<<
>>

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”

містить таке положення, що відповідає положенням acquis communautaire:

• положення статті 8 Закону, що визначають повноваження комісії відповідають вимогам статті 24 Директиви.

Вимоги до аудиторського висновку та довідки про фінансовий стан, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, а також аудиторського висновку при поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім банків) містять таке положення, що відповідає acquis communautaire:

• положення пункту 1.8.1 шодо вимоги до аудитора висловлювати думку шодо розкриття інформаиіїзавидами активів відповідно до встановлених нормативів,

зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відповідає вимогам статті 4 Директиви.

Принципи корпоративного управління містять таке положення, шо відповідає acquis communautaire:

• зобов'язання виконавчого органу акціонерного товариства звітувати перед акціонерами раз на три місяці, шо відповідає вимогам статті 6 Директиви про підготовку проміжних звітів керівництва.

Виходячи з проведеного аналізу сучасного стану адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері фінансових послуг за напрямком "вимоги шодо прозорості інформації про компанії, чиї цінні папери котуються на фондових ринках", рівень адаптації законодавства України до Законодавства ЄС можна оцінити як середній.

Варто зазначити, шо положення Директиви 2004/109/ЄС відображають загальносвітові тенденції ринків фінансових послуг, які встановлюють більш жорсткі вимоги до емітентів шодо стандартів розкриття інформації. Тому, природно, вітчизняним компаніям, які мають на меті вихід, принаймні, на фінансові ринки найближчих сусідів необхідно запозичувати ці стандарти.

Це є передумовою для вдосконалення вітчизняної законодавчої бази у цій сфері.

В зв'язку з цим необхідно:

1) . врахувати в законодавстві України:

• зобов'язання емітента повідомляти компетентний орган про внесення змін до статуту, визначені у статті 19 Директиви 2004/109/ЄС;

• необхідність повідомляти емітента і уповноважений орган про факти зміни права власності з врахуванням порогів, які визначені у статті 19 Директиви 2004/109/ЄС;

• вимоги щодо підготовки емітентами проміжних звітів керівництва, згідно зі статтею 6 Директиви 2004/109/ЄС;

• зобов'язання акціонера повідомляти емітента про придбання або продаж

ним акцій цього емітента, які допущені до лістингу на врегульованому ринку, і які дозволяють акціонеру здійснювати голосування на зборах акціонерів щодо відсоткового розміру такого права відповідно до порогів зазначених у статті 9 Директиви 2004/109/ЄС.

2) привести у відповідність:

• права власників цінних паперів з врахуванням статті 17 Директиви 2004/109;

• вимоги щодо підготовки емітентами звітів, згідно зі статтею 5 Директиви 2004/109.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”:

 1. РОЗДІЛ 5 Контрольно-ревізійна діяльність та ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 2. Поняття та класифікація цінних паперів
 3. Закон України Про акціонерні товариства Зміст документа
 4. 3.6 Органи, які забезпечують регулювання фондового ринку
 5. Стаття 21. Емісія цінних паперів
 6. 2.2 Основні види цінних паперів
 7. 6.1.2 Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі
 8. § 3. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства
 9. Стаття 23. Оплата цінних паперів
 10. 2.1 Поняття та класифікація цінних паперів
 11. 7.4 Оцінювання вартості цінних паперів
 12. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 13. Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів
 14. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 15. Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств
 16. РОЗДІЛ 7 ФІНАНСОВІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 17. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 18. Шляхи вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні
 19. Основні етапи становлення та розвитку сучасного державного ладу України
 20. 8. Директива Європейського Парламенту та Ради2004/109/єс від 15 грудня2004 року про гармонізацію вимог шодо прозорості інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до продажу на врегульованому ринку і яка вносить зміни до Директиви 2001/34/ЄС