<<
>>

Органи Виконавчої Влади

§ 38. Класифікація органів виконавчої влади

Органами виконавчої влади є:

1). урядові органи;

2). державні установи, підпорядковані урядовим органам.

§ 39. Визначення і класифікація урядових органів

1).

Урядові органи — це органи, які фінансуються з державного бюджету і головна функція яких визначена законом або відповідно до закону полягає у здійсненні виконавчої влади.

2). Урядові органи є адміністративними органами у значенні § 2 Закону про державну службу.

3). Урядові органи — це міністерства, Державна канцелярія і адміністра­ції округів, а також виконавчі установи та інспекції, їхні регіональні відділен­ня з повноваженнями щодо здійснення виконавчої влади. Інші урядові органи можуть також бути запропоновані відповідно до закону.

§ 40. Утворення, реорганізація і ліквідація урядових органів

1). Міністерства, Державна канцелярія, адміністрації округів, виконавчі агентства та інспекції, інші урядові органи, визначені законом, утворюються, реорганізовуються і їх діяльність припиняється відповідно до закону.

2). Регіональні відділення виконавчих органів та інспекцій утворюють­ся, реорганізовуються і їх діяльність припиняється міністром.

3). Урядові органи зареєстровуються у порядку, визначеному Урядом Республіки.

§ 41. Статус урядового органу

1). Урядові органи підзвітні і підконтрольні Уряду Республіки або від­повідному міністру, який керує і координує їхню діяльність, і здійснює фун­кції адміністративного контролю відповідно до процедури, передбаченої зако­ном.

2). Урядові органи мають положення про такий орган, бюджет, печатку, на якій викарбувані малий Державний Герб і знаки відмінності, зареєстровані у порядку, встановленому Урядом Республіки.

3). Урядові органи використовують і звітують про використання фондів де­ржавного бюджету у порядку, встановленому відповідно до закону і постанов Уряду Республіки.

3). Урядові органи базуються на принципі єдиноначальності, якщо інше не передбачене законом. Керівник урядового органу призначається і звіль­няється з посади згідно з процедурою і у порядку, визначених законом.

4). Компетенція урядового органу визначається законом або відповід­но до закону його засновником. Урядові органи не можуть делегувати права і обов'язки, віднесені до їхньої компетенції, іншим державним або місцевим органам влади, якщо інше не передбачене законом або договором пре адмініст­рацію, укладеним відповідно до закону.

5). Урядові органи видають нормативно-правові документи і здійснюють повноваження в межах своєї компетенції, на підставі і для виконання зако­ну, постанови чи розпорядження Уряду Республіки, або постанови чи наказу міністра.

6). Бюджети виконавчих органів, інспекцій та інших державних органів у межах сфери повноважень міністерства підлягають затвердженню, внесення змін до них і їх виконання контролюється міністром згідно з процедурою, виз­наченою законом.

§ 42. Положення про урядовий орган

2) Положення про міністерства, Державну канцелярію і адміністрації округів затверджують Урядом Республіки; положення про виконавчий орган, інспекції і їхні регіональні відділення затверджуються міністром.

2) Положення про урядовий орган містить:

2) повне найменування і адресу місцезнаходження органу, найменуван­ня урядового органу вищого рівня;

2) сферу діяльності і функції;

2) організацію керівництва органом та права і обов'язки голови;

2) структуру агентства і основні функції структурних підрозділів;

2) інші істотні положення стосовно організації роботи агентства.

§ 43. Державні органи, підпорядковані урядовим органам

Державні органи, що фінансуються з державного бюджету і основні функції яких не повинна здійснювати виконавча влада, можуть бути підпо­рядковані урядовим органам. Державні органи, підпорядковані урядовим ор­ганам, можуть здійснювати виконавчу владу відповідно до закону.

Державні органи, зазначені в пункті (1) цього Параграфа, надають послуги урядовим органам або виконують інші державні повноваження в сфері культури, освіти, соціального забезпечення тощо.

Державні органи, підпорядковані урядовим органам, утворюються, реорганізуються та ліквідовуються Урядом Республіки або у порядку, визна­ченому Урядом Республіки, урядовими органами, якщо інше не передбачене законом.

Державні органи, підпорядковані урядовим органам, підзвітні і під­контрольні галузевому міністерству, визначеному Урядом Республіки, або Де­ржавній канцелярії чи адміністрацій округів.

Положення про державний орган, підпорядкований урядовому орга­ну, затверджується Урядом Республіки, міністром, Державним секретарем або губернатором округу.

Органи, зазначені в цьому параграфі, підлягають реєстрації у поряд­ку, встановленому Урядом Республіки.

§ 44. Представництво держави органом, що здійснює виконавчу владу

— Урядовий орган або інший державний орган має бути уповноважений представляти державу при виконанні своїх повноважень відповідно до закону, положення про такий орган або інших нормативно-правових актів.

— Якщо повноваження щодо представництва держави у конкретних правових стосунках не передбачене згідно з законом або іншими нормативно- правовими актами, повноваження щодо представництва мають бути визначені Урядом Республіки.

— Державний орган представляє його голова або уповноважена ним особа відповідно до положення про цей орган, якщо інше не передбачене законом.

§ 42. Положення про урядовий орган

1) Положення про міністерства, Державну канцелярію і адміністрації округів затверджуються Урядом Республіки; положення про виконавчий ор­ган, інспекції і їхні реґіональні відділення затверджуються міністром.

2) Положення про урядовий орган містить:

2) повне найменування і адресу місцезнаходження органу, найменування урядового органу вищого рівня;

3) сферу діяльності і функції;

4) організацію керівництва органом та права і обов'язки голови;

5) структуру агентства і основні функції структурних підрозділів;

6) Інші істотні положення стосовно організації роботи агентства.

§ 43. Державні органи, підпорядковані урядовим органам

6) Державні органи, що фінансуються з державного бюджету і основні функції яких не повинна здійснювати виконавча влада, можуть бути підпо­рядковані урядовим органам. Державні органи, підпорядковані урядовим ор­ганам, можуть здійснювати виконавчу владу відповідно до закону.

6) Державні органи, зазначені в пункті (1) цього Параграфа, надають послуги урядовим органам або виконують інші державні повноваження в сфері культури, освіти, соціального забезпечення тощо.

6) Державні органи, підпорядковані урядовим органам, утворюються, реорганізуються та ліквідовуються Урядом Республіки або у порядку, визна­ченому Урядом Республіки, урядовими органами, якщо інше не передбачене законом.

6) Державні органи, підпорядковані урядовим органам, підзвітні і під­контрольні галузевому міністерству, визначеному Урядом Республіки, або Де­ржавній канцелярії чи адміністрацій округів.

6) Положення про державний орган, підпорядкований урядовому органу, затверджується Урядом Республіки, міністром, Державним секретарем або гу­бернатором округу.

6) Органи, зазначені в цьому параграфі, підлягають реєстрації у порядку, встановленому Урядом Республіки.

§ 44. Представництво держави органом, що здійснює виконавчу владу

6) Урядовий орган або інший державний орган має бути уповноважений представляти державу при виконанні своїх повноважень відповідно до закону, положення про такий орган або інших нормативно-правових актів.

6) Якщо повноваження щодо представництва держави у конкретних правових стосунках не передбачене згідно з законом або іншими нормативно- правовими актами, повноваження щодо представництва мають бути визначені Урядом Республіки.

6) Державний орган представляє його голова або уповноважена ним осо­ба відповідно до положення про цей орган, якщо інше не передбачене

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Органи Виконавчої Влади:

 1. § 38. Класифікація органів виконавчої влади Органами виконавчої влади є:
 2. Глава З Органи Виконавчої Влади
 3. § 5. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової
 4. § 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 5. § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади
 6. § 4.Загальна характеристика, функції та принципи діяльності органів законо­давчої, виконавчої та судової влади
 7. § 3. Вищий виконавчий орган влади
 8. § 4. Представницькі органи влади на місцях
 9. § 6. Судові органи влади
 10. § 5. Виконавчі органи влади на місцях
 11. § 1. Вищий представницький орган державної влади
 12. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 13. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 14. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 15. Принцип розподілу влади
 16. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.