<<
>>

§ 1. Виникнення та розвиток корпоративного управління

Методологічний підхід до визначення поняття корпоративного управління. Корпоративне управління в широкому і вузькому розумінні. Корпоративне управління як гармонізація публічного та приватного інтересів.

Методологічний підхід до визначення поняття корпоративного управління. Останнім часом до юридичного лексикону українських правників і фахівців потрапило словосполучення «корпоративне управління» і стало поширюватися при висвітленні проблематики, пов’язаної з функціонуванням насамперед АТ Незважаючи на численні публікації з приводу тих чи інших аспектів корпоративного права, воно не завжди пов’язується з корпоративним управлінням, а остання інституція не завжди сприймається в цілому і далеко не завжди усвідомлюється як комплекс взаємопов’язаних компонентів у різних сферах економіки, права, управлінської діяльності, психології, соціології тощо. Тобто, залишаються невизначеними само поняття корпоративного управління та його взаємозв’язок із корпоративним правом.

Розв’язання цієї проблеми має відбуватися насамперед на методологічному рівні.

Це вимагає комплексного наукового осмислення тих правових форм і механізмів, за допомогою яких спрацьовує таке утворення, як корпорація. При цьому методологічну роль мають відігравати не тільки закони із передбачуваними ними поняттями та процедурами, а й загальнонаукові поняття і методи з їх інструментарієм та підходами. За допомогою таких міждисциплінарних понять, як інтерпретація, моделювання, інформація, ефективність та ін., вдалося більш поглиблено вникнути у правові зв’язки в АТ та інших корпораціях.

Основними методологічними недоліками, на які можна зазначити в сучасній правовій науці, є такі.

1. Змішування теорії щодо існуючого становища корпоративного управління і того, що повинно бути. Причому останнє потребує спирання не на недосконалі закони, а на концептуально обґрунтовану, практично вивірену модель, що увібрала у себе досягнення права інших країн і врахувала особливості сучасного економіко-правового стану України.

Просте коментування чинних українських законів, систематизація без творчої наукової думки щодо їх вдосконалення, доктринального пере- працювання не дасть ніякого результату.

2. Консервативне і майже закостеніле ставлення до наукових і загальнотеоретичних надбань минулого. Безумовно, їх перегляд має бути обґрунтованим і вивіреним. Неможливо припустити, аби усталені правові конструкції раптом зруйнувалися із виникненням у будь-кого (хоча б і авторитетної особи) свого бачення. Проте й упертість в збереженні того, що вже відмерло, навряд чи слід вітати. Так, за сучасним загальнотеоретичним підходом в національному праві не знаходиться місця не тільки корпоративному управлінню, а й корпоративному праву, яке суміщає в собі норми не тільки цивільного, а й інших галузей права.

3. Видається також, що сучасний підхід до проблематики співвідношення приватного і публічного права, який більшою мірою зводиться до критики ГК, вже давно вимагає переорієнтації на інші потреби. Це має бути очевидним при опрацюванні будь-якого закону, що так чи інакше містити приватноправові і публічно-правові норми та механізми.

Основоположним при усвідомленні сутності корпоративного управління має бути його обумовленість розвитком відносин власності і змінами в правомочностях власника[124]. Адже необхідність урегулювання питань управління виникає тоді, коли до відносин власності залучається велика кількість осіб. Тоді результати важливі не тільки для окремих осіб, а й для численних суб’єктів, які відсторонені від цієї власності, але так чи інакше зацікавлені в ній і результатах управління нею.

Зазначене наблизило регулювання цивільно-правових відносин власності через інститут юридичноі особи та участі власників й інших осіб в роботі її органів. Тому виникає поєднане коло відносин: власності — юридичних осіб, зокрема щодо статусу корпорацій — управління в юридичних особах, зокрема корпоративного управління.

Це також повинно стосуватись і управління державною власністю за такою ж схемою.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме § 1. Виникнення та розвиток корпоративного управління:

 1. § 2. Вплив на розвиток відносин із корпоративного управління наявності акцій в державній власності
 2. РОЗДІЛ ІІІ СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Види суб’єктів корпоративного управління та їх інтереси
 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 4. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
 5. § 1. Виникнення і розвиток криміналістики
 6. Проблематика становлення українського корпоративного законодавства та його зіставлення з Принципами корпоративного управління.
 7. 1. Виникнення держави та її розвиток
 8. 1. Виникнення держави та її розвиток
 9. Виникнення і розвиток держави і права СІЛА
 10. § 3. Виникнення і розвиток мусульманського права
 11. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Японії
 12. Виникнення і розвиток незалежних держав у Центральній Європі
 13. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Німеччині. Об'єднання Німеччини