<<
>>

Частина І. Судовий устрій Розділ 1. Суди

§ 1 [Незалежність адміністративних судів]. Адміністративне судочинство здійснюється незалежними, відокремленими від адміністративних органів уп­равління судами.

§ 2 [Суди та інстанції адміністративного судочинства].

Судами адміністра­тивного судочинства в землях є адміністративні суди та по одному вищому ад­міністративному суду, на рівні Федерації — Федеральний адміністративний суд з місцем знаходження в Лейпцигу.

§ 3. [Організація судів]. (1) Законом визначається:

— створення і ліквідація адміністративного суду чи вищого адміністра­тивного суду;

— перенесення місця знаходження суду;

— зміни меж судових округів;

— віднесення певних галузей справ одному адміністративному суду для округів декількох адміністративних судів;

4а. віднесення проваджень, відносно яких територіальна підсудність виз­начається відповідно з § 52 № 2 речення 1, 2 або 4 до іншого адміністративного суду або до декількох адміністративних судів землі;

— створення окремих палат адміністративного суду або окремих сенатів вищого адміністративного суду землі в інших місцях;

— передача розпочатих судових проваджень іншому суду у разі здійснен­ня заходів згідно з пунктами 1, 3, 4 та 4а, якщо компетенція не повинна визна­чатись відповідно положеннями, які діяли до цього часу.

(2) Декілька земель можуть домовитись про створення спільного суду чи спільних складів суду або про розширення меж судових округів за межі землі, в тому числі й для окремих видів справ.

§ 4 [Президія і розподіл справ в суді]. Відносно судів адміністративного су­дочинства відповідно діють норми Другої частини Закону про судовий устрій. Членів і трьох заступників уповноваженого на прийняття відповідно з § 99 абз. 2 рішень складу суду визначає Президія відповідно на строк у чотири роки. Члени та їх заступники повинні бути довічно призначеними суддями.

§ 5 [Склад і структура АС]. (1) Адміністративний суд складається з голови суду і головуючих та інших суддів в необхідній кількості.

1) В адміністративному суді створюються палати.

2) Палата адміністративного суду приймає рішення у складі трьох суддів і двох суддів на громадських засадах, якщо рішення не приймає одноособовий суддя. Під час прийняття ухвал за межами усного розгляду і складання судо­вих висновків (§ 84) судді на громадських засадах участі не беруть.

§ 6 [Передача одноособовому судді, повернення палаті]. (1) Як правило, палата передає судову справу для прийняття рішення одному зі своїх членів як одноособовому судді, якщо:

2) справа не є особливо складною у фактичному чи правовому відношенні;

3) судова справа не має принципового значення.

Суддя-стажер протягом першого року після свого призначення не може бути одноособовим суддею.

3) Судова справа не може бути передана одноособовому судді, якщо вона вже розглядалась усно в палаті, за винятком, коли було прийнято рішення із застереженням, часткове або проміжне рішення.

3) Одноособовий суддя може після заслуховування учасників проваджен­ня повернути справу палаті, якщо внаслідок значної зміни становища проце­су виявляється, що судова справа має принципове значення чи є надзвичайно складною у фактичному або правовому відношенні. Передача справи знову од­ноособовому судді виключається.

3) Ухвали згідно з абзацами 1 і 3 оскарженню не підлягають. На не здійс­нену передачу засіб правового оскарження спиратись не може.

§§ 7 та 8 (скасовані)

§ 9 [Склад та структура ВАС]. (1) Вищий адміністративний суд складаєть­ся з голови суду і головуючих та інших суддів в необхідній кількості.

3) У вищому адміністративному суді землі створюються сенати.

3) Сенати вищого адміністративного суду приймають рішення у складі трьох суддів; законодавством земель може бути передбачено, що сенати прий­мають рішення у складі п'яти суддів, двоє з яких також можуть бути суддями на громадських засадах. Для передбачених § 48 абз.

1 випадків може також бути передбачено, що сенати приймають рішення у складі п'яти суддів і двох суддів на громадських засадах. Речення 1, друга половина речення та речення 2 не діють відносно передбачених § 99 абз. 2 випадків.

3) (скасований)

§ 10 [Склад і структура ФАС]. (1) Федеральний адміністративний суд скла­дається з голови суду і головуючих та інших суддів в необхідній кількості.

3) У Федеральному адміністративному суді створюються сенати.

3) Сенати Федерального адміністративного суду приймають рішення у складі п'яти суддів, при прийнятті ухвал поза межами усних розглядів у складі трьох суддів.

§ 11 [Великий сенат у ФАС]. (1) У Федеральному адміністративному суді створюється Великий сенат.

3) Великий сенат приймає рішення, якщо один з сенатів хоче прийняти по правовому питанню рішення, яке відхиляється від рішення іншого сенату чи Великого сенату.

3) Передача справи до Великого сенату можлива лише у разі, коли сенат, від рішення якого повинно відбутись відхилення, на запит розглядаючого справу по суті сенату, заявив, що залишається на його правовій позиції. Якщо сенат, від рішення якого повинно відбутись відхилення, внаслідок зміни пла­ну розподілу справ в суді більше не може займатися цим правовим питанням, його місце займає сенат, до підсудності якого тепер належала б за планом роз­поділу справ в суді ця справа щодо якої було прийняте інше рішення. Ухвалу про запит і відповідь відповідний сенат приймає у складі суддів, необхідному для прийняття рішення по суті справи.

3) Сенат, який розглядає справу по суті, може передати питання, яке має принципове значення, для прийняття по ньому рішення Великому сенату, якщо це на його думку необхідно для подальшого розвитку права чи забезпе­чення єдності судової практики.

До складу Великого сенату входять голова суду і по одному судді від ревізійних сенатів, в яких голова не головує. Якщо справу до Великого сенату передає інший ніж ревізійний сенат або має бути прийняте рішення, яке від­хиляється від його рішення, то у Великому сенаті повинен бути представлений також і член цього сенату.

Якщо голова суду не може брати участь, його місце займає суддя сенату, до складу якого входить голова суду.

2) Члени і заступники призначаються Президією на один рік діяльності суду. Це стосується також члена іншого сенату відповідно з абзацом 5 речення 2 і його заступника. Головує у Великому сенаті голова суду, у разі його відсут­ності — найстарший за стажем член. При рівній кількості голосів вирішальне значення має голос головуючого.

2) Великий сенат приймає рішення лише стосовно питання права. Він може приймати рішення без усного розгляду. Його рішення щодо конкретної справи є обов'язковим для сенату, який розглядає справу по суті.

§ 12 [Великий сенат у ВАС]. (1) Положення § 11 відповідно діють для вищо­го адміністративного суду землі, якщо він виносить остаточне рішення стосов­но питання у межах законодавства землі. Місце ревізійних сенатів займають створені згідно з цим законом апеляційні сенати.

2) Якщо вищий адміністративний суд землі складається лише з двох про­фесійних сенатів, то місце Великого сенату займають Об'єднані сенати.

2) Законом землі може визначатись інший склад Великого сенату.

§ 13 [Судова канцелярія]. В кожному суді створюється судова канцелярія. В ній працює необхідна кількість службовців судової канцелярії.

§ 14 [Правова допомога і взаємодопомога]. Усі суди і адміністративні уста­нови надають адміністративним судам правову та взаємну допомогу.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Частина І. Судовий устрій Розділ 1. Суди:

 1. Частина II. Провадження Розділ 7. Загальні процесуальні положення
 2. Розділ І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 3. Розділ 5. Судове управління
 4. Частина перша Розділ І Загальна теорія кооперативного права Предмет, система, витоки, суб'єкти
 5. Розділ 4 СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА ЗДОРОВ'Я
 6. ДРУГА ЧАСТИНА ІНСТИТУЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА Розділ 7 НОРМИ ПРАВА
 7. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 8. § 3. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки
 9. є) Судова практика 1) Установчий характер судового рішення
 10. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 11. Статья 491. Иммунитет иностранного государства по спорам, связанным с эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания
 12. 2. Суспільний устрій та його еволюція
 13. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И АРБИТРАЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУДОВ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ
 14. Суспільний устрій а) Суспільні устрої, що встановлюють санкції
 15. 4. Державний устрій, суд, збройні сили
 16. 3. Державний устрій, суд, збройні сили