<<
>>

ЗАПИТ про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

Державному реєстратору____________________________________________________

(найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації)

Запитувач_________________________________________________________________

(найменування юридичної особи

або прізвище, ім ’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

Відповідно до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» прошу видати довідку про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців інформації щодо

(ідентифікаційний код, найменування, місце знаходження юридичної особи

або прізвище, ім ’я, по батькові, місце проживання фізичної особи — підприємця)

Про проведення реєстраційних дій щодо фізичної особи підприємця (необхідне відмітити):

1.
Державна реєстрація фізичної особи — підприємця.
2.
Унесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням.
4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з її смертю.
5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця у зв’язку з оголошенням її померлою.
6. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язано з банкрутством фізичної особи — підприємця.
7.
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством фізичної особи — підприємця.
8. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо визнання фізичної особи — підприємця банкрутом.
9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство.
10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.
11. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з визнанням її безвісно відсутньою.
12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця, або про проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (необхідне відмітити):
1. Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи.

2. Державна реєстрація змін до установчих документів.
3. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів
4. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників щодо припинення юридичної особи.
5. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
6. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.
7.
Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством.
8. Державна реєстрація припинення на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством.
9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження справи про банкрутство юридичної особи.
10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення провадження справи про банкрутство юридичної особи.
11. Державна реєстрація припинення за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.
12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи.
13. Унесення запису до Єдиного державного реєстру про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що пов’язане з банкрутством.
14. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті злиття або поділу.
15. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті приєднання або перетворення.
16. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення про виділ.

Довідку (необхідне відмітити):

видати на руки
надіслати поштою на адресу:
країна:
поштовий індекс:
область:
район:
місто/село вулиця, будинок
Телефон (факс)

« »

20__ року

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 9

до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій

Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами за станом на кінець звітного року_________________

Найменування:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Одиниця виміру: тис.

грн.
Найменування статті Код

рядка

За даними балансу, на кінець звітного періоду Розрахункові дані, на кінець звітного періоду
1 2 3 4
АКТИВИ
Нематеріальні активи: залишкова вартість 010
Незавершене будівництво 020
Основні засоби: залишкова вартість 030
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Запаси: виробничі запаси 100
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
Запаси: готова продукція 120
Запаси: товари 130
Векселі одержані 140
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 150
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 160
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 170
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів 180
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 190
Інша поточна дебіторська заборгованість 200
Поточні фінансові інвестиції 210
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 220
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті 230
Інші оборотні активи 240
Витрати майбутніх періодів 250
*
*
*

1 2 3 4
Активи, усього
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстроченні податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів 540
Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 550
Поточні зобов’язання за розрахунками: з позабюджетних платежів 560
Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування 570
Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці 580
Поточні зобов’язання за розрахунками: з учасниками 590
Поточні зобов’язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом II 430
Доходи майбутніх періодів 630
*
*
*
Зобов’язання, усього
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал 300
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
*
*
*
Скоригований статутний капітал

* цей рядок заповнюється емітентом при наявності додаткової інформації

Примітки:________________________________________________

Висновок:

Керівник М. П.

Головний бухгалтер М. П.

_________ (_______________________________ )

(підпис) (П. І. Б.)

_________ (_______________________________ )

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 2

до Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Розрахунок вартості чистих активів закритими акціонерними товариствами за станом на кінець року

Найменування:_______________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

Одиниця виміру: тис. грн

Найменування статті Код

рядка

За даними балансу, на кінець звітного періоду Розрахункові дані, на кінець звітно - го періоду
1 2 3 4
АКТИВИ
Нематеріальні активи: залишкова вартість 010
Незавершене будівництво 020
Основні засоби: залишкова вартість 030
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Запаси: виробничі запаси 100
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
Запаси: незавершене виробництво 120
Запаси: готова продукція 130
Запаси: товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 180
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів 190
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті 230
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Витрати майбутніх періодів 270
*
*
*
Активи, усього

1 2 3 4
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів 540
Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 550
Поточні зобов’язання за розрахунками: з позабюджетних платежів 560
Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування 570
Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці 580
Поточні зобов’язання за розрахунками: з учасниками 590
Поточні зобов’язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом II 430
Доходи майбутніх періодів 630
*
*
*
Зобов’язання, усього
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал 300
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
*
*
*
Скоригований статутний капітал

* Цей рядок заповнюється емітентом при наявності додаткової інформації.

Примітки:

Висновок:

Керівник

М. П.

Головний бухгалтер

(підпис)

(

(П. І. Б.)

М. П.

(підпис)

(

(П. І. Б.)

)

)

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме ЗАПИТ про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців:

  1. ЗАПИТ про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  2. ЗАПИТ про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
  3. 6.4.2 Оподаткування доходів фізичних осіб
  4. § б. Правосуб'єктність фізичних осіб
  5. § 7. Правосуб'єктність юридичних осіб
  6. Юридичні особи. Види юридичних осіб
  7. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
  8. б) Права стосовно осіб і речей
  9. Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-
  10. Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства