<<

Частина V. Заключні і перехідні положення

§ 173 [Відповідне застосування Закону про судовий устрій та Цивільно­го процесуального кодексу]. Якщо цей закон не містить ніяких положень про провадження, відповідно застосовуються Закон про судовий устрій та Цивіль­ний процесуальний кодекс, якщо цього не виключає принципова різниця між обома видами провадження.

Судом в розумінні § 1062 Цивільного процесуаль­ного кодексу є уповноважений адміністративний суд, судом в розумінні § 1065 Цивільного процесуального кодексу - вищий адміністративний суд землі.

§ 174 [Наявність кваліфікації для обіймання посади судді]. (1) Для пред­ставника публічних інтересів при вищому адміністративному суді землі та при адміністративному суді до наявності кваліфікації для посідання посади судді згідно з Німецьким законом про суддів прирівнюється наявність кваліфікації для адміністративної служби вищого рангу, якщо вона була одержана після не менш ніж трирічного вивчання юридичних наук в університеті та трирічного професійного навчання в органах державного управління через складання пе­редбачених законом іспитів.

(2) Для учасників війни передумова абзацу 1 вважається виконаною, якщо вони відповідають діючим відносно них особливим положенням.

§§ 175 - 177. (скасовані).

§§ 178 та 179. (положення про внесення змін).

§ 180 [Допит свідків та експертів згідно з Законом про адміністративну процедуру та Соціальним кодексом X]. Якщо допит або приведення до присяги свідків і експертів проводиться адміністративним судом згідно з Законом про адміністративну процедуру або з Десятою книгою Соціального кодексу, то це робить визначений у плані розподілу справ суддя. Про правомірність відмо­ви давати свідчення, експертний висновок чи від принесення присяги згідно з Законом про адміністративну процедуру або з Десятою книгою Соціального кодексу адміністративний суд виносить рішення через ухвалу.

§§ 181 та 182 (Положення про внесення змін).

§ 183 [Недійсність права землі]. Якщо конституційний суд землі встано­вив недійсність права землі або визнав недійсними правові норми землі, то, за умови особливого законодавчого регулювання землі, не підлягаючі більше оскарженню рішення адміністративних судів, які ґрунтуються на визнаних недійсними нормах, не зачіпаються. Виконання на основі такого рішення не допускається. Відповідно діє § 767 Цивільного процесуального кодексу.

§ 184 [Особливе регулювання земель]. Земля може визначити, що вищий адміністративний суд землі і далі має назву "Адміністративна судова палата".

§ 185 [Відмінності в землях]. (1) В землях Берліні і Гамбурзі місце районів у розумінні § 28 займають округи.

(2) Землі Берлін, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Мекленбург-Передня По­меранія, Саарланд та Шлезвіг-Гольштайн можуть допускати відхилення від положень § 73 абз. 1 речення 2.

§ 186 [Особливі регулювання для суддів на громадських засадах в держа- вах-містах]. § 22 п. З застосовується в землях Берліні, Бремені та Гамбурзі та­кож із застереженням, що особи, які працюють в органах державного управлін­ня на громадських засадах, не можуть бути суддями на громадських засадах. Відповідно діє § 6 Закону про введення в дію Закону про судовий устрій.

§ 187 [Дисциплінарні, третейські і суди професій; справи по представниц­тву персоналу]. (1) Землі можуть передавати судам адміністративної юрисдик­ції завдання дисциплінарної юрисдикції та третейського судочинства у випад­ках спорів стосовно майна публічно-правових об'єднань, приєднувати до цих судів суди професій, а також регулювати при цьому склад і провадження.

(2) Далі землі можуть визначати для права в галузі представництва персо­налу відхилення від цього закону про склад і провадження в адміністративних судах та вищому адміністративному суді землі.

§ 188 [Палати у соціальних справах, сенати у соціальних справах, звіль­нення від сплати витрат]. Предметні галузі у справах соціальної підтримки, за винятком справ соціальної допомоги та Закону про послуги особам, які подали заяву про надання притулку, надання допомоги молоді, забезпечення осіб, що постраждали під час війни, забезпечення інвалідів, а також в галузі сприяння навчанню повинні бути об'єднаними в одній палаті чи одному сенаті. Судові витрати (збори і витрати) у провадженнях такого роду не стягуються; це не діє стосовно спорів між носіями надання соціальних послуг відносно відшкоду­вання.

§ 189. [Створення фахових сенатів]. Для рішень, які приймаються від­повідно з § 99 абз. 2, у вищих адміністративних судах земель та у Федеральному адміністративному суді створюються фахові сенати.

§ 190 [Подальша дія певних особливих положень]. (1) Наступні закони, які відхиляються від цього закону, не зачіпаються:

1. Закон про компенсацію шкоди та збитків3 від 14 серпня 1952 р. (Феде­ральний вісник законів І, стор. 446) в редакції законів про внесення до нього змін;

Закон про створення Федерального відомства нагляду за галуззю стра­хування та інституціями кредитування індивідуального будівництва4 від 31 липня 1951 р. (Федеральний вісник законів І, стор. 480) в редакції Закону про доповнення до Закону про створення Федерального відомства нагляду за га­луззю страхування та інституціями кредитування індивідуального будівниц­тва від 22 грудня 1954 р. (Федеральний вісник законів І, стор. 501),

(скасований)

Закон про землевпорядкування5 від 14 липня 1953 р. (Федеральний віс­ник законів І, стор. 591);

Закон про представництво персоналу6 від 5 серпня 1955 р. (Федераль­ний вісник законів І, стор. 477);

Положення про подання скарг військовослужбовцями7 від 23 грудня 1956 р. (Федеральний вісник законів І, стор. 1066);

Закон про відшкодування шкоди колишнім військовополоненим8 в ре­дакції від 8 грудня 1956 р. (Федеральний вісник законів І, стор. 908);

§ 13, абз. 2 Закону про патенти та Положення про провадження в Ні­мецькому патентному відомстві.

— (скасований).

— (скасований).

§ 191 [Ревізія в галузі права про чиновників земель]. (1) (положення про внесення змін)

(2) § 127 Федерального рамкового закону про чиновників9 не зачіпається.

§ 192. (положення про внесення змін)

§ 193 [ВАС як конституційний суд]. В землі, в якій немає конституційно­го суду, передана вищому адміністративному суду землі компетенція на вирі­шення конституційних спорів в межах землі не зачіпається до створення кон­ституційного суду.

§ 194 [Подальша дія попереднього права].

(1) Допустимість апеляцій ке­рується діючим до 31 грудня 2001 року правом, якщо до 1 січня 2002 року:

1) усне провадження по справі, після якого приймається підлягаюче ос­карженню рішення по суті справи, було завершено;

2) в рамках провадження без усного засідання по розгляду справи судова канцелярія видала сторонам підлягаюче оскарженню рішення з метою вручен­ня;

2) В решті випадків допустимість засобів правового оскарження проти су­дового рішення керується діючим до 31 грудня 2001 року правом, якщо судове рішення було проголошено перед 1 січням 2002 року або було офіційно вруче­но замість проголошення.

3) Вчасно подані перед 1 січням 2002 року засоби правового оскарження проти ухвал в рамках провадження про допомогу в несенні судових витрат діють як допущені вищим адміністративним судом землі.

У провадженні, яке почало розглядатись в суді до 1 січня 2002 року або відносно якого строк на подання позову почався перед цим днем, а також в про­вадженнях стосовно засобів правового оскарження проти судових рішень, які були проголошені або офіційно вручені замість проголошення перед 1 січням 2002 року, діють стосовно представництва в процесі учасників діючі до цього часу норми.

(5) § 40 абз. 2 речення 1, § 154 абз. З, § 162 абз. 2 речення 3 та § 188 речення 2 застосовуються відносно проваджень, які почали розглядатись в суді перед 1 січням 2002 року, в тій редакції, яка діяла на той час.

§ 195 (1) (набуття чинності)10.

4) (2) - (6) (положення про відміну, внесення змін та застарілі положення).

5)

<< |
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Частина V. Заключні і перехідні положення:

 1. ЧАСТИНА X Заключні положення
 2. Розділ XVII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. Частина II. Провадження Розділ 7. Загальні процесуальні положення
 4. Частина І. Судовий устрій Розділ 1. Суди
 5. § 8. Дослідження матеріальної частини документів
 6. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
 7. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
 8. Розділ І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 9. ПЕРША ЧАСТИНА ПОНЯТТЯ ПРАВА
 10. Частина ІІ Кризи особистісного розвитку
 11. Частина II ПРАВОВА СИСТЕМА США
 12. Частина І Кризи професійної діяльності особистості
 13. Частина ІV кризи ПрОфесійНОї діяльНОсті ОсОБистОсті
 14. Частина друга ДЕРЖАВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 15. Частина четверта ПРАВОДЕРЖАВОЗНАВСТВО ТА ЙОГО МЕТОДОЛОГІЯ