<<
>>

Розділ 10. Апеляція

Стаття 127. §1. На рішення, видане в першій інстанції, апеляція може бути подана стороною лише до однієї інстанції.

§2. Компетентним для розгляду апеляції є орган публічної адміністрації вищого ступеня, якщо законом не передбачений інший апеляційний орган.

§3. На рішення, видане в першій інстанції міністром або апеляційною ко­легією самоврядування апеляція не подається, однак незадоволена рішенням сторона може звернутися до цього ж органу з пропозицією про повторний роз­гляд справи; до такої пропозиції застосовуються відповідним чином приписи, що стосуються апеляції на рішення.

§4. (виключено).

Стаття 128. Апеляція не вимагає детального обґрунтування. Достатньо, коли з апеляції зрозуміло, що сторона не задоволена виданим рішенням. Спе­ціальні приписи можуть встановлювати інші вимоги щодо змісту апеляції.

Стаття 129. §1. Апеляція вноситься до компетентного апеляційного органу через посередництво органу, який видав рішення.

§2. Апеляція вноситься у строк чотирнадцяти днів від дня вручення рі­шення стороні, а коли рішення було оголошене усно — від дня його оголошен­ня стороні.

§3. Конкретні приписи можуть передбачати інші строки для внесення апе­ляції.

Стаття 130. §1. До збігу строку для внесення апеляції рішення не підлягає виконанню.

§2. Своєчасне внесення апеляції затримує виконання рішення.

§3. Приписи §1 і 2 не застосовуються, коли:

— рішенню надано режиму негайного виконання (ст.108);

— рішення підлягає невідкладному виконанню за законом.

§4. Крім того, рішення підлягає виконанню до збігу строку для внесення апеляції, коли з цією вимогою згодні всі сторони.

Стаття 131. Про внесення апеляції орган публічної адміністрації, який ви­дав рішення, повідомляє сторону.

Стаття 132. §1. Якщо апеляцію внесли всі сторони, а орган публічної ад­міністрації, який видав рішення, визнає, що ця апеляція заслуговує загалом на розгляд, він може видати нове рішення, в якому відхилить або змінить ос­каржуване рішення.

§2. Припис §1 стосується також випадку, коли апеляція внесена однією з сторін, а решта сторін висловили згоду на відхилення або зміну рішення згідно з вимогою апеляції.

§3. На нове рішення сторони можуть подавати апеляцію.

Стаття 133. Орган публічної адміністрації, який видав рішення, зобов'язаний переслати апеляцію разом з матеріалами справи апеляційному органові у семиденний строк від дня, у який він отримав апеляцію, якщо про­тягом цього строку він не видав нового рішення згідно зі ст.132.

Стаття 134. Апеляційний орган стверджує шляхом постанови недопус­тимість апеляції, а також закінчення строку для внесення апеляції. Постанова в цій справі є остаточною.

Стаття 135. Апеляційний орган може в обґрунтованих випадках призупи­няти негайне виконання рішення.

Стаття 136. Апеляційний орган може на вимогу сторони або за належ­ністю здійснювати додаткове провадження з метою поповнення доказів і ма­теріалів в справі або доручити здійснення цього провадження органові, який видав рішення.

Стаття 137. Сторона може відкликати апеляцію перед виданням рішення апеляційним органом. Проте апеляційний орган не зважає на відкликання апеляції, якщо б це призвело до залишення в силі рішення, яке порушує право або суспільний інтерес.

Стаття 138. §1. Апеляційний орган видає рішення, в якому:

1) залишається в силі оскаржене рішення або

2) відхиляється оскаржене рішення цілком або частково і в цьому обсязі висловлюється щодо суті справи, відхиляючи це рішення — припиняє провад­ження першої інстанції, або

3) закриває апеляційне провадження.

§2. Апеляційний орган може відхилити оскаржене рішення цілком і пере­дати справу на повторний розгляд органом першої інстанції, коли вирішення справи вимагає попереднього здійснення провадження з'ясування загалом абозначною частиною. Передаючи справу, цей орган може зазначити, які обста­вини належить взяти до уваги при повторному розгляді справи.

Стаття 139. Апеляційний орган не може видати рішення не на користь сторони, що подає апеляцію, крім випадку, коли оскаржене рішення серйоз­но порушує закон або суспільний інтерес.

Стаття 140. У справах, не врегульованих в ст.136-139, при провадженні в апеляційних органах відповідним чином застосовуються приписи про про­вадження в органах першої інстанції.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 10. Апеляція:

 1. Розділ 12. Апеляція
 2. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 3. Розділ 11. Оскарження
 4. Розділ 1. Початок провадження
 5. Розділ 3. Пропозиції
 6. Розділ 2. Судді
 7. Розділ 5. Судове управління
 8. Розділ 15. Відновлення провадження
 9. Розділ 4. Участь преси і громадських організацій
 10. Розділ 6. Сторона
 11. Розділ 8. Вручення
 12. Розділ 9. Виклики
 13. Розділ 10. Строки
 14. Розділ 4. Докази
 15. Розділ 5. Розгляд
 16. Розділ 7. Рішення