<<
>>

Який документ засвідчує групу інвалідності та ступінь втрати працездатності?

Таким документом є Довідка медико-соціальної експертної комісії.

Для чого військовослужбовцю потрібна довідка МСЕК?

Довідка потрібна для отримання:

- одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

- інших видів соціальних виплат, встановлених законом.

Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК), а саме:

Міські/міжрайонні/районні МСЕК визначають:

• ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабілітаційний потенціал, групу інвалідності, причину і час її настання, професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків;

• потребу інвалідів у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення на підставі медичних показань і протипоказань, а також з урахуванням соціальних критеріїв;

• потребу інвалідів, потерпілих від нещасного випадку на виробництві, із стійкою втратою працездатності в медичній та соціальній допомозі, в тому числі в додатковому харчуванні, ліках, спеціальному медичному, постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі, побутовому обслуговуванні, протезуванні, санаторно-курортному лікуванні, придбанні спеціальних засобів пересування;

• ступінь стійкого обмеження життєдіяльності хворих для направлення їх у стаціонарні відділення центрів соціального обслуговування;

• причини смерті інваліда або особи, ступінь втрати працездатності якої визначений комісією у відсотках на підставі свідоцтва про смерть у разі, коли законодавством передбачається надання пільг членам сім’ї померлого;

• медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту і протипоказання до керування ним

Обласні, центральна в м. Києві МСЕК

• повторно оглядають осіб, що звертаються для встановлення інвалідності й оскаржили рішення районних, міжрайонних, міських комісій, перевіряють якість розроблення індивідуальних програм реабілітації, здійснюють контроль за повнотою і якістю їх виконання;

• проводять у складних випадках огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленнями районних, міжрайонних, міських комісій;

• визначають медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автомобільного транспорту і протипоказання до керування ним

Центральна МСЕК МОЗ України

• повторно оглядає осіб, які оскаржили рішення обласних, Київської та Севастопольської центральних міських комісій, перевіряє якість розроблених ними індивідуальних програм реабілітації, здійснює контроль за повнотою і якістю виконання програми;

• проводить у складних випадках огляд хворих та інвалідів за направленнями обласних, Київського та Севастопольського міських центрів (бюро) медико-соціальної експертизи;

• направляє в особливо складних випадках осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико- соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м.

Дніпропетровськ) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця)

Примірний перелік документів, які працівники МСЕК можуть попросити надати перед початком проходження медико-

соціальної експертизи:

1. Довідка військово-лікарської комісії для військовослужбовців (додаток № 4 до наказу Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 р.) або довідка для працівників органів внутрішніх справ (додаток № 11 до наказу МВС України № 85 від

06.02.2001 р.).

- або постанова Центральної військово-лікарської комісії, або Окружних військово-лікарських комісій м. Одеси або м. Львова;

- або свідоцтво про хворобу, видане військово-лікарською комісією (додаток № 11 до наказу Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 р.);

2. Направлення на МСЕК для визначення ступеня втрати працездатності, надане командиром військової частини або військкоматом, або ГУУМВС України (для працівників ОВС).

3. Направлення на МСЕК лікувально-профілактичного закладу за формою 088/о.

Яким є склад МСЕК?

- не менше трьох лікарів за спеціальностями, перелік яких затверджується МОЗ України з урахуванням профілю комісії та

- спеціаліст з реабілітації та

- лікар-психолог або психолог.

Важливо!

Медико-соціальна експертиза осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, які за станом здоров’я не можуть з’явитися на засідання комісії, проводиться за місцем їх проживання, а також у стаціонарних відділеннях центрів соціального обслуговування, або в стаціонарі, де така особа перебуває на лікуванні

Конкретний перелік документів, які необхідно подати для проходження медико-соціальної експертизи, слід з’ясовувати у МСЕК заздалегідь.

Яким є порядок проходження огляду осіб, які звертаються для встановлення інвалідності або визначення ступеня втрати працездатності?

У огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, проводиться після пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу;

У голова МСЕК повинен представити особу, яка звернулась за встановленням інвалідності;

Важливо!

Фахівці МСЕК зобов’язані ознайомити особу (законного представника) з порядком, умовами та критеріями встановлення інвалідності, а також надавати роз’яснення з інших питань, що пов’язані з встановленням групи інвалідності, на

вимогу особи (законного представника) або в разі її незгоди з рішенням МСЕК

У медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, здійснення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко- функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності;

У документи, що використовуються для визначення причинного зв’язку інвалідності, подаються в оригіналі або копії, засвідчені в установленому законодавством порядку;

У при огляді в МСЕК проводяться: вивчення документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи; опитування хворого; об’єктивне обстеження та оцінка стану всіх систем організму, необхідних лабораторних, функціональних та інших методів дослідження усіма членами комісії;

У датою встановлення інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (у відсотках) вважається день надходження до комісії документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи;

> МСЕК проводить засідання у повному складі та колегіально приймає рішення;

> відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до:

- акту огляду та

- протоколу засідання комісії, що підписуються головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою;

> у разі коли голова або окремі члени комісії не згодні з прийнятим рішенням, їх думка зазначається в акті огляду комісії, який подається у триденний строк Кримській республіканській, обласній або центральній міській комісії, що ухвалює відповідне рішення, із урахуванням результатів додаткового медичного обстеження та консультативного висновку головного спеціаліста відповідного профілю;

> рішення Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, обласних, центральних міських комісій (у тому числі в разі проведення огляду у складних випадках) ухвалюється більшістю голосів членів комісій. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Член комісії, не згодний з ухваленим рішенням, викладає свою думку в письмовому вигляді, яка додається до акта огляду.

Які документи МСЕК видає інваліду, або особі стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності?

1. Довідку та

2. Індивідуальну програму реабілітації.

!Видача особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, виписки з акта огляду комісії на руки забороняється.

У довідці МСЕК зазначаються відомості про:

• ступінь (у відсотках) втрати працездатності;

• встановлену групу інвалідності;

• причинний зв’язок інвалідності або втрати працездатності.

Чи може бути встановлено інвалідність заочно?

Встановлення інвалідності заочно не проводиться у разі, коли інвалідність спричинена захворюванням, одержаним в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку.

Чи можна оскаржити рішення МСЕК та яким є порядок оскарження?

1. У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії (висновок комісії відображений у довідці) письмову заяву до:

1) обласної, Київської та Севастопольської центральних міських комісій або

2) комісії, в якій він проходив огляд, чи

3) відповідного управління охорони здоров’я (управління охорони здоров’я міста, управління охорони здоров’я обласної/Київ- ськоїміської державної адміністрації).

2. МСЕК, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і ухвалює відповідне рішення.

3. Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене до МОЗ України.

4. Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку (судовий порядок оскарження не передбачає обов’язкового попереднього оскарження рішення МСЕК у порядку, визначеному п. 1, 2 та 3).

У разі судового оскарження необхідно звертатись до місцевого загального суду (районний, міський, районний у місті, міськрайон- ний суд) із позовом до МСЕК.

«Справи про оскарження рішень медико-соціальної експертної комісії, повідомлень медичних установ і актів розслідування нещасних випадків й хронічних професійних захворювань підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки спір стосується здоров’я фізичної особи, що є її особистим немайновим правом, захист якого здійснюється, зокрема, за нормами цивільного законодавства (стаття 275 ЦК України), або виникають із трудових правовідносин, а вказана комісія, хоча згідно з пунктом 4 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317, перебуває у віданні Міністерства охорони здоров’я України, проте відповідно до встановленого переліку прав і обов’язків (пункти 11-14Положення) не здійснює владних управлінських функцій, а спір не стосується господарської діяльності юридичних осіб (п. 10 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. № 3).

Важливо!

1. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на медико- соціальну експертизу покладається на керівника лікувально- профілактичного закладу охорони здоров’я.

2. Під час проходження Ви маєте право ставити членам комісії запитання і вимагати надання роз’яснень з питань, пов’язаних із встановленням інвалідності, визначення ступеня втрати працездатності, порядком, умовами та критеріями встановлення інвалідності.

3. Ви маєте право стежити за ходом проведення Вашого огляду, робити нотатки та записи за необхідності.

4. Необхідно, щоб в довідці МСЕК містилась вказівка на те, що поранення, контузія або захворювання настали під час виконання обов’язків військової служби, а не у зв’язку з проходженням військової служби чи інше формулювання. Правильне формулювання має значення для отримання соціальних виплат, у тому числі одноразової грошової допомоги

V__________________________________________________________ J

<< | >>
Источник: Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й.. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я. 2016

Еще по теме Який документ засвідчує групу інвалідності та ступінь втрати працездатності?:

 1. § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
 2. Порядок отримання довідки МСЕК і визначення групи інвалідності
 3. Стаття 33. Право регресу державної та муніципальної інституції та агенції, що стосується публічного службовця, який завдав шкоду
 4. Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів.
 5. Понятие документов, их классификация и правила обращения с документами — вещественными доказательствами
 6. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ)
 7. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ)
 8. Примерные формы процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе принудительного исполнения исполнительного документа
 9. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещении, территорий и находящихся там вещей и документов, изъятие вещей и документов
 10. Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
 11. Исполнение исполнительного документа, предписывающего передачу взыскателю имущества, указанного в исполнительном документе
 12. Статья 19.18. Представление ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство Комментарий к статье 19.18
 13. Способы защиты документов н денежных знаков. Методы выявления подделки документов и денежных знаков
 14. Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности Комментарий к статье 19.16
 15. Статья 19.17. Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог Комментарий к статье 19.17
 16. 2. Исследование принадлежностей документа
 17. «Традиционные» документы.
 18. Юридические документы, их виды
 19. 56 ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ