<<
>>

§ 4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації

Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації — це акти, шо приймаються її органами управління для врегулювання госпо­дарської. соціальної та іншої діяльності і організації самоуправлін­ня.

В залежності від відносин, шо вимагають врегулювання, вони поділяются на:

а) нормативні акти щодо врегулювання економічної і соціаль­ної діяльності споживчих товариств та їх спілок;

б) нормативні акти щодо врегулювання внутрікооперативного будівництва.

Право на прийняття певного нормативного акта визначається компетенцією кооперативного органу, закріпленою в статуті. Тому правова природа статутної нормотворчої компетенції органів упра­вління споживчою кооперацією викликає особливий інтерес.

На відміну від інших видів кооперативів, споживча кооперація має власну систему кооперативних організацій та органи управлін­ня (з'їзд споживчої кооперації. Рада Укоопспілки, правління), яким споживчі товариства в установленому порядку делегували право прийняття нормативних актів, обов'язкових для всіх кооперативних органів і організацій та підпорядкованих їм підприємств і інших організацій.

Як зазначалося вище, органи споживчої кооперації приймають, переважно, примірні нормативні акти, до яких нале­жать примірні статути різних рівнів кооперативних формувань, примірні положення, примірні договори тощо. Тому вони належать до рекомендаційних норм, володіють юридичною силою зразка нормативного акта для низових кооперативних об'єднань, органі­зацій та спілок. На їх основі регіональні формування споживчої кооперації приймають свої статути і положення, укладають догово­ри, видають нормативні інструктивні листи та ін., які в галузевій літературі прийнято називати локальними нормативними актами для регулювання внутрішиьокооперативних відносин.

Примірні нормативні акти мають значення для уніфікації врегулювання однотипних внутрішиьокооперативних відносин в системі споживчої кооперації.

Вони дають можливість державним органам перевіряти, наскільки локальний нормативний акт регіо­нальної структури споживчої кооперації враховує рекомендації примірного нормативного акта, прийнятого вищими органами спо­живчої кооперації: наскільки він відповідає актам законодавства.

Локальні акти щодо регулювання економічних і соціальних відносин поширюються на торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність споживчих товариств та їх спілок. Вони надають можливість як виробити певні правила для поліпшення власної діяльності, так і сприяти соціальному і культурному розвитку села.

Оскільки споживчі товариства та їх спілки мають певну госпо­дарську і управлінську самостійність, то прийняття локальних актів може мати місце тоді, коли потрібно виробити єдині правила для усієї кооперативної організації. Це означає, що їх зміст повинен мати нормативні вимоги, які поширюються на все кооперативне об'єднання, організацію чи спілку.

Локальні нормативні акти щодо регулювання кооперативного будівництва охоплюють:

а) умови та підстави створення споживчих товариств та їх спілок і підпорядкованих їм підприємств і організацій;

б) колективне і індивідуальне членство в кооперації та права і обов'язки членів кооперативу;

в) умови та порядок формування органів управління спожив­чою кооперацію та їх компетенцію;

г) засади договірних відносин між споживчими товариствами та їх спілками і умови делегування товариствами своїх повноважень спілкам;

д) реорганізацію та ліквідацію споживчого товариства або спілки.

До внутрішньокоогіеративних нрмативних правових актів у системі споживчої кооперації належать статути, положення, поста­нови, розпорядження та ін. Ці акти створюють організаційні засади функціонування споживчої кооперації як системи кооперативних організацій.

Локальним нормативним актам належить велика роль в забе­зпеченні законності та правопорядку в системі споживчої коопера­ції. Так, при розгляді конкретних справ і вирішенні певних питань правоохоронними та судовими органами вони повинні керуватись внутрішньокооперативними нормативними актами і закладати їх в основу своїх рішень.

Проте самі судові рішення не є витоками кооперативного права. Вони є лише актами застосування існуючих норм кооперативного права.

Делегування прав і повноважень спілкам на прийняття внут- рішньокооперативних нормативних актів здійснюється споживчи­ми товариствами в такому порядку. Споживчі товариства шляхом прийняття рішення загальними зборами пайовиків делегують час­тину своїх повноважень районним спілкам споживчих товариств, про шо засвідчується в статуті райспоживспілки. В такому ж поря­дку вищі органи райспоживспілки делегують частину своїх повно­важень Кримспоживсгіілці та облспоживспілкам, а останні — Цен­тральній спілці споживчих товариств України (Укоопспілці), про шо засвідчується у статутах відповідних спілок.

В такому ж порядку здійснюється делегування повноважень в усіх громадських організаціях та їх об'єднаннях, побудованих на засадах членства. Крім статутних прав і повноважень, окремі дода­ткові права і повноваження можуть бути делеговані на договірних засадах або ж шляхом видачі разового чи постійного доручення.

В такому ж порядку буде здійснюватись делегування прав і повноважень, кооперативним об'єднанням сільськогосподарських кооперативів в разі їх утворення у відповідності із ст. 26 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації:

 1. § 4. Правове становище спільних підприємств у системі кооперації
 2. § 3. Підзаконні нормативні акти про кооперацію
 3. § 5. Підзаконні нормативні правові акти
 4. § 5. Підзаконні нормативні правові акти
 5. § 4. Розвиток кооперації після проголошення незалежності України
 6. § 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види
 7. § 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види
 8. § 1. Основні принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації
 9. § 2. Структура органів самоврядування в кооперації
 10. § 5. Акти правозастосування, їх види
 11. § 5. Акти правозастосування, їх види
 12. § 5. Види і організаційні форми кооперації в зарубіжних країнах
 13. 4.1.2. Адміністративні акти та їх трактування в праві різних держав
 14. Акти застосування норм права, їх види
 15. Примусові акти, що не мають характеру санкцій
 16. Право власності в кооперації
 17. Стаття 6. Нормативно-правові акти Уряду Республіки
 18. § 5. Застосування вексельного права в кооперації
 19. § 2. Суб'єкти право власності в кооперації
 20. § 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації