<<
>>

Розділ 14. Скарга, процесуальна скарга, підстави заслухову­вання

§ 146 [Допустимість скарги]. (1) На рішення адміністративного суду, го­лови чи судді-доповідача, які не є рішеннями по суті справи або судовими вис­новками, учасники й інші особи, яких зачіпає рішення, мають право на вне­сення скарги до вищого адміністративного суду землі, якщо цим законом не передбачено інше.

— Керуючі процесом розпорядження, розпорядження про подальше про­яснення обставин справи, ухвали про перенесення засідань або призначення строку, ухвали про допуск та перевірку доказів, ухвали про відхилення клопо­тань про допущення доказів, про об'єднання або роз'єднання справ та вимог та про відвід судових осіб не можуть бути оскаржені за допомогою скарги.

— Крім того, якщо йдеться про передбачену законом скаргу на недопуск ревізії, скарга не може подаватись у випадку спорів про судові витрати, збори і витрати, якщо вартість предмета скарги не перевищує двісті Євро.

— Скарга проти ухвал адміністративного суду в провадженні про тимчасо­вий правовий захист (§§ 80, 80а та 123) повинна бути обґрунтованою впродовж одного місяця після проголошення рішення.

Обґрунтування, якщо воно вже не було подано разом із скаргою, подається до вищого адміністративного суду землі. Воно повинно містити відповідне клопотання, представляти підстави, у зв'язку з якими рішення повинно бути зміненим або скасованим, і аналізува­ти оскаржене рішення по суті справи. Якщо одна з цим вимог не дотримана, скарга відхиляється як недопустима. Адміністративний суд передає скаргу негайно; § 148 абз. 1 не застосовується. Вищий адміністративний суд землі перевіряє тільки представлені підстави.

— (скасований).

— (скасований).

§ 147 [Форма; строк]. (1) Скарга подається до суду, рішення якого оскаржується, протягом двох тижнів після проголошення рішення у письмовій формі або для протоколювання керівним службовцем судової канцелярії.

§ 67 абз. 1 речення 2 не зачіпається.

(2) Строк подачі скарги вважається також дотриманим, якщо вона протя­гом цього строку надійшла до суду, який розглядатиме скаргу.

§ 148 [Задоволення або передача до ВАС]. (1) Якщо адміністративний суд, голова чи суддя-доповідач, чиє рішення оскаржується, вважає скаргу обґрун­тованою, вона задовольняється; в іншому випадку вона негайно передається до вищого адміністративного суду землі.

(2) Адміністративний суд повинен повідомляти учасників про передачу скарги до вищого адміністративного суду землі.

§ 149 [Відкладальна дія]. (1) Скарга має відкладальну дію лише у разі, якщо її предметом є визначення адміністративного стягнення або засобу при­мушення. Суд, голова чи суддя-доповідач, чиє рішення оскаржується, може також визначити, що здійснення оскаржуваного рішення тимчасово припи­няється.

(2) §§ 178 та 181 абз. 2 Закону про судовий устрій не зачіпаються.

§ 150 [Винесення рішення через ухвалу]. Рішення стосовно скарги вищий адміністративний суд землі виносить через ухвалу.

§ 151 [Скарга]. Проти рішень уповноваженого чи виконуючого доручення іншого суду судді або керівного службовця судової канцелярії протягом двох тижнів після проголошення може бути подана заява про прийняття рішення судом. Заява подається у письмовій формі або для протоколювання керівним службовцем судової канцелярії. Відповідно застосовуються §§ 147 - 149.

§ 152 [Скарга до ФедАС]. (1) Рішення вищого адміністративного суду зем­лі, із застереженням § 99 абз. 2 та § 133 абз. 1 цього закону, а також § 17а абз. 4 речення 4 Закону про судовий устрій, не можуть бути оскаржені скаргою до Федерального адміністративного суду.

(2) У провадженні в Федеральному адміністративному суді до рішень упов­новаженого або виконуючого доручення іншого суду судді, або керівного служ­бовця судової канцелярії відповідно застосовується § 151.

§ 152а [Скарга на незаслуховування]. (1) На підставі скарги зачепленого судовим рішенням учасника провадження продовжується, якщо:

3) більше не існує засобу правового оскарження або іншого засобу право­вого захисту відносно рішення;

4) суд порушив вимогу цього учасника бути заслуханим судом у вирі­шальний для прийняття рішення спосіб.

На рішення, які передують остаточному рішенню, скарга на допускається.

(2) Скарга подається впродовж двох тижнів з часу отримання відомостей про порушення права бути заслуханим судом; час отримання відомостей пови­нен бути доведеним. Після закінчення одного року з часу проголошення оскар­женого рішення скарга більше не може подаватись. Неформально повідомлені рішення вважаються на третій день після здачі до пошти як відомі. Скарга подається в письмовій формі або до протоколу через керівного службовця кан­целярії суду, рішення якого оскаржується. § 67 абз. 1 не зачіпається. Скарга повинна зазначати оскаржене рішення і доводити наявність передбачених аб­зацом 1 речення 1 п. 2 передумов.

2) Іншим учасникам, якщо це необхідно, надається можливість вислови­ти свою позицію.

3) Якщо скарга недопустима або подана не в передбаченій законом формі або строк, то вона відхиляється як недопустима. Якщо скарга необґрунтована, то суд її відхиляє. Рішення приймається ухвалою, яка не підлягає оскаржен­ню. Ухвала повинна бути коротко обґрунтована.

4) Якщо скарга обґрунтована, то суд задовольняє її тим, що він продовжує провадження, якщо це необхідно у зв'язку із скаргою. Провадження повер­тається до того становища, в якому воно знаходилось перед закриттям усного засідання. В письмових провадженнях на місце закриття усного провадження заступає час, на який могли бути поданими письмові документи. Стосовно ви­мог суду відповідно застосовується § 343 Цивільно-процесуального кодексу.

5) Відповідно застосовується § 149 абз. 1 речення 2.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 14. Скарга, процесуальна скарга, підстави заслухову­вання:

  1. Розділ 2. Скарги
  2. Розділ 5. Прийом скарг і пропозицій
  3. ЧАСТИНА VIII Скарги і пропозиції
  4. Підстави об’єднання процесуальних норм у правові інститути
  5. Розділ З ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  6. Розділ 2 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  7. Розділ 4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  8. Розділ 1 ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  9. § 4. Підстави і стадії юридичної відповідальності
  10. Підстави юридичної відповідальності