<<
>>

Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.

9.

10.Цей аспект даного принципу буде розкрито в подальшому при аналізі інших принципів, які стосуються прав акціонерів на інформацію. Право акціонерів на захист розглянуто гл.

6 розд. IV. Тут лише слід вказати, що реалізація зазначених прав акціонерів безпосередньо пов’язана з дієвістю принципу їх рівності, оскільки неоднаковий доступ до інформації, з одного боку, усуває дрібних акціонерів від усвідомлення всього стану справ товариства, а відтак, можливості приймати адекватні рішення, а з другого — надає змогу значним акціонерам та іншим особам, які мають доступ до інформації про товариство, маніпулювати його капіталом, впливати на вчинення правочинів, в яких такі особи зацікавлені, і тим самим ставити всіх акціонерів в залежність від наслідків (часто негативних) подібних дій. В такому разі акціонери не можуть вважатися рівними, оскільки використання інформації одними з них позначається на інших.

Крім того, важливим є аспект розкриття членами виконавчого органу АТ та іншими особами своєї матеріальної зацікавленості в правочинах, які вчиняються АТ.

У більшості країн-членів ОЕСР операції з використанням закритої (внутрішньої) інформації заборонено на рівні закону. В цих випадках спостерігається конфлікт інтересів, коли члени наглядової ради та виконавчого органу АТ спокушаються використати своє становище для вчинення правочинів на свою користь або безпосередньо, або через інших осіб, з якими вони перебувають у ділових, родинних або особистих відносинах. З метою запобігання порушенням при вчиненні право- чинів в таких ситуаціях у законодавстві інших країн розроблено механізми розкриття інформації про конфлікт інтересів посадових осіб, порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Цей досвід давно слід було використати й Україні.

Таким чином, підсумовуючи наведене про принцип рівності акціонерів, можна зазначити, що ним охоплюється:

а) надання однакових прав голосу в межах однієї категорії акцій;

б) можливість для інвестора до моменту придбання акцій одержати інформацію щодо прав голосу за акціями всіх категорій;

в) після придбання акцій права акціонера не повинні змінюватися за винятком випадків, коли він мав можливість брати участь у прийнятті такого рішення;

г) управителі акцій та довірені особи повинні голосувати за погодженням з власником акцій та захищати його інтереси;

ґ) всім акціонерам повинна надаватися можливість брати участь та голосувати на ЗЗ без будь-яких обмежень, ускладнень та додаткових витрат;

д) операції у власних інтересах та операції з використанням внутрішньої інформації мають бути заборонені, а правочини із заінтересованістю та розкриття інформації про власний інтерес мають бути врегульовані окремо.

Наявність механізмів реалізації акціонерами своїх прав і задоволення інтересів, через що досягається можливість підвищення добробуту та забезпечується фінансова стабільність АТ. Цей принцип можна розкрити таким чином.

1.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.:

 1. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
 2. Захист прав акціонерів
 3. § 4. Судовий захист прав акціонерів
 4. Розділ 12 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД — МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ООН
 5. Стаття 28. Захист прав акціонерів — працівників товариства
 6. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 7. § 8. Міжнародний захист прав людини
 8. § 2. Типові порушення прав акціонерів
 9. § 4. Захист прав учасників господарського товариства
 10. 2.3.5. Захист прав працівників товариств, що беруть участь у злитті
 11. Забезпечення однакового ставлення до всіх акціонерів, правило «одна акція — один голос».
 12. Розділ 5 ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ГАЛУЗІ ПСИХІАТРІЇ
 13. Модуль 2. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ( ПОЗОВИ)
 14. §3. Встановлення, припинення і захист сервітутів
 15. Глава 3. Принципи корпоративного управління щодо прав акціонерів