<<
>>

5.5. Контроль громадськості

Контроль за публічною адміністрацією з боку громадськості не володіє засобами примусового характеру, що можуть застосо­вуватись при здійсненні державного контролю. Однак його роль у демократичних та правових державах не варто недооцінювати.

Цей вид контролю може істотно впливати на діяльність публічної адміністрації, яка змушена підвищувати свою ефек­тивність за наявності постійного моніторингу з боку громадян та створюваних ними юридичних осіб. Між тим, як відзначає американський професор К. Говарт, контроль уряду з боку гро­мадськості, навіть якщо він провадиться на підставі адміністра­тивного закону, може бути здійснено, якщо громадськість поінформована, чим саме займається уряд та яким чином здій­снюється його функціонування. Саме як інформація є «пали­вом» для адміністративного процесу, інформація стосовно уря­ду є ключем до здійснення ефективної політики урядом і довіри власне до уряду229.

Відповідно до параграфа 552 американського Акта про аме­риканські процедури кожна агенція:

— періодично публікує у «Федеральному реєстрі» описи та адреси своїх центральних та місцевих органів, правила проце­дури, опис наявних у роботі форм і вказівки на те, де ці форми можна отримати;

— надає для здійснення публічного ознайомлення та копію­вання матеріали своєї діяльності230.

Отже, за американським законодавством, будь-хто має право з будь-якого приводу одержати дані, які знаходяться у будь-якої федеральної агенції, причому винятки з цього правила є досить незначні за обсягом231 (державна таємниця тощо).

Завдяки гарантованому адміністративним законодавством доступу до публічної інформації громадськість у зарубіжних країнах може контролювати публічну адміністрацію. Способи цього контролю варто звести до таких напрямів:

1) Подання до адміністративних органів петицій, скарг та пропозицій.

Скарги в адміністративному порядку вже було роз­глянуто у попередніх параграфах. Пропозиції є особливою фор­мою контролю громадськості, яка пропонує відповідним органам публічної адміністрації своє бачення вдосконалення їх діяль­ності. Відповідно до статті 241 польського Кодексу адміністра­тивного провадження предметом пропозиції можуть бути справи покращення організації, зміцнення законності, удосконалення праці й попередження зловживань, охорона власності, кращого задоволення потреб населення232. Відповідний орган публічної адміністрації зобов'язаний адекватно прореагувати на пропози­цію та повідомити 'її автора про вчинені дії.

2) Вплив на адміністративні органи засобів масової інформа­ції. ЗМІ здійснюють контроль громадськості, виявляючи та кри­тикуючи негативні явища в діяльності публічної адміністрації. У Польщі статті та інші пресові публікації, зміст яких має озна­ки скарги і які надіслано до уповноваженого органу підлягають розгляду та вирішенню як скарги. Крім того, законодавством закріплено чіткий порядок та стислі строки надання органами публічної адміністрації інформації в межах своє компетенції233.

3) Контроль з боку громадських організацій та інших неде­ржавних інституцій. На різних стадіях адміністративної проце­дури та процесу громадські організації певного напряму беруть активну участь у контролі за діяльністю публічної адміністра­ції. Серед прикладів варто нагадати про участь зацікавлених громадських організацій в процедурі прийняття нормативних актів адміністрації (їх публічне обговорення), що має характер попереднього контролю. Поза тим, громадські організації ви­користовують інші форми державного контролю. Наприклад, екологічні організації можуть подати позов до суду на рішення муніципалітету, що шкідливо впливає на довкілля.

Завершуючи, зазначимо, що ступінь використання контролю за публічною адміністрацією з боку громадськості характеризує рівень демократичності відповідної держави.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме 5.5. Контроль громадськості:

 1. Субъекты государственного финансового контроля: Счетная палата РФ, Министерство финансов РФ, налоговые органы РФ, банковский контроль. Внутрихозяйственный контроль, аудиторский (независимый) финансовый контроль. Бюджетное право, бюджетная система, бюджетный процесс (общие понятия)
 2. Статья 19.6.1. Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле Комментарий к статье 19.6.1
 3. Статья 23.15. Органы, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль, государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки и государственный контроль за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения Комментарий к статье 23.15
 4. Тема 21. Контроль в государственном управлении. 21.1. Виды и принципы контроля
 5. Парламентский контроль относится к одному из видов государственного контроля.
 6. 5.2. Форми парламентського контролю та контролю глав держав
 7. Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль Комментарий к статье 19.4
 8. Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль Комментарий к статье 19.5
 9. Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля Комментарий к статье 19.4.1
 10. В федеральном законе «О парламентском контроле» не раскрывается понятие «парламентский контроль»
 11. 5.4. Судовий контроль за публічною адміністрацією та його моделі 5.4.1. Загальний огляд систем судового контролю за публічною адміністрацією