<<
>>

§ 1. Загальна характеристика корпоративного управління

У широкому значенні корпоративне управління прийнято розглядати як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність господарського товариства.

У рамках корпоративного управління визначається, яким чином учасники (інвестори) здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу (менеджерів), а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства.

Належне корпоративне управління передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із третіми особами, які зацікавлені в успішній роботі товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо).

Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між власниками товариства, його виконавчими органами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Слід зазначити, що Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.03 № 571 було затверджено Принципи корпоративного управління.

Ці Принципи призначені для акціонерних товариств, проте ряд їх положень мають універсальний характер і можуть застосовуватися всіма господарськими товариствами.

Положення, викладені в Принципах, дозволять досягти якісного та прозорого управління товариством, дотримання яких має допомогти товариствам у підвищенні їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності.

Управління господарськими товариствами має будуватися на принципах[††††]:

— законності, згідно з яким органи управління мають приймати свої рішення відповідно до вимог закону;

— централізації поточного управління, що передбачає передусім здійснення поточного керівництва діяльністю товариства виконавчим органом;

— колегіального вирішення стратегічних питань, який полягає, перш за все, в прийнятті найважливіших рішень загальними зборами учасників товариства;

— пріоритетності рішень вищих органів управління; цей принцип передбачає, що рішення загальних зборів учасників товариства є обов’язковими для виконання всіма органами управління товариства, вони мають вищу юридичну силу порівняно з рішеннями інших органів управління товариства;

— плановості, згідно з яким органи управління організують свою роботу відповідно до певного плану, особливо цей принцип проявляється в роботі виконавчого органу товариства;

— контрольованості фінансово-господарської діяльності товариства; згідно з цим принципом товариство повинно забезпечити комплексний, незалежний, об’єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;

— підзвітності і підконтрольності; відповідно до цього принципу всі створені в товаристві органи підзвітні та підконтрольні загальним зборам учасників товариства;

— добросовісності та розумності; згідно з цим принципом посадові особи органів товариства повинні під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством та внутрішніми документами товариства, виявляти турботливість та обачність, які, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення, в аналогічній ситуації, а також сумлінно виконувати взяті на себе обов’язки;

— додержання інтересів товариства; цей принцип передбачає, що посадові особи органів товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов’язані із займаними ними посадами, виключно в інтересах товариства. Посадові особи органів товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам товариства.

Зокрема посадові особи не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо;

— прозорості та належного розкриття інформації; цей принцип передбачає, що товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення;

— персональної відповідальності; посадові особи органів управління господарських товариств несуть персональну відповідальність за належне виконання ними своїх обов’язків. Посадові особи повинні відшкодовувати збитки, завдані товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов’язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб необхідно передбачати в цивільно-правових або трудових договорах, що укладаються між товариством та посадовими особами. У цивільно-правових договорах та трудових контрактах, що укладаються між товариством та посадовими особами органів товариства, доцільно передбачати дієві засоби відповідальності таких осіб за заподіяння товариству шкоди внаслідок невиконання чи неналежного виконання ними свого обов’язку діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах товариства.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 1. Загальна характеристика корпоративного управління:

 1. Глава 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
 2. РОЗДІЛ ІІІ СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Види суб’єктів корпоративного управління та їх інтереси
 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 4. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
 5. Проблематика становлення українського корпоративного законодавства та його зіставлення з Принципами корпоративного управління.
 6. Стаття 48. Загальне управління публічною службою
 7. Глава 6. Охорона та захист прав учасників корпоративних правовідносин як показник рівня корпоративного управління
 8. § 5. Корпоративне управління
 9. І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія .2007, 2007
 10. 4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління
 11. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014, 2014
 12. § 1. Виникнення та розвиток корпоративного управління
 13. 2. Важливість корпоративного управління
 14. 5. Сфера дії Принципів корпоративного управління