<<
>>

Розділ 1. Початок провадження

Стаття 61. §1. Адміністративне провадження починається на вимогу сторо­ни або за належністю.

§2. Орган публічної адміністрації може, з огляду на конкретний важливий інтерес сторони розпочати за належністю провадження також у справі, у якій за приписом закону потрібна пропозиція сторони.

Орган зобов'язаний отрима­ти на те згоду сторони, під час провадження, а в разі неотримання згоди — при­пинити провадження.

§3. Датою початку провадження на вимогу сторони є день вручення вимо­ги органові публічної адміністрації.

§4. Про початок провадження за належністю або на вимогу однієї з сторін треба повідомити всіх осіб, що є сторонами в справі.

Стаття 62. У справах, у яких права або обов'язки сторін виникають з того самого фактичного стану і з тієї самої правової підстави і в яких компетент­ним є той самий орган публічної адміністрації, можна розпочати і здійснювати одне провадження, що стосується більше, ніж однієї сторони.

Стаття 63. §1. Подання (вимога, роз'яснення, апеляція, скарга) можуть вноситися письмово, телеграфом або за допомогою телексу, електронною пош­тою, а також усно до протоколу.

§2. Подання повинне містити принаймні зазначення особи, якою воно по­дається, її адресу і прохання, а також відповідати іншим вимогам, встановле­ним спеціальними приписами.

§3. Подання, внесене письмово або усно до протоколу, має бути підписане тим, хто його вносить, а протокол, крім того, працівником, який його офор­мив. Коли подання вносить особа, яка на може або не вміє поставити підпис, подання або протокол за неї підписує інша особа, уповноважена нею про що поряд з підписом робиться позначка.

§4. Орган публічної адміністрації зобов'язаний підтвердити внесення по­дання, якщо цього вимагатиме той, хто вносить подання.

Стаття 64. §1. Якщо в поданні не вказано адреси того, хто його вносить, і немає можливості установити його адресу на підставі наявних даних, подання лишається без розгляду.

§2.

Якщо подання не відповідає іншим вимогам, встановленим приписами закону, треба зажадати від того, хто його вносить, усунення недоліків у семи­денний строк з попередженням, що неусунення тих недоліків призведе до того, що подання буде залишене без розгляду.

Стаття 65. § 1. Якщо орган публічної адміністрації, до якого внесено подан­ня, не є компетентним у справі, то некомпетентний передає його до компетент­ного органу. Передача справи до компетентного органу здійснюється постано­вою, яка може бути оскаржена.

§2. Подання, внесене до некомпетентного органу до збігу встановленого строку, вважається внесеним із збереженням строку.

Стаття 66. §1. Якщо подання стосується кількох справ, що підлягають ви­рішенню різними органами, орган публічної адміністрації, до якого внесено подання, робить предметом розгляду справи, що належать до його компетен­ції. Одночасно він повідомляє того, хто вносить це подання, що в інших спра­вах він повинен внести окреме подання до компетентного органу, та інформує його про зміст.

§2. Окреме подання, складене згідно з повідомленням, про яке йдеться у §1, у термін чотирнадцяти днів від дати вручення повідомлення вважається складеним в день внесення першого подання.

§3. Якщо подання внесено до некомпетентного органу, а компетентний ор­ган не можна встановити на підставі відомостей подання, або коли з подання випливає, що компетентним в справі є загальний суд, орган, до якого внесено подання, повертає подання тому, хто його вносить. Повернення подання офор­млюється постановою, яка може бути оскаржена.

§4. Орган не може повернути подання на тій підставі, що компетентним у справі є загальний суд, якщо в цій справі суд визнав себе некомпетентним.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 1. Початок провадження:

 1. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 2. Розділ 6. Зупинення провадження
 3. Розділ 15. Відновлення провадження
 4. Розділ 12. Відновлення провадження
 5. Розділ 9. Провадження в суді першої інстанції
 6. Частина II. Провадження Розділ 7. Загальні процесуальні положення
 7. Стаття 1. Кодекс адміністративного провадження регулює провадження:
 8. ЧАСТИНАIX Збори і витрати на провадження
 9. 4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності
 10. ЧАСТИНА II. Провадження
 11. 1.16 Порушення та провадження справи про банкрутство
 12. Частина III. Засоби правового оскарження та відновлення провадження
 13. Розділ 6. Сторона
 14. Розділ 11. Оскарження
 15. Розділ 7. Рішення
 16. Розділ 8. Угода