<<
>>

§ 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства

Трапляються випадки, коли господарське товариство втрачає чи пошкоджує свідоцтво про державну реєстрацію або втрачає установчі документи.

Втрата або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію є підставою для заміни свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства.

Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням засновники (учасники) господарського товариства або уповноважений ними орган чи особа повинні подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

— заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

— не придатне для використання свідоцтво про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його пошкодження;

— документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

— документ про підтвердження внесення реєстраційного збору за заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.

Повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію повинно містити відомості про:

• найменування господарського товариства;

• ідентифікаційний код господарського товариства;

• місцезнаходження господарського товариства;

• серію та номер свідоцтва, що втрачене або замінене;

• місце та дату внесення запису про втрату або заміну свідоцтва.

Державний реєстратор не має права вимагати додаткові документи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.

Документи, які подаються для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, приймаються за описом.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, якщо:

— документи подані за неналежним місцем проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням;

— документи не відповідають вимогам, які встановлені ч.

1 ст. 8, ч. 5 ст. 10 та ч. 20 ст. 22 Закону про державну реєстрацію;

— документи подані не у повному обсязі;

— документи подано особою, яка не має на це повноважень;

— до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів із дати надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.

Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вноситься відповідний запис.

У разі втрати оригіналів установчих документів господарське товариство затверджує нову редакцію установчих документів та реєструє зміни до установчих документів.

Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів у разі втрати установчих документів господарське товариство має подати такі документи:

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

— примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів;

— документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

— два примірники установчих документів у новій редакції;

— документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Повідомлення про втрату оригіналів установчих документів має містити відомості про:

• найменування господарського товариства;

• ідентифікаційний код господарського товариства;

• місцезнаходження господарського товариства;

• назву установчого документа, який втрачено (статут, засновницький договір тощо).

Навчальні завдання

1. Скласти перелік нормативно-правових актів, які регламентують порядок заснування господарських товариств.

2. Скласти перелік нормативно-правових актів, які регламентують порядок створення господарських товариств шляхом реорганізації.

3. Скласти перелік дій, пов’язаних з найменуванням господарського товариства.

4. Скласти перелік дій, які відбуваються на етапі державної реєстрації господарського товариства.

5. Порівняти положення Господарського кодексу України про державну реєстрацію господарських товариств з відповідними положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

6. Скласти перелік документів, що підтверджують внесення засновниками вкладів до статутного капіталу.

7. Скласти перелік підстав для відмови у проведенні державної реєстрації господарського товариства.

8. Скласти перелік документів, необхідних для одержання господарським товариством дозволу на виготовлення печаток і штампів.

9. Скласти перелік документів, необхідних для взяття господарського товариства на облік в органах державної податкової служби як платника податків.

10. Охарактеризувати порядок взяття господарського товариства на облік як платника страхових внесків.

11. Охарактеризувати процедуру відкриття рахунку в іноземній валюті.

12. Назвати наслідки порушення порядку заснування господарських товариств.

13. Скласти перелік відомостей, які має містити статут акціонерного товариства.

14. Скласти перелік відомостей, які має містити договір про заснування акціонерного товариства.

15. Скласти перелік відомостей, які має містити статут товариства з обмеженою відповідальністю.

16. Скласти перелік відомостей, які має містити засновницький договір повного товариства.

17. Скласти перелік відомостей, які має містити меморандум командитного товариства.

18. Скласти перелік підстав для визнання недійсними установчих документів господарського товариства.

Практичні завдання

Ситуація 1. Петренко С. Т., Іванов П. Л. та Красько В. А уклали договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Було проведено перші загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, на яких було прийнято рішення про заснування «Товариства з обмеженою відповідальністю «100 % відпочинку”». На цих зборах Красько В. А. було уповноважено вчиняти дії, необхідні для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «100 % відпочинку»».

Запитання

Які питання мали ввійти до порядку денного загальних зборів учасників?

Які дії має вчинити Красько В. А.?

Чи відповідає найменування товариства з обмеженою відповідальністю вимогам, що висуває чинне законодавство?

Відповідь обґрунтуйте

Ситуація 2. 10 травня 2007 р. єдиним засновником Відкритого акціонерного товариства «К + А + П» Фільчиком С. М. було прийнято рішення про створення відкритого акціонерного товариства, затверджено його статут та прийнято низку важливих рішень. Зокрема, пан Фільчик С. М. прийняв рішення створити у Відкритому акціонерному товаристві «К + А + П» статутний капітал у розмірі 525 000 грн. Як вклад до статутного капіталу Фільчик С. М. планував внести одну земельну ділянку розміром 1 га з цільовим призначенням «Під особисте селянське господарство», власником якої він виступав.

5 червня 2007 р. було зібрано необхідний пакет документів, який пан Фільчик С. М. особисто подав державному реєстратору за місцезнаходженням Відкритого акціонерного товариства «К + А + П».

Запитання

Які вимоги закон висуває до статутного капіталу акціонерних товариств?

Чи відповідає розмір статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «К + А + П» вимогам закону?

Чи мав право засновник вносити до статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «К + А + П» земельну ділянку з цільовим призначенням «Під особисте селянське господарство»?

Яке рішення має прийняти державний реєстартор?

Відповідь обґрунтуйте.

Завдання:

Складіть перелік помилок, яких припустився у ході створення відкритого акціонерного товариства пан Фільчик С. М.

Складіть перелік рекомендацій для засновника відкритого акціонерного товариства щодо формування статутного капіталу.

Розробіть проект рішення про створення відкритого акціонерного товариства, якщо воно створюється одним учасником.

Розробіть проект порядку денного перших загальних зборів акціонерів, на яких приймається рішення про створення відкритого акціонерного товариства (якщо товариство засновують 5 осіб).

Завдання для перевірки знань

— Дайте визначення поняття «заснування юридичної особи».

— Назвіть етапи заснування господарського товариства.

— Перелічіть дії, які відбуваються на підготовчому етапі заснування господарського товариства.

— Назвіть нормативно-правові акти, які регламентують порядок державної реєстрації господарських товариств.

— Розкрийте поняття «державна реєстрація юридичних осіб».

— Хто здійснює державну реєстрацію господарських товариств?

— Перелічіть документи, які необхідно подати державному реєстратору для проведення державної реєстрації господарського товариства.

— Що таке резервування найменування господарського товариства?

— У яких випадках державний реєстратор залишає документи, що подані для проведення державної реєстрації господарського товариства, без розгляду?

— У яких випадках державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації господарського товариства?

— У які строки має бути проведена державна реєстрація господарського товариства?

— Перелічіть реквізити Свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства.

— Назвіть порушення порядку створення господарського товариства.

— До яких наслідків може призвести порушення порядку створення господарського товариства?

— Розкрийте зміст поняття «установчий документ»

— Які установчі документи господарських товариств ви знаєте?

— Які ознаки притаманні засновницькому договору?

— Які ознаки притаманні статуту?

— Які відомості має містити статут акціонерного товариства?

— Які відомості має містити статут товариства з обмеженою відповідальністю?

— Які відомості має містити статут товариства з додатковою відповідальністю?

— У якому порядку затверджується статут акціонерного товариства?

— Як затверджується статут товариства з обмеженою відповідальністю?

— У чому полягає відмінність між засновницьким договором і меморандумом?

— Які відомості має містити засновницький договір повного товариства?

— Які відомості має містити засновницький договір командитного товариства?

— Як оформлюються установчі документи господарських товариств?

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства:

 1. § 5. Внесення змін до установчих документів господарського товариства
 2. § 6. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними
 3. § 2. Державна реєстрація господарських товариств
 4. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 5. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 6. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 7. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 8. СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ
 9. Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства
 10. ТЕМА 2 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 11. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 12. § 4. Ліквідація господарського товариства
 13. Право на вихід із господарського товариства
 14. Роль нотаріуса при створенні господарських товариств
 15. § 5. Обов’язки учасників господарського товариства