішеннями) створюються виконавчі органи управління акціонерним товариством . Таким органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом .

Виконавчий орган:

• вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства;

• організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради.

Про свою діяльність виконавчий орган звітує перед загальними зборами акціонерів і перед наглядовою радою акціонерного товариства.

За своєю формою виконавчий орган може бути:

• колегіальним (складатися з кількох осіб) .

До колегіальних виконавчих органів належать правління і дирекція;

• одноосібним. Таким виконавчими органами вважають директора чи генерального директора.

Яким чином формується правління акціонерного товариства? Відповідь на це запитання необхідно шукати в статуті кожного окремого товариства. Адже саме цей документ має врегульовувати відповідні процедурні моменти. В законодавстві України вони майже не прописані .

Якщо виконавчий орган є колегіальним (наприклад, правління), для того, щоб його сформувати необхідно буде обрати членів правління, а також голову правління. Майте на увазі—до складу правління можна обирати не лише акціонерів товариства, а й осіб, які перебувають з товариством у трудових відносинах .

Особливе місце в діяльності акціонерного товариства посідає голова правління. Саме ця посадова особа керує роботою правління . І саме від нього значною мірою залежить, наскільки ефективною буде робота виконавчого органу акціонерного товариства. Тож до підбору кандидатів на цю посаду необхідно підходити дуже ретельно .

Голова правління акціонерного товариства має право здійснювати будь-які дії від імені товариства без довіреності . Наприклад, він може укласти угоду від імені товариства, підписати платіжку в банк тощо .

Законодавство дозволяє наділяти таким правом (здійснювати від імені товариства дії без довіреності) й інших членів правління . За умови, що це передбачено статутом . Однак на практиці таку можливість використовують рідко . Оскільки тоді суттєво збільшуються ризики того, що будуть прийматися і реалізовуватися рішення, які шкодять акціонерному товариству Адже проконтролювати діяльність усіх членів правління складніше, ніж діяльність одного голови правління .

Посадові обов’язки голови правління, так само як і повноваження правління визначають у статуті . В законодавстві України визначено лише один обов’язок цієї посадової особи: він організовує ведення протоколів засідання правління .

Тепер розглянемо питання про те, які повноваження виконують виконавчі органи акціонерних товариств .

За загальним правилом, яке встановлене в законодавстві України, виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства .

Компетенція виконавчого органу акціонерного товариства так само, як і компетенція інших його органів, має бути визначена в статуті. Таку вимогу місить законодавство України.

Крім того, загальні збори акціонерів можуть передавати частину своїх повноважень, зокрема й тих, що стосуються прийняття стратегічних рішень, правлінню . Таке передавання повноважень здійснюється за рішенням загальних зборів, яким має бути визначений і термін, на який певні повноваження передаються раді чи правлінню, або підстави припинення здійснення радою чи правлінням повноважень, що були передані .

Однак тут необхідно пам’ятати про деякі обмеження, встановлені законодавством . Якщо передавання повноважень загальних зборів передбачається на строк, більший ніж до проведення наступних загальних зборів, то це свідчить про зміну компетенції органів товариства й вимагає відображення цих змін через відповідні положення статуту.

Так само виконавчому органу можуть передавати окремі повноваження наглядової ради акціонерного товариства. Однак лише ті, які не віднесені статутом акціонерного товариства до виключної компетенції наглядової ради.

Зрозуміло, що діяльність виконавчого органу пильно контролюється . Знайте, — про свою діяльність такі органи регулярно звітують загальним зборам акціонерів і наглядовій раді акціонерного товариства.

Повноваження осіб, обраних до правління або іншого виконавчого органу припиняються відкликанням цих осіб і обранням інших осіб. Відповідне рішення ухвалюють загальні збори акціонерів . Процедурні моменти мають бути врегульовані в статуті акціонерного товариства або в Положенні про правління відкритого акціонерного товариства[5] .

4.5

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Виконавчий орган акціонерного товариства (правління):

 1. Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
 2. Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства
 3. Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 4. Глава 4. Виконавчий орган товариства
 5. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 6. Виконавчий орган
 7. § 8. Порядок формування та компетенція виконавчого органу
 8. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 9. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 10. Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган
 11. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 12. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 13. Наглядова рада акціонерного товариства
 14. Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
 15. Ревізійна комісія акціонерного товариства
 16. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 17. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 18. Установчі збори акціонерного товариства