>>

ВСТУП

Вивчення курсу «Корпоративне право» — важлива і невід’ємна частина освіти студентів юридичних вузів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економіки. Кожен студент собі чітко усвідомити важливість даного курсу для власного майбутнього.

Метою курсу «Корпоративне право» є вивчення основних положень діяльності підприємств різних видів, правового статусу суб’єктів господарських відносин, принципів організації підприємницької діяльності та захисту економічної конкуренції.

Програма курсу розроблена таким чином, щоб активізувати використання студентами знань, отриманих у ході вивчення конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права.

Програма підготовлена з урахуванням вимог чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного і глибокого опанування студентами основних положень корпоративного права.

Основні форми вивчення курсу «Корпоративне право» — лекції, семінарські заняття та самостійна робота студентів.

Вирішення практичних завдань із корпоративного права дасть можливість студентам пе- вною мірою оволодіти практикою застосування корпоративного законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів правовідносин.

У результаті вивчення дисципліни студентами вирішуються такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень дисципліни; вироблення навичок практичного застосування щдобутих знань.

Вивчаючи корпоративне право України, студенти повинні:

• знати джерела корпоративного права, основні принципи та інститути корпоративного права;

• ознайомитися з практикою застосування корпоративного законодавства державними органами, з практикою реалізації корпоративного законодавства юридичними особами;

• уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів окремих учасників господарсько-правових відносин, аналізувати відповідні акти корпоративного законодавства.

Оцінювання знань студентів з даної дисципліни відбувається на основі результатів поточного контролю знань, завданням якого є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу по частинах, умінь і навичок самостійного опрацювання літературу, здатності осмислити зміст теми, розділу чи окремого питання, усно чи письмово представити матеріал на потрібному рівні.

У рамках дисципліни «Корпоративне право» вивчаються такі теми: Загальна характеристика корпоративного права. Господарське товариство — основний суб’єкт корпоративного права. Порядок створення господарських товариств. Правове положення учасників господарського товариства. Майно господарського товариства. Засади корпоративного управління. Припинення господарського товариства. Припинення господарського товариства за судовим рішенням щодо визнання його банкрутом. Акціонерне товариство: загальноправова характеристика. Захист прав акціонерів. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю. Правові засади функціонування повного товариства. Правові засади функціонування командитного товариства.

| >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. Вступ
 6. ВСТУП
 7. Вступ
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. Вступ
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Вступ