<<

Зміст

Вступ. Кооперативне право як навчальна дисципліна ........................................... З

Частина перша

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА Розділ 1

ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ВИТОКИ, СУБ'ЄКТИ КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА

§ 1.

Поняття і предмет кооперативного права і його співвідношення

з іншими галузями права................................................................................. 7

§ 2. Співвідношення кооперативного права з іншими галузями права 15

§ 3. Функції і завдання кооперативного права........................................................ 21

§ 4. Методи регулювання в кооперативному праві................................................. 25

§ 5. Принципи кооперативного права....................................................................... 27

§ 6. Система кооперативного права......................................................................... 35

Розділ II

ІСТОРІЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ І КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

§ 1. Зародження кооперації та розвиток кооперативного руху і ко­оперативного права в Україні в середині XIX — на початку

XX ст..................................................................................................................

38

§ 2. Кооперація України між першою і другою світовими війнами 48

§ 3. Кооперативний рух в Україні в 40-х—80-х роках................................................ 58

§ 4. Розвиток кооперації після проголошення незалежності України 64

Розділ III

ВИТОКИ КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА

§ 1. Конституційні засади кооперативного права ................................................... 75

§ 2. Закони як витоки кооперативного права......................................................... 78

§ 3. Підзаконні нормативні акти про кооперацію...............................................................

84

§ 4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації................................................... 87

Розділ IV

ПРАВО ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВІ (ТОВАРИСТВІ)

§ 1. Поняття права членства в кооперативі (товаристві)................................................ 90

§ 2. Порядок та умови вступу до кооперативу ... ............................................................ 92

§ 3. Права та обов'язки членів кооперативу.................................................................... 94

§ 4. Підстави і правові наслідки припинення членства в кооперативі

(товаристві)................................................................................................................ 99

§ 5. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі. . 101

Розділ V

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КООПЕРАТИВІВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

§ 1. Правове становище кооперативу (товариства)....................................................... 104

§ 2. Правове становище об'єднання кооперативів (спілки)........................................... 109

§ 3. Правове становище підприємств та організацій, створених

кооперативами та їх об'єднаннями........................................................................ 115

§ 4. Правове становище спільних підприємств у системі кооперації 120

Частина друга

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОЗДАТНОСТІ КООПЕРАТИВІВ (ТОВАРИСТВ) ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

Розділ VI

ПРАВО ВЛАСНОСТІ В КООПЕРАЦІЇ

§ 1. Поняття права кооперативної власності ................................................................. 124

§ 2. Суб'єкти права власності в кооперації...................................................................... 129

§ 3. Об'єкти права власності кооперативів та їх об'єднань .... 133

§ 4. Зміст права власності ............................................................................................... 139

§ 5. Майнові фонди кооперативу та об'єднання кооперативів.

їх структура і правовий режим................................................................................

142

§ 6. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених

кооперативами та їх об'єднаннями........................................................................ 147

Розділ VII

ПРАВО КООПЕРАТИВНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

§ 1. Поняття права кооперативного самоврядування ................................................ 151

§ 2. Структура органів самоврядування в кооперації..................................................... 153

§ 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу............................................. 156

§ 4. Повноваження правління і голови кооперативу...................................................... 161

§ 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок) ... 164

Зміст
329

§ 6. Контрольно-ревізійні органи та їхні повноваження.................................................. 169

Розділ VIII

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КООПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Основні види і напрями кооперативної діяльності................................................... 173

§ 2. Організаційно-правові форми кооперативної діяльності ... 178

§ 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації 182 § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх

об'єднань.......................................... ....................................................................... 186

Розділ IX

ДОГОВІРНІ ФОРМИ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН

§ 1. Поняття і загальна характеристика договірних відносин коопе­ративних організацій та їх види 190

§ 2. Правове регулювання договірних відносин кооперативних орга­нізацій .... 194

§ 3. Договори в сфері кооперативної торгівлі, побутового, комуна­льного обслуговування і громадського харчування в кооперації 197 § 4. Договори у сфері заготівель сільськогосподарської продукції 205 § 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань

(спілок)...............................................................................................................

207

§ 6. Договірні відносини в сфері про спільну діяльність кооперативних

організацій......................................................................................................... 211

Розділ X

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ

§ 1. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове

регулювання ..................................................................................................... 216

§ 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій коо­перативів, об'єднань та створених ними підприємств і організа­цій 218

§ 3. Правове регулювання розрахунково-касових операцій коопера­тивів, їх об'єднань та створених ними підприємств і організацій 220 § 4. Правове регулювання кредитних відносин у кооперації . . . 226 § 5. Застосування вексельного права в кооперації ............... 229

Розділ XI

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І КООПЕРАЦІЇ

§ 1. Основні принципи, форми і методи взаємовідносин держави і

кооперації.......................................................................................................... 232

§ 2. Законодавче регулювання кооперативних відносин........................................ 235

§ 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприєм­ствами і організаціями 236

§ 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого само­врядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок) 238

§ 5. Правове регулювання договірних відносин державних і коопе­ративних органів 239

§ 6. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх об'єднанням (спілкам) внаслідок втручання державних органів в їх діяльність 240

Розділ XII

ЮРИДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КООПЕРАТИВІВ

§ 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування . . 241

§ 2. Основні організаційно-правові форми юридичного обслуговуван­ня кооперативів 244

§ 3. Нормативно-правові акти та порядок формування юридичної

служби в кооперативах............................................................................................

245

§ 4. Основні права та обов'язки юридичної служби...................................... 247

§ 5. Організація правової роботи в кооперативах ....................................... 250

§ 6. Правомочності юрисконсульта (адвоката) щодо укладання та

забезпечення виконання договорів ..................................................................... 254

Розділ XIII

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об'єднань як

предмет правового регулювання........................................................................... 257

§ 2. Система права, що регулює зовнішньоекономічну діяльність ко­оперативів, та його джерела 262

§ 3. Права і обов'язки кооперативів та їх об'єднань як суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності ........................................................................... 269

Розділ XIV

ПРАВОВА ОХОРОНА КООПЕРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

§ 1. Поняття і зміст правової охорони кооперативної власності . . 273

§ 2. Цивільно-правова охорона кооперативної власності............................ 275

§ 3. Кримінально-правова охорона кооперативної власності ... 281

§ 4. Адміністративно-правова охорона кооперативної власності . . 285

332 Зміст

Частина третя (спеціальна) Розділ XV

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

§ 1. Міжнародний кооперативний рух і українська кооперація . . 295 § 2. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних

країн. Міжнародні організації........................................................................... 302

§ 3. Право членства в кооперативах зарубіжних країн .......................................... 308

§ 4. Витоки кооперативного права зарубіжних країн ............................................. 313

§ 5. Види і організаційні форми кооперації в зарубіжних країнах 320

<< |
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме Зміст:

 1. Зміст
 2. Зміст правовідносин
 3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. Зміст дидактичної одиниці
 7. §2. Зміст права власності
 8. ЗМІСТ
 9. Зміст
 10. ЗмІст
 11. ЗМІСТ*
 12. ЗМІСТ
 13. ЗМІСТ
 14. зміст