<<
>>

Законодавство України

Положення Одинадцятої Директиви Ради 89/666/ЄЕС враховані в законодавстві України - це, зокрема, положення статей 2-3 Директиви (статті 20, 22, 28 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців”).

В законодавстві України механізм розкриття інформації про філії товариства забезпечується шляхом внесення відповідних документів та відомостей до державного реєстру, що визначено в Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”. Відомості про філії (відокремлені підрозділи) юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру. В Єдиному державному реєстрі мають міститися такі відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи:[63]

• ідентифікаційний код юридичної особи;

• ідентифікаційний код філії, представництва;

• повне найменування відокремленого підрозділу;

• місцезнаходження відокремленого підрозділу;

• основні види діяльності відокремленого підрозділу;

• прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери платників податків;

• дату постановки на облік та зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;

• дату та номер запису про включення або виключення відомостей до/з Єдиного державного реєстру, дату та номери запису про внесення змін до нього;

• місце проведення запису про включення або виключення відомостей до/з Єдиного державного реєстру;

• місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;

• прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про включення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про виключення відокремленого підрозділу юридичної особи.

Але щодо представництв та філій іноземних юридичних осіб в Україні лише зазначається, що вони підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.[64] [65] Такого закону на сьогодні не існує, а інформація про відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб не включається до Єдиного державного реєстру і не оприлюднюється будь-яким іншим чином.

Стаття 5 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” передбачає лише можливість державної реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності. Реєстрацію зазначених представництв здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію . Для реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності на території України необхідно подати:

• заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка складається у довільній формі;

• виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб'єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору;

• довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок подавця;

• довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб'єкта господарської діяльності.

У разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси чи оголошення іноземного суб'єкта господарської діяльності неплатоспроможним або банкрутом його представництво на території України зобов'язане повідомити про це центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики у семиденний строк.

Крім того, передбачається реєстрація постійних представництв нерезидентів у органах державної податкової служби за місцем їх знаходження[66]. Але така реєстрація переслідує переважно фіскальні цілі.

З вищенаведеного видно, що оприлюднення відповідних відомостей про представництво іноземного суб'єкта господарювання взагалі законом не передбачене.

Відкриття філій товариств України на території ЄС можливе лише за виконання умов, вказаних в Одинадцятій Директиві. Особливо це стосується правил, які застосовуються до складання фінансової звітності та проведення аудиторської перевірки такої звітності. Тут товариство обов’язково стикнеться з проблемою складання та перевірки документів у порядку, передбаченому Директивами 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС. Отже можливість відкриття та проведення діяльності через філію підприємствами України та території ЄС прямо залежить від адаптації та застосування вказаних бухгалтерських Директив. Не варто згадувати, що економічна вигода відкриття філій українських підприємств на території ЄС стане дедалі більш важливою особливо з розширенням ЄС в 2004 році.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме Законодавство України:

 1. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 2. ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 3. Законодавство України
 4. Законодавство України
 5. Співвідношення міжнародних договорів і національного законодавства України
 6. § 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства
 7. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
 8. § 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
 9. § 7. Система законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства
 10. § 2. Система законодавства
 11. § 3. Систематизація законодавства
 12. Розділ 15. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА