>>

ЗМІСТ

Вступ............................................................................................... 5

I. Каталог прав пацієнтів: загальні права у сфері

охорони здоров’я ............................................................................

7

II. Спеціальні права учасників бойових дій, які захищали неза

лежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення у сфері охорони здоров’я............... 10

III. Порядок переміщення пораненого і документальне

оформлення факту поранення.......................................................... 15

IV. Порядок отримання довідки МСЕК і визначення групи

інвалідності .................................................................................... 18

V. Порядок забезпечення учасників АТО технічними

та іншими засобами реабілітації ....................................................... 25

VI. Порядок направлення військовослужбовців на лікування

за кордон.......................................................................................

36

VII. Порядок призначення і виплати одноразової грошової

допомоги від держави військовослужбовцям .................................. 40

VIII. Військово-лікарська експертиза: окремі аспекти .................... 45

IX. Порядок проходження психологічної та медико-психологічної

реабілітації...................................................................................... 46

X. Реалізація права на безоплатне забезпечення

санаторно-курортним лікуванням .................................................... 48

XI. Зразки документів................................................................ 51

Контакти ........................................................................................ 63

CONTENTS

Introduction......................................................................................

5

I. Patients rights catalogue: general rights in healthcare system ........ 7

II. Special rights of participants of military operations, who defended independence, sovereignty and territorial integrity

of Ukraine and took part in ATO ......................................................... 10

III. Order of transportation of wounded person and corresponding

documents......................................................................................... 15

IV. Order of getting medical-social expert commission certificate

and distinguishing of level of disability .................................................. 18

V. Order of providing technical and rehabilitation means for ATO

participants ....................................................................................... 25

VI. Order of assignment for treatment abroad.................................. 36

VII. Order of assignment of single financial state help

for military men ................................................................................. 40

VIII. Military-medical examination aspects ...................................... 45

IX. Order of passing of psychological and medical-psychological

rehabilitation....................................................................................... 46

X. Providing of right of free rehabilitation treatment....................... 48

XI. Samples of documents........................................................... 51

Contacts ........................................................................................... 63

| >>
Источник: Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й.. Права учасників антитерористичної операції у сфері охорони здоров’я. 2016

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Зміст
 2. Зміст правовідносин
 3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. Зміст дидактичної одиниці
 7. §2. Зміст права власності
 8. ЗМІСТ
 9. Зміст
 10. ЗмІст
 11. ЗМІСТ*
 12. ЗМІСТ
 13. ЗМІСТ
 14. зміст
 15. Зміст
 16. Зміст
 17. Зміст
 18. зміст
 19. ЗМІСТ
 20. ЗМІСТ